Europese Unie

Audiovisueel en mediabeleid

Audiovisueel en mediabeleid

Net als voor andere goederen en diensten gelden voor audiovisuele media, film, tv en video bepaalde EU-wijde regels die ervoor moeten zorgen dat zij onder billijke voorwaarden vrij kunnen circuleren op de Europese interne markt, ongeacht het distributiekanaal (traditionele tv, video on demand, internet, enz.)

Dit is het doel van het audiovisueel en mediabeleid van de EU en meer in het bijzonder van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten.

Bovendien investeert de EU via haar programma Creatief Europa ongeveer 1, 4 miljard euro in de sectoren audiovisuele media en cultuur.

Richtlijn Audiovisuele media

Doelstellingen

Op grond van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten moeten de EU-landen hun beleid op elkaar afstemmen om:

 • in alle landen vergelijkbare voorwaarden voor nieuwe audiovisuele media te scheppen
 • kinderen en consumenten te beschermen
 • het pluralisme van de media te waarborgen
 • religieuze en rassenhaat te bestrijden
 • de culturele diversiteit te beschermen
 • voor onafhankelijke toezichthouders op de media te zorgen

Aanpak

Elk land wordt geadviseerd de volgende minimumnormen te hanteren:

 • Reclame moet aan basisregels, specifieke regels en beperkingen voor bepaalde producten (zoals alcohol, tabak en geneesmiddelen) voldoen en mag niet meer dan 12 minuten per uur worden uitgezonden.
 • Belangrijke evenementen, zoals de Olympische Spelen of het WK voetbal, moeten door iedereen te bekijken zijn, en niet alleen via betaal-tv.
 • Kinderen moeten worden beschermd tegen gewelddadige of pornografische programma's door deze laat op de avond uit te zenden of ontoegankelijk te maken.
 • Europese films en audiovisuele producties moeten worden bevorderd door minstens de helft van de tv-zendtijd hiervoor te reserveren.Europese producties moeten ook via on-demanddiensten worden aangeboden.
 • Producties moeten ook toegankelijk worden gemaakt voor slechthorenden en slechtzienden

In 2013 heeft de Commissie een openbare raadpleging gehouden over de gevolgen van de vervaging van de grenzen tussen traditionele tv en internet. De reacties op deze raadpleging zijn gepubliceerd.De volgende stap is een REFIT-evaluatie van de richtlijn

Europese films en programma's stimuleren

De richtlijn Audiovisuele mediadiensten bevordert de culturele diversiteit door de productie en distributie van Europese films en andere audiovisuele programma's te bevorderen:

 • omroepen moeten minstens de helft van hun zendtijd vullen met Europese films en programma's (dit geldt niet voor nieuws, sportevenementen, spelletjes, advertenties, teletekst en teleshopping).
 • Ook bij on-demanddiensten moeten zij Europese producties stimuleren door in hun on-demandgidsen een bepaald percentage voor Europese producties te reserveren of deze op een andere manier onder de aandacht te brengen. 

In internationaal verband is de EU aangesloten bij het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.Zij heeft bovendien een uitzondering bedongen op de vrijhandelsregels van de WTO (de "culturele uitzondering"), waardoor EU-landen beperkingen mogen stellen aan de invoer van culturele producties zoals films.

Publieke omroepen

De EU-landen maken zich sterk voor de publieke omroepen.Het Verdrag van Amsterdam van 1999 erkent hun rol bij het voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften en het voorkomen dat de tv-markt wordt gedomineerd door één of enkele grote spelers.

Daarom gelden de strenge regels voor staatssteun van de EU niet voor overheidssteun voor de publieke omroepen, voor zover het geld wordt gebruikt voor publieke doelstellingen en particuliere omroepen niet onevenredig worden benadeeld.

Programma Creatief Europa

Het programma Creatief Europa met een looptijd van zeven jaar moet de culturele en audiovisuele sector in Europa versterken door subsidie te verlenen aan:

 • 250 000 kunstenaars en cultuurwerkers
 • 2000 bioscopen
 • 800 films
 • 4500 boekvertalingen

Het stelt ook 750 miljoen euro in de vorm van bankgaranties beschikbaar voor kleine bedrijven in deze sector.

De doelstellingen van Creative Europa zijn o.a.:

 • de culturele en linguïstische diversiteit in Europa stimuleren
 • de economische groei en het concurrentievermogen in de creatieve sector aanzwengelen
 • de sector helpen optimaal gebruik te maken van digitale technologie en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen
 • creatieve producties aan een breder publiek in Europa aan te bieden

Cinematografisch erfgoed

De EU wil belangrijke culturele werken bewaren en beschermen, waaronder films. Daarom heeft zij aanbevolen dat het Europees cinematografisch erfgoed systematisch wordt verzameld, gecatalogiseerd, bewaard en gerestaureerd.Zo kunnen toekomstige generaties er ook van genieten.

Back to top