an tAontas Eorpach

Gníomhú ar son na haeráide

Gníomhú ar son na haeráide

Ar mhaithe leis an athrú aeráide a choinneáil faoi leibhéil dháinséaracha, aontaíonn an comhphobal idirnáisiúnta nár cheart don mheánteocht domhanda a bheith níos airde ná 2°C thar an teocht réamhthionsclaíoch. Mar sin, tá an tAontas Eorpach ag obair go dian chun:

 • astaíochtaí na mBallstát a laghdú
 • truaillitheoirí móra eile a spreagadh chun dul i mbun gnímh
 • aghaidh a thabhairt ar an tionchar dosheachanta atá ag an athrú aeráide.

Fás glas de thoradh spriocanna

Má théitear i ngleic leis an athrú aeráide láithreach is féidir gearradh siar a dhéanamh ar na costais dhaonna agus eacnamaíocha san fhadtéarma. Is éard atá sa mhéadú ar an éileamh ar theicneolaíochtaí glana deis chun geilleagar na hEorpa a nuachóiriú agus fás agus poist atá 'glas' a chruthú.

Tá spriocanna aeráide agus fuinnimh ceangailteacha leagtha amach ag an Aontas Eorpach dó féin don bhliain 2020 atá ceaptha chun:

 • astaíochtaí gáis cheaptha teasa an Aontais Eorpagh a laghdú 20% ar a laghad faoi bhun leibhéil 1990
 • an sciar de thomhaltas fuinnimh an Aontais Eorpaigh a fhaightear ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú go 20%
 • tíosacht ar fhuinneamh a fheabhsú d'fhonn an méid fuinnimh ó fhoinsí príomha a laghdú 20% i gcomparáid leis na leibhéil réamh-mheasta.

Tá an tAontas Eorpach sásta cur leis an gciorrú ar astaíochtaí, ó 20% go 30% faoi 2020, má gheallann na geilleagair mhóra eile a gcion féin a dhéanamh chun an líon astaíochtaí domhanda a laghdú.

Tháinig ceannairí an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú i nDeireadh Fómhair 2014 maidir le spriocanna nua aeráide agus fuinnimh don bhliain 2030. Ina measc sin tá:

 • laghdaithe 40% (ar a laghad) ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa i gcomparáid le leibhéil 1990
 • 27% – an t-íosmhéid d'fhuinneamh in-athnuaite
 • 27% – an feabhas is lú ar thíosacht ar fhuinneamh

San fhadtéarma, beidh gá laghdú i bhfad níos déine a dhéanamh ar an líon astaíochtaí domhanda chun athrú aeráide contúirteach a chosc. Tá an tAontas Eorpach tiomanta a chuid astaíochtaí a laghdú 80-95% faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2050 mar chuid de chomhiarracht ag na tíortha forbartha amhlaidh a dhéanamh.

Sa 'Treochlár i dtreo geilleagair ísealcharbóin faoi 2050' PDF déanann an Coimisiún Eorpach cur síos ar na bealaí is éifeachtaí ó thaobh costais de le laghduithe ar an scála sin a bhaint amach.

Trádáil astaíochtaí: astaíochtaí a laghdú ar an gcostas is ísle

Is í an Scéim Trádála Astaíochtaí bunchloch straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le hathrú aeráide ó 2005; tá ag éirí léi astaíochtaí ó thionsclaíocht a laghdú de réir a chéile ar an gcostas is ísle.

Laghdaítear na huasteorainneacha ar astaíochtaí ó thionscail atá dian ar fhuinneamh gach bliain (e.g. giniúint chumachta, cruach, stroighin) Bíonn ar ghnólachtaí cuid dá liúntais a thabhairt suas i leith gach tona CO2 a astaíonn siad, rud a thugann dreasú buan dóibh a n-astaíochtaí a laghdú. Faigheann earnálacha áirithe méid áirithe liúntas saor in aisce, ach bhíonn ar ghnólachtaí iad a cheannach ar ceant nó ar an margadh carbóin níos mó agus níos mó.

Ag ullmhú don athrú aeráide dosheachanta

Fiú dá gcuirfí deireadh le hastaíochtaí inniu, ní chuirfeadh sin stop leis na hastaíochtaí atá san atmaisféar cheana an aeráid a athrú feadh na mblianta fada amach romhainn. Níl an dara rogha againn ach sinn féin a oiriúnú don athrú aeráide. Ní mór na gníomhaíochtaí a leanas a dhéanamh:

 • na rialacháin tógála a leasú chun aird a thabhairt ar na dálaí aimsire a bheidh ann amach anseo
 • córacha cosanta tuilte a thógáil
 • barra atá seasmhach ar thriomach a fhorbairt.

Tá straitéis leagtha amach ag an gCoimisiún chun oiriúnú a éascú agus a chur chun cinn ar fud an Aontais Eorpaigh.

Foilseachán

Arna fhoilsiú in Iúil 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top