Euroopan Unioni

Ilmastotoimet

Kansainvälinen yhteisö haluaa estää ilmastonmuutosta etenemästä vaaralliselle tasolle. Sen vuoksi se on ottanut tavoitteekseen, että maapallon lämpötila ei saa nousta enemmän kuin kaksi celsiusastetta verrattuna esiteollisen ajan tasoon. Sen vuoksi EU pyrkii omilla toimillaan:

 • vähentämään jäsenmaidensa päästöjä
 • kannustamaan muita merkittäviä saastuttajia ryhtymään tehokkaisiin toimiin
 • sopeutumaan ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin.

Vihreää kasvua

Kun ilmastonmuutokseen puututaan nyt, sen taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia voidaan pitkällä aikavälillä pienentää. Puhtaan teknologian kasvava kysyntä tarjoaa myös tilaisuuden nykyaikaistaa EU:n taloutta ja edistää vihreää kasvua ja työllisyyttä.

EU on asettanut itselleen sitovia ilmasto- ja energiatavoitteita, jotka se haluaa saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteina on:

 • leikata kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta
 • nostaa uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuus EU:ssa kulutetusta energiasta 20 prosenttiin
 • vähentää energiankulutusta 20 prosenttia energiatehokkuutta parantamalla.

EU on lupautunut leikkaamaan omia päästöjään 20–30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, jos myös muut maailman suuret taloudet sitoutuvat leikkaamaan omia päästöjään.

EU:n johtajat sopivat lokakuussa 2014 uusista ilmasto- ja energiatavoitteista vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteina on:

 • vähintään 40 prosenttia alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasoon verrattuna
 • uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus vähintään 27 prosenttiin kokonaiskulutuksesta
 • vähintään 27 prosentin parannus energiatehokkuuteen.

Pidemmällä aikavälillä on kaikkialla maailmassa vähennettävä päästöjä paljon radikaalimmin, jotta vaarallinen ilmastonmuutos voitaisiin estää. EU on sitoutunut vähentämään päästöjään 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä, jos muut kehittyneet maat toimivat samansuuntaisesti.

Euroopan komissio esittelee kustannustehokkaimmat keinot päästä näin mittaviin vähennyksiin tiedonannossaan "Etenemissuunnitelma — siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 PDF ".

Päästökauppa: päästöjen vähentäminen kustannustehokkaasti

Päästökauppajärjestelmällä on vuodesta 2005 lähtien ollut keskeinen rooli EU:n ilmastonmuutosstrategiassa. Sen avulla teollisuuden päästöjä on voitu vähentää asteittain mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Energiavaltaisten teollisuudenalojen (esim. sähköntuotanto, teräs- ja sementtiteollisuus) päästökattoja madalletaan vuosittain. Yritysten on palautettava päästöoikeuksiaan jokaista päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohti, mikä on niille jatkuva kannustin päästöjen minimoimiseen. Joillakin aloilla annetaan tietty määrä päästöoikeuksia ilmaiseksi, mutta enenevässä määrin yritysten on ostettava niitä huutokaupasta tai hiilimarkkinoilta.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Vaikka kaikki päästöt loppuisivat välittömästi, ilmakehässä nyt jo olevat päästöt muuttaisivat ilmastoa edelleen vuosikymmenten ajan. Sen vuoksi meidän on pakko sopeutua ilmastonmuutokseen. On esimerkiksi

 • muutettava rakennusmääräyksiä vastaamaan tulevia ilmasto-oloja
 • rakennettava suojapatoja
 • kehitettävä kuivuutta kestäviä viljelykasveja.

Komissio on laatinut strategian, jonka tavoitteena on edistää ja helpottaa sopeutumista koko EU:ssa.

Julkaisu

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top