Europeiska Unionen

Budget

EU:s årsbudget uppgår till 142 miljarder euro (2015). Även om det är ett stort belopp i absoluta tal motsvarar det bara en procent av EU-ländernas produktion per år.

Budgeten begränsas av långtidsbudgeten, där man fastställer de högsta årsbelopp som EU får anslå till olika politikområden. Budgetramen gäller för en viss period, vanligtvis sju år.

Budgeten används på de områden där det är vettigare att medlemsländerna lägger samman sina resurser för hela Europas bästa, t.ex. för att

 • förbättra transport-, energi- och kommunikationsförbindelser mellan länderna
 • skydda miljön i hela EU
 • göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig på ett globalt plan
 • hjälpa europeiska vetenskapsmän och forskare att samarbeta över gränserna.

EU:s budget i siffror

Vem bestämmer över pengarna?

Den årliga budgeten med de tak som fastställs i långtidsbudgeten beslutas på demokratisk väg enligt följande:

 • EU-kommissionen lägger fram ett budgetförslag.
 • EU-ländernas regeringar (som agerar genom ministerrådet) och de folkvalda parlamentsledamöterna i Europaparlamentet godkänner förslaget och fastställer därmed nästa års budget.

Vad händer när pengarna har använts?

 • Kommissionen informerar Europaparlamentet och rådet om hur pengarna har använts.
 • EU:s utgifter granskas av revisionsrätten.
 • Om allt har gått rätt till godkänns utgifterna av Europaparlamentet.

Hur används pengarna?

Merparten av EU:s budget går till tillväxt och jobb. En annan stor del används för jordbruk och landsbygdsutveckling.

De viktigaste utgiftskategorierna (2015)

46 procentsmart tillväxt för alla i EU, uppdelat i

 • 34 procent – för att hjälpa regioner som släpar efter och missgynnade grupper i samhället
 • 12 procent – för att göra europeiska företag mer konkurrenskraftiga.

41 procent – säker tillgång till sunda livsmedel, ett innovativt jordbruk och en effektiv och hållbar användning av skog och mark.

Hur är EU:s budget uppdelad per utgiftsområde? (2015)

Inom EU

Exempel på program 2015:

Utanför EU

EU är en viktig internationell aktör och har gjort en rad åtaganden gentemot omvärlden för att

 • stödja ekonomisk och social utveckling
 • bidra till att bevara freden
 • hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter.

EU:s stöd till länder utanför EU är uppdelat i följande tre huvudkategorier:

 • Utvecklingsländer med starka historiska band till EU, särskilt i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen.
 • Grannländer – i Östeuropa, Nordafrika och Mellanöstern.
 • Länder som förbereder sig för EU-medlemskap (kandidatländer eller potentiella kandidatländer).

Exempel på program 2015:

Vem får ta del av EU:s budget?

Ungefär 94 procent av budgeten finansierar konkret verksamhet i EU-länderna och även utanför EU. Alla 508 miljoner européer har på något sätt nytta av EU:s budget. Budgeten hjälper miljoner studenter, tusentals forskare och många städer, regioner och icke-statliga organisationer.

Hur mycket används för löpande kostnader?

Ungefär 6 procent av budgeten. Här ingår de administrativa kostnaderna för alla institutioner (framför allt kommissionen, parlamentet och ministerrådet) och kostnaderna för de översättare och tolkar som ser till att det finns information på EU:s samtliga officiella språk.

Som en del av ett reformpaket minskar den största institutionen, kommissionen, sin personalstyrka med 1 procent per år samtidigt som personalens arbetstid har förlängts. På sikt kommer detta att leda till en minskning av personalstyrkan med 5 procent.

Publikation

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top