Evropská unie

Rozpočet

Rozpočet EU na rok 2015 činí 142 miliard eur. V absolutním měřítku je to obrovská částka. Představuje však pouhé 1 % celkové hodnoty statků a služeb, které ekonomiky států EU za rok společně vytvoří.

Rozpočet se řídí řadou omezení, které určuje dlouhodobý rozpočet. Ten stanoví maximální výši ročních částek, které může EU vynaložit v jednotlivých politických oblastech v daném období (obvykle 7 let).

Rozpočet EU se využívá v těch oblastech, ve kterých má smysl shromáždit prostředky do společného fondu ve prospěch Evropy jako celku. Jedná se například o:

 • zlepšování dopravního, energetického a komunikačního spojení mezi zeměmi EU
 • ochranu životního prostředí v celé Evropě
 • zvyšování konkurenceschopnosti evropského hospodářství v celosvětovém měřítku
 • podporu evropských vědců a výzkumných pracovníků, kteří chtějí navázat přeshraniční spolupráci.

Rozpočet EU v číslech

Kdo rozhoduje o tom, jak jsou finanční prostředky z rozpočtu využívány?

Rozhodování o podobě ročního rozpočtu, na který se vztahují stropy stanovené v dlouhodobém rozpočtu, probíhá demokratickým způsobem:

 • Rozpočet navrhuje Evropská komise.
 • Návrh rozpočtu schvalují členské státy (prostřednictvím Rady EU) a občany přímo volený Evropský parlament. Teprve pak nabývá rozpočet na další rok platnosti.

Co následuje po naplnění rozpočtu?

 • Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, jak byly prostředky z rozpočtu vynaloženy.
 • Kontrolu výdajů z rozpočtu provádí také Evropský účetní dvůr.
 • Pokud byly prostředky vynaloženy v souladu s pravidly, udělí Evropský parlament absolutorium za plnění rozpočtu.

Na co se prostředky z rozpočtu používají?

Největší část rozpočtu EU připadá na podporu růstu a zaměstnanosti. Další významný podíl je určen na zemědělství a rozvoj venkova.

Hlavní oblasti výdajů (2015)

46 %inteligentní růst v EU podporující začlenění dále se dělící na:

 • 34 % – pomoc málo rozvinutým regionům EU a znevýhodněným skupinám obyvatel
 • 12 % – zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků

41 % – spolehlivé dodávky nezávadných potravin, inovativní zemědělství a efektivní a udržitelné využívání půdy a lesů.

Jak se rozpočet EU dále člení na rozpočtové položky? (údaje z roku 2015)

V rámci EU

Některé programy a rozpočty v roce 2015:

Mimo území EU

Jakožto důležitý globální aktér má EU určité závazky i vůči okolnímu světu. Jedná se o:

 • podporu hospodářského a sociálního rozvoje
 • udržování míru
 • pomoc obětem přírodních katastrof a konfliktů.

Země mimo EU, které dostávají podporu z rozpočtu EU, se dělí na 3 hlavní skupiny:

 • část rozvojového světa, se kterou pojí některé země EU silné historické vazby (zvláště v Africe, Karibiku a Tichomoří)
 • sousedící státy – východní Evropy, severní Afriky a Blízkého východu
 • státy, které se připravují na členství v EU (kandidátské nebo potenciální kandidátské země).

Příklady programů v roce 2015:

Kdo peníze z rozpočtu EU využívá?

Asi 94 % prostředků z rozpočtu jde na konkrétní opatření v zemích EU a jinde ve světě. Peníze z rozpočtu pomáhají různou formou zkvalitňovat život všech 508 milionů Evropanů. Tyto prostředky využívají například miliony studentů, tisíce výzkumných pracovníků a řada měst, regionů a nevládních organizací.

Kolik činí provozní náklady EU?

Asi 6 % rozpočtu. To zahrnuje náklady všech orgánů (zejména Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU) včetně nákladů na překladatelské a tlumočnické služby, jichž je zapotřebí k tomu, aby byly všechny potřebné informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Evropská komise, největší evropská instituce, snižuje v rámci balíčku reformních opatření počet svých zaměstnanců o 1 % ročně a zároveň prodlužuje pracovní dobu. Počet zaměstnanců bude celkově snížen o 5 %.

Publikace

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top