Európska únia

Rozpočet

Rozpočet EÚ na rok 2015 predstavuje 145 miliárd EUR. V absolútnych číslach ide o obrovskú sumu, avšak je to len 1 % ročnej produkcie krajín EÚ.

Rozpočet podlieha limitom stanoveným v dlhodobom rozpočte. V ňom sa určujú maximálne ročné sumy, ktoré môže EÚ vynaložiť v rôznych oblastiach politiky počas daného obdobia (zvyčajne 7 rokov).

Rozpočet EÚ sa využíva v oblastiach, v ktorých je užitočné spojiť zdroje pre dobro celej Európy, ako napríklad:

 • zlepšenie dopravných, energetických a komunikačných prepojení medzi krajinami EÚ,
 • ochrana životného prostredia v celej Európe,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vo svete,
 • pomoc európskym vedcom a výskumníkom, aby spojili sily cez hranice.

Rozpočet EÚ v číslach

Kto rozhoduje o použití finančných prostriedkov?

O ročnom rozpočte (v rámci limitov stanovených v dlhodobom rozpočte) sa rozhoduje demokratickým postupom:

Čo sa stane po využití rozpočtu?

Na čo sa vynakladajú finančné prostriedky?

Značná časť rozpočtu EÚ sa využíva na podporu rastu a zamestnanosti. Ďalšia významná časť je určená na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Oblasti s najväčším podielom rozpočtových prostriedkov (2015)

46 %inteligentný a inkluzívny rast v EÚ, ktorý zahŕňa:

 • 34 % – pomoc menej rozvinutým regiónom EÚ a znevýhodneným skupinám spoločnosti,
 • 12 % – zvýšenie konkurencieschopnosti európskych firiem.

41 % – bezpečnosť potravín a zabezpečenie ich dodávok, inovačné poľnohospodárstvo a efektívne a udržateľné využívanie pôdy a lesov.

Rozdelenie rozpočtu EÚ podľa jednotlivých položiek (údaje za rok 2015)

Výdavky v rámci EÚ

Niektoré programy a ich rozpočty v roku 2015:

Výdavky v prospech tretích krajín

Európska únia má ako globálny hráč určité povinnosti voči okolitému svetu, medzi ktoré patrí:

 • podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
 • zachovanie mieru,
 • pomoc obetiam nešťastí a konfliktov.

Tretie krajiny, ktoré prijímajú pomoc z rozpočtu EÚ, možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

 • časti rozvojového sveta, s ktorými majú niektoré členské štáty EÚ pevné historické putá, najmä v Afrike, Karibiku a Tichomorí,
 • susedné krajiny vo východnej Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe,
 • krajiny pripravujúce sa na vstup do EÚ (kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny).

Príklady programov v roku 2015:

Kto má prospech z rozpočtu EÚ?

Približne 94 % rozpočtu je vyčlenených na financovanie reálnych činností na území krajín EÚ a mimo nej. Rozpočet EÚ využíva určitým spôsobom všetkých 508 miliónov Európanov. Pomáha miliónom študentov, tisícom výskumných pracovníkov, ako aj mnohým mestám, regiónom a mimovládnym organizáciám.

Akú časť tvoria prevádzkové náklady?

Približne 6 % rozpočtu. Táto suma zahŕňa administratívne náklady všetkých inštitúcií (predovšetkým Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ) vrátane nákladov na prekladateľov a tlmočníkov, ktorí zabezpečujú prístup k informáciám vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

V rámci balíka reforiem znižuje Komisia, ktorá je najväčšou inštitúciou, každoročne počet zamestnancov o 1 % a zároveň zvýšila pracovný čas. Celkovo sa počet zamestnancov zníži o 5 %.

Publikácia

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top