Unjoni Ewrope

Il-Baġit

Il-baġit annwali tal-UE hu ta’ €145 bn (ċifra għall-2015) – ammont kbir f’termini assoluti, iżda 1% biss tal-ġid iġġenerat kull sena mill-ekonomiji tal-UE.

Il-baġit huwa suġġett għal-limiti stabbiliti mill-baġit fit-tul. Dan jistabbilixxi l-ammonti annwali massimi li l-UE tista’ tonfoq f’oqsma politiċi differenti fuq perijodu ta’ żmien speċifiku (normalment 7 snin).

Il-baġit tal-UE hu użat f'oqsma li fihom jagħmel sens li jinġabru flimkien ir-riżorsi għall-ġid tal-Ewropa kollha, p.e:

 • it-titjib tat-trasport, l-enerġija u l-konnessjonijiet ta’ komunikazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE
 • il-protezzjoni tal-ambjent madwar l-Ewropa kollha
 • it-twettiq ta' ekonomija Ewropea globalment aktar kompetittiva
 • l-għajnuna lix-xjenzati u riċerkaturi Ewropej sabiex jingħaqdu flimkien bejn il-fruntieri.

Il-baġit tal-UE f'ċifri

Min jiddeċiedi kif jintefqu l-flus?

Il-baġit annwali – suġġett għal-limiti massimi stabbiliti fil-baġit fit-tul, huwa deċiż b'mod demokratiku kif ġej:

X’jiġri wara li jkun intefaq il-baġit?

 • Il-Kummissjoni tgħid lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kif intefaq.
 • Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tiskrutinizza wkoll l-infiq.
 • Jekk il-flus ikunu ntefqu b’konformità mar-regoli, il-Parlament Ewropew jagħti l-approvazzjoni tiegħu.

Fuqiex jintefqu l-flus?

Il-parti ewlenija tal-baġit tal-UE tappoġġja t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Parti sinifikanti oħra tmur għall-agrikultura u l-iżvilupp rurali.

L-oqsma ewlenin ta' spejjeż (ċifri tal-2015)

46%tkabbir ekonomiku intelliġenti u inklużiv fl-UE, sottodiviż hekk:

 • 34% – għajnuna lil reġjuni sottożviluppati tal-UE u lil sezzjonijiet żvantaġġati tas-soċjetà
 • 12% – sabiex il-kumpaniji Ewropej isiru aktar kompetittivi.

41% – għall-produzzjoni ta’ provvisti ta’ ikel sikuri u siguri, għall-biedja innovattiva u effiċjenti u għall-użu sostenibbli tal-art u l-foresti.

Il-baġit tal-UE kif jiġi sottodiviz skont intestatura baġitarja? (ċifri tal-2015)

Fl-UE

Xi programmi u baġits fl-2015:

Barra l-UE

Bħala parti interessata globali maġġuri, l-UE għandha ċerti obbligi lejn id-dinja ta' barra:

 • il-promozzjoni ta’ żvilupp soċjali u ekonomiku
 • iż-żamma tal-paċi
 • l-għajnuna lill-vittmi tad-diżastri u l-kunflitt.

Il-pajjiżi mhux tal-UE li jirċievu għajnuna mill-baġit tal-UE jaqgħu f’3 gruppi ewlenin:

 • Partijiet tad-dinja li qed jiżviluppaw fejn ċerti pajjiżi tal-UE għandhom rabtiet storiċi qawwijin (speċjalment l-Afrika u r-reġjuni tal-Karibew u l-Paċifiku)
 • Pajjiżi ġirien – fl-Ewropa tal-Lvant, l-Afrika ta' Fuq u l-Lvant Nofsani
 • Pajjiżi li qed jippreparaw biex jissieħbu mal-UE (kandidati jew kandidati potenzjali).

Eżempji ta’ programmi fl-2015:

Min jibbenefika mill-baġit tal-UE?

Madwar 94% tal-fondi tal-baġits attivitajiet konkreti fil-post f'pajjiżi tal-UE u lil hinn minnha. Il-508 miljun ċittadin tal-UE lkoll jibbenefikaw b’xi mod jew ieħor mill-baġit. Dan jgħin miljuni ta’ studenti, eluf ta' riċerkaturi, u bosta bliet, reġjuni u NGOs.

Kemm qed jintefaq għall-ispejjeż tat-tħaddim?

Madwar 6% tal-baġit. Dawn jinkludu l-ispejjeż amministrattivi għall-istituzzjonijiet kollha (prinċipalment il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri) inklużi dawk tat-tradutturi u l-interpreti meħtieġa biex l-informazzjoni tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Bħala parti minn pakkett ta’ riforma, l-akbar istituzzjoni, il-Kummissjoni, qed taqta’ l-persunal b’1 % kull sena, filwaqt li fl-istess ħin jiżdied il-ħin tax-xogħol. Fl-aħħar nett, il-persunal se jitnaqqas b’ 5%.

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top