Euroopan Unioni

Audiovisuaaliala ja media

Audiovisuaaliala ja media

EU:n laajuisilla säännöillä varmistetaan, että tavarat ja palvelut voivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.Näiden sääntöjen ansiosta myös audiovisuaalinen media – elokuvat, tv-ohjelmat, videot – voivat vapaasti ja tasapuolisesti liikkua EU:ssa riippumatta niiden julkaisumuodosta (esim.perinteinen tv, tilausvideopalvelut, internet).

Audiovisuaalisen median vapaa liikkuvuus on EU:n audiovisuaali- ja mediapolitiikan ja etenkin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin keskeinen tavoite. 

Lisäksi EU investoi noin 1, 4 miljardia euroa audiovisuaali- ja kulttuurialoille Luova Eurooppa -ohjelman kautta.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Tavoitteet

Audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva direktiivi edellyttää EU-mailta kansallisen lainsäädännön koordinointia siten, että

 • luodaan kehittymässä oleville audiovisuaalisille mediapalveluille samankaltaiset olot kaikissa maissa
 • suojellaan lapsia ja kuluttajia
 • turvataan tiedotusvälineiden moniarvoisuus
 • torjutaan rotuun tai uskontoon perustuvaa vihaa
 • säilytetään kulttuurin monimuotoisuutta
 • varmistetaan kansallisten media-alan sääntelyelinten riippumattomuus.

Menetelmät

Kaikkia maita kannustetaan noudattamaan seuraavia vähimmäisvaatimuksia :

 • Mainostaminen – perussäännöt, tiettyjä tuotteita (esim.alkoholi, tupakka ja lääkkeet) koskevat säännöt ja rajoitukset sekä korkeintaan 12 minuuttia mainontaa tunnissa.
 • Merkittävät tapahtumat – tiettyjen merkittävien tapahtumien, kuten olympialaisten tai jalkapallon MM-kisojen, on oltava yleisesti nähtävissä eikä pelkästään maksullisilla tv-kanavilla.
 • Lasten suojelu – väkivaltaa tai pornoa sisältävät ohjelmat sijoitetaan myöhäiseen ajankohtaan tai niiden saatavuutta rajoitetaan estolaitteilla.
 • Eurooppalaisten elokuvien ja muun audiovisuaalisen sisällön edistäminen – tv:n lähetysajasta vähintään puolet olisi varattava eurooppalaisille elokuville ja tv-ohjelmille.Myös tilausvideopalveluissa olisi suosittava eurooppalaisia teoksia.
 • Saatavuus – mediayhtiöiden olisi huolehdittava siitä, että niiden tuottama audiovisuaalinen sisältö on myös näkö- ja kuulovammaisten ulottuvilla. 

Vuonna 2013 Euroopan komissio järjesti julkisen kuulemisen perinteisen tv:n ja internetin konvergenssin vaikutuksista Euroopassa. Kuulemisen tulokset on julkaistu ja seuraavaksi järjestetään asiaa koskevan direktiivin toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva arviointi. 

Eurooppalaisten elokuvien ja ohjelmien edistäminen

Audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva direktiivi tukee eurooppalaisten elokuvien ja muun audiovisuaalisen sisällön tuotantoa ja jakelua ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

 • Direktiivi edellyttää, että televisiolähetystoiminnan harjoittajat osoittavat vähintään puolet lähetysajastaan eurooppalaisille elokuville ja ohjelmille (muille kuin uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiopalveluille ja teleostoslähetyksille).
 • Myös tilausvideopalveluilla olisi edistettävä eurooppalaista tuotantoa ja varattava eurooppalaiselle sisällöntuotannolle tietty osuus tai muuten varmistettava, että sen levittämistä edistetään. 

EU on liittynyt Unescon yleissopimukseen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä, ja se on neuvotellut Maailman kauppajärjestön vapaakauppasäännöistä ns.kulttuuria koskevan poikkeuksen, joka oikeuttaa EU-maat rajoittamaan kulttuurituotteiden kuten elokuvien maahantuontia.

Julkinen yleisradiotoiminta

EU-maat ovat sitoutuneet julkiseen yleisradiotoimintaan.Vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen mukaan yleisradiotoiminnan avulla vastataan sellaisiin demokraattisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, joista kaupalliset palvelut eivät vastaa, ja turvataan se, ettei yksi tai muutama suuri toimija hallitse koko alaa.

Tämän vuoksi julkisille yleisradioyhtiöille maksettavat valtiontuet on vapautettu EU:n tiukoista valtiontukisäännöistä sillä edellytyksellä, että tuki käytetään julkisen palvelun tehtävään eikä se aiheuta epäoikeudenmukaista haittaa yksityisille lähetystoiminnan harjoittajille.

Luova Eurooppa -ohjelma

Seitsenvuotisella Luova Eurooppa -ohjelmalla halutaan vahvistaa kulttuuria ja audiovisuaalisia aloja Euroopassa.Tuen saajina on vähintään

 • 250 000 taiteilijaa ja kulttuurialan ammattilaista
 • 2 000 elokuvateatteria
 • 800 elokuvaa
 • 4 500 käännöskirjaa.

Ohjelman takausjärjestelmän avulla kautta alan pienyritykset voivat myös saada yhteensä jopa 750 miljoonan euron edestä pankkilainoja.

Luova Eurooppa -ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat

 • edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta
 • edistää talouskasvua ja luovien alojen kilpailukykyä
 • auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliteknologiaan ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja
 • saada luoville teoksille laajempi yleisö sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Eurooppalaisen elokuvaperinnön vaaliminen

EU haluaa säilyttää ja suojella kulttuurisesti merkittäviä teoksia – myös elokuvia. Se on antanut Euroopan elokuvaperinnön suojelusta suosituksen, jossa se pyytää EU-maita keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan elokuvia.Siten myös tulevat sukupolvet voivat nauttia niistä.

Back to top