Euroopa Liit

Audiovisuaal- ja meediaküsimused

Audiovisuaal- ja meediaküsimused

Nagu muude kaupade ja teenuste puhul, kehtivad ka audiovisuaalmeedia teenuste – filmi, televisiooni ja video – puhul konkreetsed kogu ELi hõlmavad eeskirjad, et tagada nende vaba ja õiglane levik ühtsel Euroopa turul, olenemata nende tarbijani jõudmise viisist (tavapärased telesaated, tellitavad videoteenused, internet, jne).

See on ELi audiovisuaal- ja meediapoliitika ning eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi eesmärk. 

EL investeerib programmi „Loov Euroopa” kaudu audiovisuaal- ja kultuurisektoritesse 1, 4 miljardit eurot.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Eesmärgid

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga nähakse ette ELi liikmesriikide õigusaktide omavaheline kooskõlastamine selleks, et:

 • luua kõigis riikides tekkiva audiovisuaalmeedia jaoks võrreldavad tingimused;
 • kaitsta lapsi ja tarbijaid;
 • säilitada meedia mitmekesisus;
 • võidelda rassi- ja usuvaenu vastu;
 • säilitada kultuuriline mitmekesisus;
 • tagada meediavaldkonda reguleerivate riiklike asutuste sõltumatus.

Meetodid

Kõiki riike julgustatakse järgmistes küsimustes järgima miinimumnorme:

 • reklaam – eeskirjad ja piirangud seoses teatavate toodetega (nt alkohol, tubakas ja ravimid) ning mitte rohkem kui 12 minutit reklaami ühes tunnis;
 • suursündmused – sündmused, nagu olümpiamängud ja jalgpalli maailmameistrivõistlused peavad olema jälgitavad suurele hulgale televaatajatele, ning mitte ainult tasulistel telekanalitel;
 • laste kaitsmine – vägivaldse või pornograafilise sisuga saateid edastatakse hilja õhtul või piiratakse nende kättesaadavust vanemliku kontrolli vahendite abil;
 • Euroopa filmide ja audiovisuaalsisu edendamine – vähemalt poolt saateajast peaks olema eraldatud Euroopas tehtud filmide ning saadete edastamiseks.Euroopa loomingut tuleks edendada ka tellitavate videoteenustega;
 • juurdepääs – meediaettevõtjaid julgustatakse muutma oma audiovisuaalsisu kättesaadavaks ka nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. 

Komisjon uuris 2013.aastal avaliku konsultatsiooni raames ka seda, milline oleks tavapärase televisiooni ja interneti ühtesulandumise mõju Euroopas. Asjaomase konsultatsiooni tagasiside avaldati ning järgmise sammuna koostatakse õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi kohane direktiivi hindamine. 

Euroopa filmide ja saadete edendamine

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga edendatakse kultuurilist mitmekesisust, toetades Euroopa filmide ja muud liiki audiovisuaalsisu tootmist ning levitamist,

 • s.t ringhäälinguorganisatsioonid peavad pühendama vähemalt poole saateajast Euroopa filmidele ja saadetele (v.a aeg, mil eetris on uudised, spordisündmused, ajaviitemängud, reklaam, teletekst ja otsepakkumised).
 • Samuti tuleks Euroopa loomingut edendada tellitavate videoteenustega, eraldades sellele teatava osa oma kataloogist või edendades selliseid teoseid muul viisil. 

Rahvusvahelisel tasandil on EL liitunud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooniga.ELile on tagatud erand Maailma Kaubandusorganisatsiooni vabakaubanduseeskirjadest („kultuurialane erand”), mis annab ELi liikmesriikidele võimaluse seada piirangud kultuurikaupade (näiteks filmide) impordile.

Avalik-õiguslik ringhääling

ELi liikmesriikidel on kohustused seoses avalik-õigusliku ringhäälingu teenustega.1999.aasta Amsterdami lepinguga tunnustati nende rolli selliste demokraatlike, ühiskondlike ja kultuuriliste vajaduste rahuldamisel, mida turg ei paku, ning tööstusharus suurte osaliste domineerimise vältimisel.

Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide suhtes kohaldatakse erandit ELi rangetest riigiabieeskirjadest, tingimusel et asjaomaseid rahalisi vahendeid kasutatakse avaliku teenusega seotud eesmärkidel ning need ei sea eraõiguslikke ringhäälinguorganisatsioone ebasoodsasse olukorda.

Programm „Loov Euroopa”

Seitse aastat kestva programmi „Loov Euroopa” eesmärk on tugevdada Euroopa kultuuri- ja audiovisuaalsektoreid, toetades rahaliselt vähemalt:

 • 250 000 kunstnikku ja kultuuritöötajat;
 • 2000 kino;
 • 800 filmi;
 • 4500 raamatu tõlkimist.

Samuti tehakse programmiga asjaomases sektoris väikeettevõtjate jaoks kättesaadavaks kuni 750 miljoni euro ulatuses tagatud pangalaene.

Peamised programmi „Loov Euroopa” eesmärgid on:

 • Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamine;
 • majanduskasvu hoogustamine ja konkurentsivõime tugevdamine loomesektorites;
 • kultuuri- ja loomesektorite abistamine digitaaltehnoloogiast täie kasu saamisel ning uute ärimudelite väljaarendamisel;
 • loominguliste teoste kättesaadavaks tegemine laiemale publikule Euroopas ja kogu maailmas.

Euroopa filmipärandi kaitsmine

EL soovib säilitada ja kaitsta olulisi kultuuriteoseid – sealhulgas ka filme. Sel eesmärgil on ta avaldanud soovituse Euroopa filmipärandi kohta, kutsudes ELi liikmesriike filme koguma, kataloogima, säilitama ja taastama.See tähendab seda, et ka tulevased põlvkonnad saavad kõnealuseid teoseid nautida.

Back to top