Europeiska Unionen

Film och media

Liksom andra varor och tjänster omfattas audiovisuella medier – film, tv och video – av vissa EU-regler som ser till att de kan cirkulera fritt och på lika villkor på den inre marknaden. Det gäller både traditionell tv och radio och medier som beställvideo och internet.

EU har en egen film- och mediepolitik, där direktivet om audiovisuella medietjänster spelar en viktig roll. 

EU investerar också 1, 4 miljarder euro i film- och kultursektorn genom programmet Kreativa Europa.

Direktivet om audiovisuella medietjänster

Mål

Enligt direktivet ska EU-länderna samordna sin nationella lagstiftning för att

 • skapa jämförbara villkor i alla länder för nya audiovisuella medier
 • skydda barn och andra konsumenter
 • bevara mediemångfald
 • bekämpa rashat och religiöst hat
 • bevara kulturell mångfald
 • se till att de nationella medietillsynsmyndigheterna förblir oberoende.

Metoder

Alla länder uppmuntras att uppfylla minimistandarder för följande:

 • Reklam – det ska finnas regler och restriktioner för vissa produkter (t.ex.alkohol, tobak och läkemedel) och högst 12 minuter reklam i timmen.
 • Stora evenemang – evenemang som OS och fotbolls-VM ska kunna ses av en stor publik och inte bara på betal-tv-kanaler.
 • Skydd av barn – program med inslag av våld eller pornografi ska läggas sent på kvällen eller kunna spärras genom funktioner för föräldrakontroll.
 • Europeiska filmer och program – minst hälften av sändningstiden ska avsättas för europeiska filmer och tv-program.Även beställtjänster ska främja europeiskt material.
 • Tillgänglighet – medieföretagen ska göra sina produkter tillgängliga för syn- och hörselskadade. 

Kommissionen höll 2013 ett samråd om konsekvenserna av konvergensen mellan traditionell tv och internet. Kommissionen har publicerat samrådets resultat och kommer i nästa steg att Refit-utvärdera direktivet. 

Främja europeiska filmer och program

Direktivet om audiovisuella medietjänster bidrar till kulturell mångfald genom att stödja produktion och distribution av europeiska filmer och program.

 • Tv-kanalerna ska avsätta minst hälften av sändningstiden för europeiska filmer och program (med undantag för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och teleshopping).
 • Beställvideotjänster ska också bidra till att lyfta fram europeiska produktioner genom att reservera en viss del för europeiska produktioner i kataloger eller genom att främja europeiskt material på annat sätt. 

Internationellt har EU skrivit under Unescos konvention om att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar. EU har beviljats undantag från Världshandelsorganisationens frihandelsregler – ett kulturellt undantag – som innebär att EU-länderna får begränsa import av kulturprodukter, t.ex.film.

Public service

I alla EU-länder finns tv- och radiosändningar i allmänhetens tjänst.I Amsterdamfördraget från 1999 framhålls att public service ska tillgodose demokratiska, sociala och kulturella behov som inte kan tillgodoses av marknaden och förhindra att mediebranschen domineras av några enstaka aktörer.

EU-ländernas bidrag till radio och tv är därför undantagna från EU:s stränga regler om statligt stöd, förutsatt att pengarna används för att verka i allmänhetens tjänst och inte orättvist missgynnar privata radio- och tv-bolag.

Programmet Kreativa Europa

Det sjuåriga programmet Kreativa Europa ska stärka EU:s kulturella och audiovisuella sektor genom bidrag till minst

 • 250 000 konstnärer och kulturarbetare
 • 2 000 biografer
 • 800 filmer
 • 4 500 boköversättningar.

Små kulturföretag ska också kunna få banklån på upp till 750 miljoner euro tack vare lånegarantier.

Programmet ska främst

 • främja den kulturella och språkliga mångfalden
 • öka den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i den kreativa sektorn
 • hjälpa de kreativa och kulturella sektorerna att få ut så mycket som möjligt av den digitala tekniken och att utveckla nya affärsmodeller
 • bidra till att kreativa verk når ut till en större publik i EU och internationellt.

Skydda Europas filmarv

EU vill bevara och skydda kulturellt betydelsefulla verk, t.ex. film. Därför har EU utfärdat en rekommendation om Europas filmarv där man uppmanar EU-länderna att samla in, katalogisera, skydda och restaurera filmer, så att även kommande generationer kan få glädje av dem.

Back to top