Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε 145 δισ. ευρώ (στοιχεία του 2015) – ένα σημαντικό ποσό σε απόλυτες τιμές, που όμως αντιστοιχεί μόνον στο 1% του ετήσιου πλούτου που παράγουν οι χώρες της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζονται στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά που μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως επτά έτη).

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται σε τομείς στους οποίους η συγκέντρωση πόρων συνεπάγεται οφέλη για την Ευρώπη στο σύνολό της, όπως:

 • βελτίωση των συνδέσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • βοήθεια στους Ευρωπαίους επιστήμονες και ερευνητές ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους πέραν των εθνικών συνόρων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε αριθμούς

Ποιος αποφασίζει για το πώς δαπανώνται τα χρήματα;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, εντός των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, αποφασίζεται με δημοκρατικό τρόπο ως εξής:

Τι γίνεται μετά τη διάθεση του προϋπολογισμού;

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκε ο προϋπολογισμός.
 • Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει επίσης εξονυχιστικά τις δαπάνες.
 • Αν τα κονδύλια του προϋπολογισμού διατέθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει την έγκρισή του.

Πού δαπανώνται τα κονδύλια;

Η μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα διατίθεται για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Κυριότεροι τομείς δαπανών (2015)

46%έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ, που υποδιαιρείται σε:

 • 34% – βοήθεια σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ και σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες
 • 12% – ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

41% – παραγωγή επαρκών και ασφαλών τροφίμων, καινοτόμες γεωργικές μέθοδοι και αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση της γης και των δασών.

Πώς κατανέμονται τα κονδύλια μεταξύ των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού; (Στοιχεία του 2015)

Εντός της ΕΕ

Μερικά προγράμματα και οι προϋπολογισμοί τους το 2015:

Εκτός ΕΕ

Ως σημαντικός παγκόσμιος εταίρος, η ΕΕ έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο:

 • προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
 • διατήρηση της ειρήνης
 • παροχή βοήθειας στα θύματα καταστροφών και συγκρούσεων.

Οι χώρες εκτός ΕΕ που λαμβάνουν βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εμπίπτουν σε τρεις βασικές ομάδες:

 • Περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου με τις οποίες ορισμένες χώρες της ΕΕ διατηρούν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς (κυρίως στην Αφρική, την Καραϊβική και στον Ειρηνικό).
 • Γειτονικές χώρες – στην ανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
 • Χώρες που προετοιμάζονται να προσχωρήσουν στην ΕΕ (υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες).

Παραδείγματα προγραμμάτων το 2015:

Ποιος ωφελείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Το 94% περίπου του προϋπολογισμού χρηματοδοτεί πραγματικές δραστηριότητες επί τόπου σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ. Το σύνολο των 508 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ωφελούνται με κάποιον τρόπο από τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός βοηθά εκατομμύρια φοιτητές, χιλιάδες ερευνητές, καθώς και πολλές πόλεις, περιφέρειες και ΜΚΟ.

Τι ποσό δαπανάται για λειτουργικά έξοδα;

Σχεδόν το 6% του προϋπολογισμού. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας όλων των θεσμικών οργάνων (κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ), καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων, το μεγαλύτερο όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνει το προσωπικό της κατά 1% ετησίως, ενώ παράλληλα αυξάνει τις ώρες εργασίας. Τελικός στόχος είναι να μειωθεί το προσωπικό κατά 5%.

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top