Európska únia

Audiovizuálna činnosť a médiá

Audiovizuálna činnosť a médiá

Rovnako ako iné tovary a služby, aj audiovizuálne médiá ( film, televízia, video) podliehajú určitým celoeurópskym pravidlám, ktoré zabezpečujú ich slobodné a spravodlivé šírenie na jednotnom európskom trhu bez ohľadu na spôsob ich vysielania (prostredníctvom tradičnej televízie, videa na požiadanie, internetu atď.).

Toto je cieľom politiky EÚ v oblasti audiovizuálnej činnosti a médií, a najmä smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Prostredníctvom programu Tvorivá Európa EÚ takisto investuje 1, 4 mld.EUR do audiovizuálneho sektora a kultúry.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Ciele

Podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sú členské štáty EÚ povinné koordinovať svoje vnútroštátne právne predpisy s cieľom:

 • vytvoriť porovnateľné podmienky vo všetkých krajinách pre vznikajúce audiovizuálne médiá,
 • chrániť deti a spotrebiteľov,
 • zabezpečiť pluralitu médií,
 • bojovať proti rasovej a náboženskej nenávisti,
 • zachovať kultúrnu rozmanitosť,
 • zabezpečiť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti médií.

Metódy

Každá krajina by mala dodržiavať minimálne normy v týchto oblastiach:

 • reklama – zavedenie pravidiel a obmedzení na určité produkty (napr.alkohol, tabak a lieky) a najviac 12 minút reklamy na hodinu vysielacieho času,
 • hlavné (športové) podujatia, ako sú napr.olympijské hry alebo majstrovstvá sveta vo futbale, musia byť dostupné širokej verejnosti, nielen zákazníkom plateného televízneho vysielania,
 • ochrana detí – násilné alebo pornografické programy sa majú vysielať v neskorých nočných hodinách alebo s obmedzeným prístupom prostredníctvom rodičovskej kontroly,
 • podpora európskych filmov a audiovizuálneho obsahu – európske filmy a televízne programy by mali tvoriť aspoň polovicu televízneho vysielacieho času; služby videa na požiadanie by mali podporovať európsku tvorbu,
 • prístupnosť – mediálne spoločnosti by mali svoj audiovizuálny obsah sprístupniť ľuďom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. 

V roku 2013 Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu týkajúcu sa dôsledkov konvergencie medzi tradičnou televíziou a internetom. K tejto konzultácii bola uverejnená spätná väzba a ďalším krokom bude vykonať hodnotenie smernice v rámci programu REFIT

Podpora európskych filmov a programov

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách presadzuje kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom podpory produkcie a distribúcie európskych filmov a ďalšieho audiovizuálneho obsahu:

 • požiadavka pre vysielateľov, aby aspoň polovicu svojho vysielacieho času venovali európskym filmom a programom (okrem spravodajstva, športových podujatí, hier, reklamy, teletextových služieb a telenákupu),
 • služby videa na požiadanie by tiež mali prispieť k propagácii európskych diel prostredníctvom vytvorenia osobitného priestoru pre európsky obsah v katalógoch alebo podporiť tieto diela inou formou. 

Na medzinárodnej úrovni EÚ podpísala Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov a zaistila výnimku z pravidiel o voľnom obchode Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „kultúrna výnimka“), ktorá oprávňuje členské štáty obmedziť dovoz umeleckej produkcie, napríklad filmov.

Verejnoprávne vysielanie

Členské štáty EÚ sa zaviazali podporovať verejnoprávne vysielanie – Amsterdamská zmluva z roku 1999 uznala úlohu verejnoprávneho vysielania pri napĺňaní demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb, ktoré neplní trh, a pri ochrane audiovizuálneho priemyslu pred dominanciou jedného alebo viacerých veľkých mediálnych hráčov.

Vládne granty verejnoprávnym vysielateľom sú preto vyňaté z prísnych pravidiel EÚ o štátnej pomoci, pokiaľ sa toto financovanie využíva na verejnoprávne ciele a pre vysielateľov zo súkromného sektora nepredstavuje neprimerané znevýhodnenie.

Program Tvorivá Európa

Sedemročný program Tvorivá Európa sa zameriava na posilnenie európskeho audiovizuálneho sektora a kultúry prostredníctvom financovania pre najmenej:

 • 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry,
 • 2 000 kín,
 • 800 filmov,
 • 4 500 knižných prekladov.

V rámci programu sa takisto vyčlení až 750 miliónov EUR pre malé podniky v tomto odvetví vo forme záruk na bankové pôžičky.

Hlavné ciele programu Tvorivá Európa sú:

 • podporiť európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť,
 • povzbudiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť v tvorivých odvetviach,
 • pomôcť tvorivým a kultúrnym sektorom čo najlepšie využívať digitálne technológie a rozvíjať nové obchodné modely,
 • priniesť tvorivé diela širšiemu publiku v Európe a na medzinárodnej úrovni.

Ochrana európskeho filmového dedičstva

EÚ sa snaží zachovávať a ochraňovať kultúrne významné diela vrátane filmu. Na tento účel vydala odporúčanie o európskom filmovom dedičstve a vyzvala krajiny EÚ, aby zhromažďovali, katalogizovali, uchovávali a reštaurovali filmy.To znamená, že budúce generácie budú môcť takisto využívať tieto diela.

Back to top