Unia Europejska

Budżet

Roczny budżet UE wynosi 145 mld euro (dane z 2015 r.) – kwota ta sama w sobie wydaje się spora, ale jest to zaledwie 1 proc. rocznego PKB krajów UE.

Budżet podlega ograniczeniom zawartym w budżecie długoterminowymokreślającym maksymalne i minimalne kwoty, które UE może wydać w różnych obszarach polityki w danym okresie (zazwyczaj 7 lat).

Środki budżetowe wykorzystywane są tam, gdzie korzystanie ze wspólnych zasobów ma większy sens niż finansowanie przez poszczególne kraje, np. działania na rzecz:

 • usprawnienia transportu, sieci energetycznych i połączeń komunikacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi
 • ochrony środowiska w całej Europie
 • zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej w skali globalnej
 • wspierania międzynarodowej współpracy naukowców i badaczy z różnych krajów.

Budżet UE w liczbach

Kto rozdziela pieniądze z budżetu?

Roczny budżet – opierający się na pułapach określonych w budżecie długoterminowym – przyjmowany jest w procesie demokratycznym, który przebiega w następujący sposób:

Co się dzieje, kiedy pieniądze z budżetu zostaną wydane?

Na co wydawane są pieniądze?

Największa część budżetu UE przeznaczana jest na wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Inną znaczącą część środków przeznacza się na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Główne kategorie wydatków (dane z 2015 r.)

46 proc. środków przeznaczonych jest na pobudzanie inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, z czego:

 • 34 proc. – na pomoc uboższym regionom Europy i grupom społecznym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji
 • 12 proc. – na zwiększanie konkurencyjności europejskich firm

41 proc. – na wspieranie produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności, innowacyjne rolnictwo i wydajne i zrównoważone użytkowanie gruntów i lasów.

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE zgodnie z głównymi liniami budżetowymi? (dane z 2015 r.)

Działania w UE

Przykładowe programy i ich budżety w 2015 r.:

Działania UE na arenie międzynarodowej

UE odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej i ma pewne zobowiązania wobec reszty świata. Między innymi

 • działa na rzecz propagowania rozwoju gospodarczego i społecznego
 • dba o zapewnienie pokoju
 • udziela pomocy ofiarom katastrof i konfliktów.

Wsparcie z budżetu UE dla krajów spoza UE podzielono na trzy podstawowe kategorie:

 • część krajów rozwijających się, z którymi niektóre państwa UE mają ścisłe historyczne więzi (szczególnie regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
 • kraje sąsiadujące z UE – w Europie Wschodniej, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
 • kraje przygotowujące się do członkostwa w UE (kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące).

Przykładowe programy w 2015 r.:

Kto czerpie korzyści z budżetu UE?

Około 94 proc. środków z budżetu finansuje konkretne działania w UE i poza jej granicami. 508 mln Europejczyków korzysta w taki czy inny sposób z budżetu UE. Wspiera on miliony studentów, tysiące naukowców, liczne miasta, regiony i organizacje pozarządowe.

Ile wynoszą koszty bieżące?

Około 6 proc. budżetu. Kwota ta obejmuje koszty administracyjne wszystkich instytucji (głównie Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE), w tym tłumaczy pisemnych i ustnych, dzięki którym informacje udostępniane są we wszystkich językach urzędowych UE.

Największa z instytucji, Komisja, zmniejsza liczbę swoich pracowników o 1 proc. rocznie, jednocześnie przedłużając godziny pracy. Środek ten jest częścią pakietu reform, które ostatecznie przewidują zmniejszenie liczby personelu o 5 proc.

Publikacja

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top