Европейски съюз

Действия по климата

Действия по климата

За да се предотврати възможността изменението на климата да достигне опасни равнища, международната общност постигна договореност, че глобалното затопляне не бива да надвишава с повече от 2°C температурите от периода преди индустриализацията. Затова ЕС полага много усилия за:

 • намаляване на емисиите на своите страни членки,
 • насърчаване на други големи замърсители да предприемат сериозни мерки,
 • справяне с неизбежните последствия от променящия се климат.

Целите стимулират екологосъобразния растеж

Ако сега предприемем действия за борба с изменението на климата, можем да избегнем човешки и икономически щети в дългосрочен план. Нарастващото търсене на чисти технологии също така дава възможност за модернизиране на европейската икономика и за създаване на екологосъобразен растеж и работни места.

За 2020 г. ЕС си е поставил задължителни цели в областта на енергетиката и климата:

 • намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 20% под нивата от 1990 г.,
 • увеличаване с 20% на дела на потребяваната в ЕС енергия от възобновяеми източници,
 • подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на обема използвана първична енергия с 20% в сравнение с очакваните равнища.

ЕС предложи да намали своите емисии не с 20%, а с 30% до 2020 г., ако други големи икономики поемат ангажимент да участват в усилията за намаляване на емисиите в световен мащаб.

През октомври 2014 г. лидерите на ЕС се споразумяха за нови цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. Те включват:

 • намаляване с 40% (минимум) на емисиите на парникови газове в сравнение с равнищата от 1990 г.;
 • 27 % — минимален дял на възобновяемата енергия;
 • 27% — минимално повишаване на енергийната ефективност.

В дългосрочен план ще са нужни много по-големи намаления на световните емисии, за да бъде предотвратено опасно изменение на климата. ЕС е поел ангажимент да намали до 2050 г. емисиите си с 80-95 % спрямо равнищата през 1990 г. в рамките на усилията на развитите страни в тази насока.

Европейската комисия описва как ще постигне тези намаления с максимална ефективност на разходите в своята „Пътна карта за постигане на нисковъглеродна икономика до 2050 г.“ PDF

Търговия с емисии на парникови газове: намаляване на емисиите с най-малко разходи

Схемата на ЕС за търговия с емисии е крайъгълен камък на стратегията на Съюза във връзка с изменението на климата и води до постепенно намаляване на промишлените емисии при минимални разходи.

Таванът на емисиите от енергоемки промишлени отрасли (например производството на електричество, стомана и цимент) се понижава всяка година. Компаниите трябва да предават квоти за всеки тон CO2, отделен от тях, което ги стимулира постоянно да намаляват емисиите си. Някои сектори получават известно количество квоти безплатно, но все повече фирми трябва да ги купуват на търг или на пазара на въглеродни емисии.

Подготовка за неизбежното изменение на климата

Дори ако всички емисии на парникови газове бъдат спрени днес, тези, които вече са в атмосферата, ще продължат да изменят климата през следващите десетилетия. Затова нямаме друг избор, освен да се адаптираме към изменението на климата. Необходимите за целта действия са:

 • промяна в разпоредбите за строителство, за да бъдат взети предвид бъдещите климатични условия;
 • изграждане на защита срещу наводнения;
 • разработване на издържащи на суша посеви.

Комисията изготви стратегия за насърчаване и улесняване на адаптацията в целия ЕС.

Публикация

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top