Unia Europejska

Polityka audiowizualna i media

Polityka audiowizualna i media

Podobnie jak inne towary i usługi, media audiowizualne – film, telewizja, filmy wideo – są objęte ogólnounijnymi zasadami mającymi zapewnić ich swobodny obieg na uczciwych zasadach na jednolitym rynku europejskim, niezależnie od sposobu, w jaki usługi te są dostarczane (telewizja tradycyjna, filmy na żądanie, internet itp.)

Jest to celem unijnej polityki audiowizualnej i medialnej, a w szczególności dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych.

Za pośrednictwem programu „ Kreatywna Europa ” UE inwestuje również 1, 4 mld euro w sektor audiowizualny i sektor kultury.

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Cele

Zgodnie z dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych państwa członkowskie harmonizują swoje przepisy krajowe w tej dziedzinie, aby:

 • stworzyć porównywalne warunki we wszystkich krajach dla nowych mediów audiowizualnych,
 • chronić dzieci i konsumentów,
 • zapewnić pluralizm w mediach,
 • zwalczać nienawiść rasową i religijną,
 • zachować różnorodność kulturową,
 • zagwarantować niezależność krajowych organów ds.regulacji mediów.

Metody

Zachęca się każdy kraj do przestrzegania minimalnych standardów w następujących dziedzinach:

 • Reklama – zasady i ograniczenia w odniesieniu do niektórych produktów (np.alkoholu, papierosów, leków), a także maksymalnie 12 minut reklam na godzinę.
 • Oferta programowa – duże wydarzenia, jak igrzyska olimpijskie lub rozgrywki pucharu świata w piłce nożnej, muszą być dostępne dla szerokiej publiczności, a nie transmitowane wyłącznie przez płatne kanały telewizyjne.
 • Ochrona dzieci – programy zawierające przemoc lub treści pornograficzne muszą być nadawane w późnych godzinach wieczornych lub dostęp do nich musi być ograniczony za pomocą narzędzi kontroli rodzicielskiej.
 • Promocja filmów i treści audiowizualnych wyprodukowanych w Europie – co najmniej połowa czasu antenowego powinna być zarezerwowana dla europejskich filmów i programów telewizyjnych.Usługi udostępniania filmów na żądanie również powinny propagować produkcje europejskie.
 • Dostępność – przedsiębiorstwa medialne powinny dostosowywać treści audiowizualne do potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących.

W 2013 r.Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące skutków zacierania się granic między telewizją tradycyjną a internetem. Wyniki konsultacji zostały opublikowane, a kolejnym krokiem będzie ocena dyrektywy w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej

Promowanie europejskich filmów i programów

Celem dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych jest promowanie różnorodności kulturowej przez wspieranie produkcji i dystrybucji europejskich filmów i innych treści audiowizualnych:

 • Wymóg, aby nadawcy przeznaczali co najmniej połowę swojego czasu antenowego na filmy i programy europejskie (z wyjątkiem wiadomości, wydarzeń sportowych, gier, reklam, teletekstu i telezakupów).
 • Usługi audiowizualne na żądanie także powinny przyczyniać się do promowania twórczości europejskiej: kraje UE mogą wymagać określonego udziału treści europejskich w katalogach usług audiowizualnych na żądanie lub w inny sposób promować te treści.

Na forum międzynarodowym UE jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego i wynegocjowała zwolnienie ze stosowania przepisów WTO o wolnym handlu („wyjątek kulturalny”), które uprawnia państwa UE do nakładania ograniczeń na import produktów sektora kultury, na przykład filmów.

Nadawanie publiczne

Państwa członkowskie UE przywiązują szczególną wagę do publicznych usług nadawczych – w traktacie amsterdamskim z 1999 r.potwierdzono wiodącą rolę nadawców publicznych w realizowaniu demokratycznych, społecznych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa, które nie są zaspakajane przez usługi rynkowe, oraz w zapobieganiu dominacji tego sektora przez jeden lub większą liczbę dużych podmiotów.

Dlatego rządowe dotacje na rzecz nadawców publicznych nie są objęte surowymi przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa – pod warunkiem że tego rodzaju dofinansowanie jest wykorzystywane do celów publicznych i nie działa na niekorzyść nadawców prywatnych.

Program „Kreatywna Europa”

Siedmioletni program „Kreatywna Europa” ma przyczyniać się do wzmacniania europejskiego sektora kultury i sektora audiowizualnego, zapewniając dofinansowanie dla co najmniej:

 • 250 tys.artystów i osób zawodowo związanych z kulturą,
 • 2 tys.kin,
 • 800 filmów,
 • 4, 5 tys.tłumaczeń literatury.

Program przewiduje także udostępnienie małym przedsiębiorstwom w tym sektorze kredytów bankowych w wysokości 750 mln euro.

Główne cele programu „Kreatywna Europa”:

 • promocja kulturowej i językowej różnorodności Europy
 • stymulowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w sektorze kreatywnym
 • pomoc dla sektora kreatywnego i sektora kultury w wykorzystywaniu technologii cyfrowych i tworzeniu nowych modeli biznesu
 • udostępnienie produktów tego sektora szerszej publiczności w Europie i na świecie.

Ochrona europejskiego dziedzictwa filmowego

UE pragnie chronić najważniejsze dzieła kultury, w tym kinematografii .W tym celu wydano zalecenie dotyczące gromadzenia, katalogowania, zachowywania i restaurowania europejskiego dziedzictwa filmowego. Dzięki temu zapewnimy dostęp do niego kolejnym pokoleniom.

Back to top