an tAontas Eorpach

Gnóthaí Closamhairc agus na Meáin

Gnóthaí Closamhairc agus na Meáin

Dála earraí agus seirbhísí eile, tá na meáin chlosamhairc - scannáin, teilifís, físeáin - faoi réir rialacha áirithe ar fud an Aontais Eorpaigh chun a chinntiú gur féidir iad a chur i saorchúrsaíocht chothrom i margadh aonair AE, beag beann ar a modh craolta (teilifís thraidisiúnta, físeán ar éileamh, idirlíon, srl.)

Sin is aidhm le beartas an Aontais maidir le gnóthaí closamhairc agus na meáin, agus go háirithe an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc.

Fairis sin, tá an tAontas ag infheistiú €1.4bn sna hearnálacha closamhairc agus cultúrtha trí Chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc

Cuspóirí

Ceanglaíonn an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc ar thíortha AE a reachtaíocht náisiúnta a chomhordú chun:

 • go mbeidh dálaí inchomparáide i ngach tír i ndáil le meáin chlosamhairc atá ag teacht chun cinn
 • leanaí agus tomhaltóirí a chosaint
 • iolrachas na meán a chosaint
 • fuath in aghaidh ciníocha agus creideamh a chomhrac
 • éagsúlacht chultúrtha a chaomhnú
 • a chinntiú go bhfanann rialtóirí náisiúnta na meán neamhspleách.

Modhanna

Spreagtar gach tír le cloí le híoschaighdeáin sna cásanna seo a leanas:

 • Fógraíocht - rialacha agus srianta sonracha atá ann do tháirgí áirithe (e.g.alcól, tobac, cógas) agus gan ach 12 nóiméad' fógraíochta in aghaidh na huaire.
 • Mór-imeachtaí - ní foláir imeachtaí mar na Cluichí Oilimpeacha nó an Corn Domhanda Sacair a bheith ar fáil do lucht féachana leathan, seachas ar chainéil teilifíse a n-íoctar astu amháin.
 • Leanaí a chosaint - cláir atá foréigneach nó pornagrafach a bheith déanach san oíche nó rochtain theoranta trí rialuithe tuismitheoirí a bheith orthu.
 • Scannáin agus saothair chlosamhairc na hEorpa a chur chun cinn - leath den am craoltóireachta teilifíse ar a laghad a chur ar leataobh do scannáin agus cláir teilifíse Eorpacha.Ba cheart saothair Eorpacha a chur chun cinn freisin tríd na seirbhísí físeán ar éileamh.
 • Inrochtaineacht - ba cheart do chuideachtaí na meán a n-ábhar closamhairc a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu 

In 2013, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí faoi impleachtaí an chóineasaithe idir an teilifís traidisiúnta agus an t-idirlíon. Foilsíodh aiseolas ón gcomhairliúchán sin agus is é an chéad chéim eile meastóireacht REFIT ar an Treoir a chur i gcrích. 

Scannáin agus cláir Eorpacha a chur chun cinn

Cuireann an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc éagsúlacht chultúrtha chun cinn trí thacú le scannáin agus saothair chlosamhairc Eorpacha eile a tháirgeadh agus a dháileadh:

 • Ceanglaítear ar chraoltóirí a leath dá n-am craoltóireachta a chur ar leataobh le haghaidh scannán agus clár Eorpach (cé is moite den nuacht, imeachtaí spóirt, cluichí, fógraíocht, teilithéacs agus seirbhisí teilishiopadóireacht).
 • Ba cheart go gcuirfeadh seirbhísí físeán-ar-éileamh freisin le saothair Eorpach a chur chun cinn, trí spás ar leith le haghaidh ábhar Eorpach a chur ar fáil i gcatalóga nó trí na saothair sin a chur chun cinn ar shlí eile. 

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, is páirtí an tAontas Eorpach i gCoinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn agus tá sé díolmhaithe ó rialacha saorthrádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO) ( an 'eisceacht chultúrtha') a fhágann go mbíonn tíortha AE i dteideal srianta a chur i bhfeidhm ar allmhairiú nithe cultúrtha ar nós scannán.

Craoltóireacht seirbhíse poiblí

Tá tíortha an Aontais Eorpaigh tiomanta do sheirbhísí craoltóireachta poiblí.D'aithin Conradh Amstardam 1999 ról na seirbhísí sin chun riar ar riachtanais an daonlathais, riachtanais shóisialta agus chultúrtha nach bhfuil ar fáil tríd an margadh, agus chun an tionscal a chosaint le nach bhfaighidh na gníomhaithe is mó sa tionscal ceannas air.

Mar sin, tá deontais rialtais do chraoltóirí poiblí díolmhaithe ó rialacha déine AE maidir le fóirdheontais stáit, ar choinníoll go n-úsáidtear an maoiniú chun críocha na seirbhíse poiblí agus nach gcruthaíonn sé míbhuntáiste mhíchothrom do chraoltóirí na hearnála príobháidí.

Clár Eoraip na Cruthaitheachta

Tá an clár seacht mbliana Eoraip na Cruthaitheachta ceaptha earnálacha cultúrtha agus closamhairc na hEorpa a neartú trí mhaoiniú a chur ar fáil don mhéid seo a leanas ar a laghad:

 • 250, 000 ealaíontóir agus gairmí cultúrtha
 • 2, 000 pictiúrlann
 • 800 scannán
 • 4, 500 aistriúchán ar leabhair

Fairis sin, cuirfidh sé suas le €750 milliún ar fáil do ghnólachtaí beaga san earnáil mar iasachtaí bainc ráthaithe.

Is iad is príomhaidhmeanna do chlár Eoraip na Cruthaitheachta:

 • éagsúlacht chultúrtha agus teangacha na hEorpa a chur chun cinn
 • fás eacnamaíoch agus iomaíochas sna hearnálacha cruthaitheacha a threisiú
 • cabhrú leis na hearnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha an leas is fearr a baint as teicneolaíochtaí digiteacha agus samhlacha nua gnó a fhorbairt
 • saothair chruthaitheacha a thabhairt chuig lucht féachana níos leithne san Eoraip agus go hidirnáisiúnta

Oidhreacht scannán na hEorpa a chosaint

Is mian leis an Aontas saothair mhóra a bhfuil tábhacht chultúrtha leo a chaomhnú agus a chosaint - ina measc scannáin. Chun é sin a dhéanamh, d'eisigh sé moladh faoi oidhreacht scannán na hEorpa, moladh ina n-iarrtar ar thíortha AE scannáin a bhailiú, a chatalógú, a chaomhnú agus a athchóiriú. Ar an ábhar sin beidh na glúine romhainn in ann taitneamh a bhaint as na saothair sin.

Back to top