Evropska unija

Podnebni ukrepi

Mednarodna skupnost si prizadeva, da podnebne spremembe ne bi dosegle nevarnega obsega, zato se je dogovorila, da globalno segrevanje zadrži pod 2°C v primerjavi s temperaturo iz predindustrijske dobe. Evropska unija si zato močno prizadeva:

 • omejiti izpuste držav članic,
 • spodbuditi še druge večje onesnaževalce k odločnim ukrepom,
 • prilagoditi na neizogibne posledice podnebnih sprememb.

Zastavljeni cilji spodbujajo ekološko gospodarstvo

Če bomo začeli ukrepati takoj, bodo stroški podnebnih sprememb za ljudi in gospodarstvo dolgoročno manjši. Vse večje povpraševanje po zelenih tehnologijah je tudi priložnost, da se evropsko gospodarstvo modernizira in preusmeri v „zeleno“ rast in delovna mesta.

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2020 uresničila naslednje podnebne in energetske cilje:

 • vsaj 20 % manj emisij toplogrednih plinov v EU v primerjavi z letom 1990,
 • do 20 % energije v skupni porabi EU mora prihajati iz obnovljivih virov,
 • 20 % manj porabljene primarne energije (z ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti) v primerjavi s predvideno stopnjo porabe.

EU je pripravljena do leta 2020 zmanjšati emisije tudi za 30 %, če se bodo tudi druga velika svetovna gospodarstva zavezala, da prispevajo svoj delež k zmanjšanju emisij v svetu.

Voditelji držav EU so se oktobra 2014 dogovorili o novih podnebnih in energetskih ciljih za leto 2030 . Ti so:

 • 40 % manj (vsaj) izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z ravnijo iz leta 1990,
 • vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije,
 • vsaj 27-odstotno izboljšanje energijske učinkovitosti.

Dolgoročno bo treba emisije v svetu še veliko bolj omejiti, če želimo preprečiti nevarne podnebne spremembe. EU se je zavezala, da bo v okviru skupnih ukrepov razvitih držav svoje emisije do leta 2050 zmanjšala za 80–95 % v primerjavi z letom 1990.

Evropska komisija je pripravila načrt za prehod na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 PDF

Trgovanje z emisijami: zmanjševanje emisij s kar najnižjimi stroški

Sistem trgovanja z emisijami je od leta 2005 temelj strategije EU za preprečevanje podnebnih sprememb in je pripomogel k temu, da industrija ob kar najnižjih stroških postopno zmanjšuje emisije.

Sistem vsako leto dodatno znižuje zgornjo mejo dovoljenih emisij iz energijsko potratnih industrijskih panog, denimo elektrarn, jeklarn in cementarn. Tovarne in podjetja morajo za vsako tono CO2, ki jo spustijo v ozračje, predati svoje pravice do emisij, kar jih stalno spodbuja k zmanjševanju emisij. Nekatere panoge prejmejo določeno količino pravic zastonj, sicer pa jih morajo podjetja vse pogosteje kupovati na dražbi ali na trgu ogljika.

Prilagoditev na neizogibne posledice podnebnih sprememb

Tudi če bi vse emisije danes ustavili, bi se zaradi dosedanjih podnebje še desetletja spreminjalo. Ne ostane nam torej drugega, kot da se prilagodimo na drugačne podnebne razmere. Med drugim bo treba:

 • spremeniti gradbene predpise, da bodo upoštevali nove podnebne razmere,
 • zgraditi zaščito pred poplavami,
 • vzgojiti poljščine, ki bodo odporne na sušo.

Komisija je pripravila strategijo, ki spodbuja in omogoča prilagajanje v državah EU.

Publikacija

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top