Evropská unie

Hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž

Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit podnikům stejné a spravedlivé podmínky pro všechny. EU však zároveň ponechává dostatek prostoru pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků.

Podle právních předpisů EU podniky:

 • nesmějí uzavírat kartelové dohody o cenách ani si mezi sebou rozdělovat trh
 • nesmějí zneužívat dominantního postavení na konkrétním trhu k tomu, aby vytlačily menší konkurenty
 • nesmějí se slučovat , pokud by dané sloučení způsobilo, že by měly celý trh pod kontrolou .
  V praxi tato pravidla stojí v cestě sloučení podniků pouze v malém množství případů. Větší společnosti, které mají v EU velký obrat, se nemohou sloučit, aniž by od Evropské komise dostaly zelenou. To se týká i podniků, které mají sídlo mimo Unii.

Ochrana malých podniků

Velké podniky nesmějí zneužívat svou silnější vyjednávací pozici ke stanovování podmínek, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jejich konkurenty. Komise může (a skutečně tak činí) za takové jednání ukládat sankce, jelikož toto jednání spotřebitelům zvyšuje ceny a nebo omezuje výběr.

EU vyšetřuje praktiky narušující hospodářskou soutěže i v souvislosti s výkonem povolání (lékaři, právníci apod.) a poskytováním služeb, včetně finančních, jako je například retailové bankovnictví, nebo služeb související s poskytováním kreditních karet.

Nulová podpora pro neprosperující podniky

Komise rovněž sleduje, jaký objem finančních prostředků vlády členských zemí na podnikatelský segment vynakládají. Tato forma státní podpory zahrnuje například:

 • půjčky a subvence
 • daňové úlevy
 • zboží a služby prodávané za preferenční sazby
 • vládní záruky, které posilují úvěrový rating společnosti a zvyšují jejich důvěryhodnost v porovnání s konkurencí.

Riziko této pomoci spočívá v tom, že může zvýhodnit propojené partikulární zájmy na úkor těch, kteří konkurují pouze na základě svých vlastních zásluh, přičemž účet za toto zvýhodnění je vystaven daňovému poplatníkovi. Takovým omezením nezasloužených dotací lze levně a efektivně z Evropy vytvořit korektnější prostor a podporovat při tom hospodářský růst.

Flexibilní pravidla

Pravidla je třeba uplatňovat rozumně a flexibilně. Hlavním vodítkem při rozhodování je vždy otázka, zda z toho mají prospěch spotřebitelé nebo zda budou jiné podniky poškozeny. Například vlády mohou pomoci podnikům v obtížích – nebo novým projektům – pokud u nich existuje reálná možnost, že budou nakonec ziskové a že se díky tomu zachovají pracovní místa, nebo že dokonce vzniknou nová. Není povoleno pomáhat podnikům, které nemají šanci být životaschopné.

Dalšími výjimkami z obecných pravidel jsou:

 • společnosti, které spolupracují na vytvoření jednotných technických norem pro trh jako celek
 • menší společnosti, které spolupracují, aby mohly lépe konkurovat větším podnikům
 • iniciativy v oblasti výzkumu a inovací
 • projekty regionálního rozvoje.

Nedávné případy

V roce 2014 udělila Komise francouzské farmaceutické společnosti Servier a pěti dalším výrobcům generických léčiv pokutu ve výši téměř 430 milionů eur za uzavření řady dohod, které měly její nejprodávanější lék proti vysokému krevnímu tlaku (perindopril) ochránit před cenovou konkurencí jiných generických léčiv v EU.

Komise také prošetřila kartelové dohody na trhu s finančními deriváty , které byly oceňovány pomocí určitých referenčních hodnot (EURIBOR (EIRD), JPY Libor, Euroyen TIBOR (YIRD) a Swiss franc Libor (CHIRD)).

V posledních několika letech přijala v těchto případech několik rozhodnutí vůči bankám, jako jsou Barclays, Deutsche Bank, RBS, Société Générale, UBS, Citigroup a JPMorgan. Pokuty dosáhly celkové výše okolo 1,8 miliardy eur (některým bankám byla jejich pokuta snížena, protože během vyšetřování spolupracovaly a dohodly se na urovnání).

Kontroly

Rozsáhlé pravomoci Komise týkající se vyšetřování a postihu v oblasti hospodářské soutěže podléhají systému kolektivních vnitřních kontrol a protivah a rovněž soudnímu přezkumu ze strany Evropského soudního dvora . Podniky a členské státy běžně podávají žaloby proti rozhodnutím Komise a v některých případech také v těchto řízeních uspějí.

Publication

Rukopis aktualizován v září 2016

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

 

 

Back to top