Európska únia

Opatrenia na ochranu klímy

Opatrenia na ochranu klímy

Medzinárodné spoločenstvo sa zhoduje v tom, že v záujme udržania zmeny klímy pod nebezpečnou úrovňou nesmie priemerná globálna teplota stúpnuť o viac ako 2 °C v porovnaní s teplotou pred industriálnou érou. EU sa preto v maximálnej možnej miere snaží:

 • znížiť emisie svojich členských štátov,
 • povzbudiť iných veľkých znečisťovateľov, aby podnikli rozhodné kroky,
 • riešiť neodvrátiteľné dosahy zmeny klímy.

Ciele pre ekologický rast

Boj proti zmene klímy, ku ktorému sa odhodláme dnes, môže z dlhodobého hľadiska znížiť ekonomické a spoločenské náklady. Rastúci dopyt po čistých technológiách takisto ponúka príležitosti na modernizáciu európskeho hospodárstva, ktorá prinesie ekologický rast a pracovné miesta.

EÚ si stanovila záväzné ciele v oblasti klímy a energetiky, ktoré má dosiahnuť do roku 2020. Ide o:

 • zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 20 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990),
 • zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov o 20 %,
 • zníženie spotreby primárnej energie o 20 % (v porovnaní s prognózou) prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti.

EÚ je dokonca ochotná znížiť svoje emisie až o 30 % do roku 2020 za predpokladu, že sa aj ďalšie najväčšie ekonomiky zaviažu prevziať svoj spravodlivý podiel na globálnom úsilí o zníženie.

V októbri 2014 sa lídri EÚ dohodli na nových klimatických a energetických cieľoch , ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Patrí medzi ne:

 • aspoň 40-percentné zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami v roku 1990,
 • aspoň 27-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov,
 • aspoň 27-percentné zlepšenie energetickej účinnosti.

Z dlhodobého hľadiska bude na prevenciu nebezpečných zmien klímy potrebné oveľa významnejšie zníženie globálnych emisií. Ako súčasť kolektívnej snahy rozvinutých krajín sa EÚ zaviazala znížiť svoje emisie do roku 2050 o 80 % až 95 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990).

Európska komisia opísala nákladovo najefektívnejšie spôsoby dosiahnutia zníženia v takomto rozsahu vo svojom oznámení Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 PDF .

Obchodovanie s emisiami – znižovanie emisií s vynaložením čo najnižších nákladov

Systém obchodovania s emisiami je od roku 2005 najdôležitejším prvkom stratégie EÚ v oblasti boja proti zmenám klímy, ktorým sa cenovo najefektívnejším spôsobom postupne znižujú priemyselné emisie.

Každý rok sa znižuje strop pre emisie v energeticky náročných odvetviach (napr. elektrárne, oceliarne, cementárne). Podniky musia odovzdať emisné kvóty za každú tonu emitovaného CO2, čo pre nich predstavuje trvalý stimul na zníženie emisií. Niektoré odvetvia dostávajú určitý počet kvót k dispozícii bezplatne, ale čoraz viac platí, že si ich musia kupovať na trhu s uhlíkom alebo formou aukcie.

Príprava na neodvrátiteľné klimatické zmeny

Aj keby sme dnes stopli všetky emisie, tie, ktoré sú už v atmosfére, by vplývali na zmenu klímy ešte po desaťročia. Neostáva nám nič iné, než sa zmenám klímy prispôsobiť. Potrebné opatrenia zahŕňajú:

 • revíziu právnych predpisov upravujúcich výstavbu (ktoré by mali zohľadňovať nové klimatické podmienky),
 • budovanie protipovodňových bariér,
 • vývoj nových odrôd obilnín odolnejších voči suchám.

Komisia pripravila stratégiu na podporu a uľahčenie prispôsobovania sa v celej EÚ.

Publikácia

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top