Unjoni Ewrope

Azzjoni favur il-klima

Azzjoni favur il-klima

Biex it-tibdil fil-klima jinżamm taħt livelli perikolużi, il-komunità internazzjonali taqbel li t-temperatura globali medja ma għandhiex togħla aktar minn 2°C 'l fuq mit-temperatura ta' qabel l-industrijalizzazzjoni. L-UE għalhekk qed taħdem bi sħiħ biex:

 • tnaqqas l-emissjonijiet tal-pajjiżi membri tagħha
 • tinkuraġġixxi lil niġġisin ewlenin oħrajn jieħdu azzjoni b’saħħitha
 • tindirizza wkoll l-effetti inevitabbli tal-impatti tat-tibdil fil-klima.

Miri li jħeġġu t-tkabbir ekoloġiku

L-indirizzar tat-tibdil fil-klima issa jista' jiffranka spejjeż umani u ekonomiċi fuq medda itwal ta’ żmien. Id-domanda dejjem tikber għal teknoloġiji nodfa toffri wkoll opportunitajiet biex tiġi mmodernizzata l-ekonomija tal-Ewropa u billi jinħolqu tkabbir ekonomiku u impjiegi "ħodor".

Għall-2020 l-UE stabbilixxiet għaliha nnfisha miri vinkolanti għall-klima u l-enerġija sabiex:

 • tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra fl-UE tal-anqas b'20% anqas mil-livelli tal-1990
 • iżżid għal 20% l-ammont tal-konsum tal-enerġija fl-UE li tiġi minn sorsi rinnovabbli
 • ittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija biex jitnaqqas l-ammont ta’ enerġija primarja użata għal 20% meta mqabbel mal-livelli previsti.

L-UE offriet li żżid fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tagħha minn 20% għal 30% sal-2020 jekk l-ekonomiji ewlenin l-oħrajn jimpenjaw ruħhom li jassumu s-sehem ġust tagħhom fl-isforzi globali għat-tnaqqis.

F'Ottubru tal-2014 il-mexxejja tal-UE qablu dwar miri ġodda għall-klima u l-enerġija għall-2030. Dawn jinkludu:

 • tnaqqis (tal-anqas) ta' 40% fl-emissjonijiet b'effett serra mqabblin mal-livelli tal-1990
 • 27% - sehem minimu ta' enerġija rinnovabbli
 • 27% - titjib minimu fl-użu effiċjenti tal-enerġija.

Fit-tul ta’ żmien, ħafna aktar tnaqqis tal-emissjonijiet globali se jkun meħtieġ sabiex jiġi evitat tibdil perikoluż fil-klima. L-UE hi impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet bi 80-95% tal-livelli tal-1990 sal-2050 bħala parti minn sforz kollettiv mill-pajjiżi żviluppati biex jagħmlu l-istess.

Il-Kummissjoni Ewropea tiddeskrivi l-aktar modi kosteffettivi biex jitwettaq it-tnaqqis fuq din l-iskala fil-"Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' karbonju fl-2050 PDF ".

Negozjar tal-emissjonijiet: tnaqqis tal-emissjonijiet bl-anqas infiq

L-Iskema tal-Iskambju tal-Emissjonijiet - il-bażi tal-istrateġija tal-UE għat-tibdil fil-klima mill-2005 'l hawn - bil-mod il-mod qed tnaqqas l-emissjonijiet mill-industrija bl-anqas infiq.

Il-limitu fuq l-emissjonijiet minn industriji li jikkunsmaw ħafna enerġija (p.e. il-ġenerazzjoni tal-enerġija, l-azzar, is-siment) jitnaqqas kull sena. Il-kumpaniji jċedu l-kwoti għal kull tunnellata ta’ CO2 li jipproduċu - inċentiv permanenti biex jiġu minimizzati l-emissjonijiet. Jeżistu setturi li jirċievu xi kwoti bla ħlas, iżda l-kumpaniji aktar ma jgħaddi żmien aktar jeħtiġilhom jixtruhom bi rkant jew fis-suq tal-karbonju.

Tħejjija għal bidla fil-klima li ma tistax tiġi evitata

Anki jekk l-emissjonijiet kollha kellhom jieqfu llum, dawk li diġà qegħdin fl-atmosfera se jkomplu bit-tibdil tal-klima għad-deċennji ta’ snin li ġejjin. Ma għandna ebda għażla ħlief li nadattaw għat-tibdil fil-klima. L-azzjoni meħtieġa tinkludi:

 • il-modifikazzjoni tar-regolamenti dwar il-bini biex jitqiesu l-kundizzjonijiet futuri tal-klima
 • il-bini ta' lqugħ kontra l-għargħar
 • l-iżvilupp ta’ żrieragħ reżistenti għan-nixfa

Il-Kummissjoni stabbilixxiet strateġija biex tippromwovi u tiffaċilita l-adattament mal-UE kollha.

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top