Unia Europejska

Działania w dziedzinie klimatu

Działania w dziedzinie klimatu

Aby zmiany klimatu nie osiągnęły niebezpiecznego poziomu, wspólnota międzynarodowa postanowiła, że globalna temperatura nie może wzrosnąć o więcej niż 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu uprzemysłowienia. W związku z tym UE dokłada wszelkich starań, aby:

 • nakłonić państwa członkowskie do redukcji emisji
 • nakłonić inne kraje zanieczyszczające środowisko do podjęcia zdecydowanych działań
 • uporać się z nieuniknionymi skutkami zmian klimatycznych.

Ekologiczny wzrost gospodarczy

Działania na rzecz walki ze zmianami klimatu podejmowane dzisiaj mogą obniżyć koszty społeczne i gospodarcze w przyszłości. Rosnące zapotrzebowanie na czyste technologie sprzyja modernizowaniu europejskiej gospodarki, „ekologicznemu” wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

UE postawiła sobie wiążące cele w zakresie klimatu i energii, które zamierza zrealizować do 2020 r. Są to:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
 • zwiększenie o 20 proc. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w UE
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii – o 20 proc. w porównaniu z przewidywanym poziomem.

UE zobowiązała się, że do 2020 r. ograniczy emisje o 20–30 proc., jeżeli pozostałe największe gospodarki świata podejmą podobne zobowiązania w tej dziedzinie.

W październiku 2014 r. przywódcy krajów UE wyznaczyli nowe cele dotyczące klimatu i energii na 2030 r. Obejmują one:

 • zmniejszenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r.
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu wynoszącego co najmniej 27 proc.
 • poprawa o co najmniej 27 proc. efektywności energetycznej.

Aby przeciwdziałać niebezpiecznym zmianom klimatu, w dłuższej perspektywie konieczne będą dalsze ograniczenia emisji. W ramach wspólnych wysiłków podejmowanych przez kraje rozwinięte UE zobowiązała się, że do 2050 r. ograniczy emisje o 80-95 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 r.

W „Planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. PDF ” Komisja Europejska opisała, w jaki sposób można osiągnąć redukcje tej wielkości w jak najbardziej oszczędny sposób.

Handel uprawnieniami do emisji: jak ograniczyć emisje jak najmniejszym kosztem

Od 2005 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest podstawowym elementem unijnej strategii przeciwdziałania zmianom klimatu. Umożliwia on stopniowe ograniczanie emisji pochodzących z sektora przemysłu w jak najbardziej efektywny pod względem kosztów sposób.

Pułap emisji pochodzących z energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł energetyczny, stalowy bądź cementowy, co roku jest obniżany. Z każdą toną emitowanego dwutlenku węgla przyznana przedsiębiorstwom ilość uprawnień do emisji zmniejsza się. Zatem jest to dla nich stała zachęta do redukcji emisji. Niektóre sektory otrzymują uprawnienia na określoną ilość emisji za darmo, jednak jeśli ich potrzeby są większe, muszą kupić uprawnienia w drodze aukcji lub na tzw. rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Reakcja na nieuniknione skutki zmian klimatu

Nawet jeśli udałoby się ograniczyć wszystkie emisje, te, które są obecne w atmosferze, nadal będą wpływać na zmiany klimatu w najbliższych dziesięcioleciach. W związku z tym nie ma innego wyjścia, jak dostosowanie się do tych zmian. Dlatego należy rozważyć:

 • zmiany w przepisach prawa budowlanego uwzględniające warunki klimatyczne w przyszłości
 • budowanie wałów przeciwpowodziowych
 • prace nad odpornymi na suszę roślinami uprawnymi.

Komisja opracowała strategię mającą na celu wspieranie i ułatwianie dostosowania się do skutków zmian klimatu w całej UE.

Publikacja

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top