Europeiska Unionen

Klimatåtgärder

För att förhindra att klimatförändringen når farliga nivåer har det internationella samfundet enats om att jordens temperatur inte får öka med mer än 2 °C jämfört med tiden före industrialiseringen. EU arbetar därför hårt för att

 • minska medlemsländernas utsläpp av växthusgaser
 • uppmuntra andra stora förorenare att ta sitt ansvar
 • hantera effekterna av klimatförändringen.

Mål för grön tillväxt

Genom att bekämpa klimatförändringen nu kan vi både spara pengar och undvika mänskligt lidande på längre sikt. Den växande efterfrågan på ren teknik innebär också möjligheter att modernisera EU:s ekonomi och skapa grön tillväxt och gröna jobb.

För 2020 har EU satt upp egna bindande klimat- och energimål. De går ut på att

 • minska EU:s växthusgasutsläpp med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå
 • öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent
 • minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med de beräknade nivåerna genom bättre energieffektivitet.

EU har också lovat att minska sina utsläpp med 30 procent (i stället för 20) om andra stora ekonomier tar sitt ansvar för att minska utsläppen.

EU-ländernas ledare enades i oktober 2014 om nya klimat- och energimål för 2030 :

 • 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
 • 27 procent förnybar energi
 • 27 procent bättre energieffektivitet.

På längre sikt krävs ännu större utsläppsminskningar om vi ska kunna förhindra farliga klimatförändringar. EU har lovat att minska sina utsläpp med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2050 om andra utvecklade länder gör detsamma.

I sin färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 2050 PDF beskriver kommissionen hur man kan göra så stora utsläppsminskningar på mest kostnadseffektiva sätt.

Utsläppshandel

EU:s system för utsläppshandel från 2005 är en hörnsten i EU:s klimatstrategi och hjälper industrin att gradvis minska sina utsläpp till lägsta möjliga kostnad.

Systemet innebär att utsläppstaket för energiintensiva industrier som kraftverk, stålverk och cementfabriker sänks för varje år. För varje ton koldioxid företagen släpper ut måste de överlämna utsläppsrätter. De uppmuntras därför ständigt att minimera utsläppen. Vissa sektorer får ett antal utsläppsrätter gratis, men företagen måste i allt högre grad köpa dem på auktion eller på koldioxidmarknaden.

Klimatanpassning

Även om vi helt slutar att släppa ut växthusgaser nu, så fortsätter de som redan finns i atmosfären att påverka klimatet i årtionden framöver. Vi har därför inget val, utan måste helt enkelt anpassa oss till klimatförändringen . Det handlar bl.a. om att

 • ändra byggregler för att ta hänsyn till framtida klimatvillkor
 • bygga skyddsvallar mot översvämningar
 • utveckla grödor som klarar torka.

Kommissionen har lagt fram en EU-strategi för klimatanpassning.

Publikation

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top