Euroopa Liit

Kliimameetmed

Vältimaks kliimamuutuse jõudmist ohtlikule tasemele, on rahvusvaheline üldsus jõudnud kokkuleppele, et globaalne temperatuur tuleb hoida tööstusrevolutsioonieelsete temperatuuridega võrreldes alla 2 ˚C. Seepärast näeb EL vaeva, et:

 • vähendada oma liikmesriikide tekitatud heitkoguseid;
 • innustada teisi suuri saastajaid võtma jõulisi meetmeid;
 • tegeleda muutuva kliima vältimatu mõjuga.

Eesmärgid soodustavad keskkonnahoidlikku majanduskasvu

Võideldes kliimamuutuste vastu praegu, säästame inim- ja majandusressursse pikemas perspektiivis. Üha suurenev nõudlus keskkonnahoidliku tehnoloogia järele pakub ka võimalusi Euroopa majanduse moderniseerimiseks ning säästva majanduskasvu ja keskkonnahoidlike töökohtade loomiseks.

Aastaks 2020 on EL seadnud endale siduvad kliima ja energiaga seotud eesmärgid, et

 • vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ELis vähemalt 20% võrreldes 1990. aasta tasemega;
 • saavutada ELi energiatarbimises taastuvenergia osakaaluks 20%;
 • parandada energiatõhusust, et vähendada kasutatavat primaarenergiat 20% võrreldes prognoositava tarbimisega.

EL on pakkunud välja vähendada oma heitkoguseid 20% asemel koguni 30%, kui teised suuremad tööstusriigid annavad kasuhoonegaaside üleilmsesse vähendamisse samuti oma õiglase panuse.

2014. aasta oktoobris leppisid ELi juhid kokku uutes kliima- ja energiaalastes eesmärkides aastaks 2030. Nimetatud eesmärgid on muu hulgas järgmised:

 • kasvuhoonegaaside vähendamine (vähemalt) 40% võrreldes 1990. aasta tasemega;
 • taastuvenergia osakaalu suurendamine vähemalt 27%ni;
 • energiatõhususe täiustamine vähemalt 27%.

Ohtliku kliimamuutuse vältimiseks on pikemas perspektiivis vaja aga märksa suuremaid jõupingutusi. EL on võtnud kohustuse vähendada oma heitkoguseid 2050. aastaks 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega ning ootab teistelt arenenud riikidelt võrdväärset panust.

Oma edenemiskavas Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 PDF selgitas Euroopa Komisjon, kuidas nii ulatuslikku vähendamist kõige kulutõhusamalt saavutada.

Heitkogustega kauplemine: heitkoguste vähendamine väikseima kuluga

Heitkogustega kauplemise süsteem – ELi kliimamuutuse strateegia nurgakivi alates aastast 2005 – aitab järk-järgult vähendada tööstuse heitkoguseid kõige tasuvamal moel.

Igal aastal vähendatakse energiamahukate tööstusharude (nt energiatootmine, terase- või tsemenditööstus) lubatud heitkoguste piirmäära. Ettevõtjad tagastavad saastekvoote iga tonni CO2 eest, mis nad õhku paiskavad. See annab neile pideva stiimuli oma heitkoguste vähendamiseks. Mõned sektorid saavad teatava hulga saastekvoote tasuta, kuid üha enam tuleb ettevõtjatel neid osta enampakkumisel või CO2-turul.

Vältimatuteks kliimamuutusteks valmistumine

Isegi kui heitkoguste tekitamine kohe lõppeks, jätkuks kliima muutumine praeguseks juba õhku paisatud kasvuhoonegaaside mõjul veel aastakümneid. Seega ei ole meil muud valikut, kui kliimamuutustega kohaneda. Vajalikud meetmed hõlmavad järgmist:

 • ehitusnormide muutmine vastavalt tulevastele kliimatingimustele;
 • üleujutustõkete rajamine;
 • põuakindlate viljade aretamine.

Komisjon on loonud strateegia kohanemise edendamiseks ja hõlbustamiseks kõikjal ELis.

Avaldamine

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top