Европейски съюз

Аудио-визия и медии

Аудио-визия и медии

Подобно на останалите стоки и услуги аудиовизуалните продукти — филми, телевизия, видео — подлежат на определени правила на равнище ЕС, за да се гарантира тяхното свободно движение в рамките на единния европейски пазар независимо от начина, по който се предоставят (традиционна телевизия, видео по заявка, интернет и т.н.).

Това е целта на аудио-визуалната и медийната политика на ЕС, и по-специално на директивата за аудио-визуалните медийни услуги.

Освен това ЕС инвестира 1, 4 млрд.евро в аудио-визуалния и културния сектор по линия на своята програма „Творческа Европа“.

Директива за аудио-визуалните медийни услуги

Цели

В Директивата за аудио-визуалните медийни услуги от страните от ЕС се изисква да координират националните си законодателства с цел:

 • създаване на сравними условия във всички страни за нововъзникващите аудио-визуални медийни услуги,
 • защита на децата и потребителите,
 • съхраняване на медийния плурализъм,
 • борба с омразата на расова и религиозна основа,
 • опазване на културното многообразие,
 • гарантиране на независимостта на националните медийни регулаторни органи.

Методи

Всяка страна се насърчава да следва минимални стандарти в следните области:

 • Реклама — действащи правила и ограничения за определени продукти (например алкохол, тютюневи изделия и лекарства) и не повече от 12 минути реклама на час.
 • Важни прояви — събития като олимпийски игри или световни първенства по футбол трябва да бъдат достъпни за широката публика, а не само по платени телевизионни канали.
 • Защита на децата — предаванията, съдържащи насилие или порнография, трябва да се излъчват късно вечер или достъпът до тях да е ограничен чрез родителски контрол.
 • Насърчаване на производството и разпространението на европейски филми и аудио-визуално съдържание — поне половината от програмното време да е заето от европейски филми и телевизионни предавания.При услугите за видео по заявка също трябва да се насърчават европейските продукции.
 • Достъпност — медийните компании трябва да предоставят достъп до своето аудио-визуално съдържание на хора с увреждания на зрението или слуха. 

През 2013 г.Комисията проведе обществена консултация относно последствията от сливането на традиционната телевизия и интернет. Резултатите от тази консултация бяха публикувани и сега предстои да се направи оценка по REFIT на директивата. 

Популяризиране на европейските филми и предавания

С Директивата за аудио-визуалните медийни услуги се насърчава културното многообразие, като се подкрепя производството и разпространението на европейски филми и друго аудио-визуално съдържание:

 • От телевизионните оператори се изисква да отделят поне половината от своето програмно време за европейски филми и предавания (с изключение на новини, спортни прояви, игри, реклама, телетекст и телевизионно пазаруване).
 • Услугите за видео по заявка трябва също да допринасят за популяризиране на европейските творби, като отделят специално място на европейското съдържание в каталози или го популяризират по друг начин. 

В международен план ЕС е страна по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и си е осигурил освобождаване от правилата за свободна търговия на Световната търговска организация (т.нар.културно изключение), което дава право на страните от Съюза да ограничават вноса на културни продукти като филми.

Публично радио- и телевизионно разпространение

Страните членки на ЕС са поели ангажименти във връзка с услугите за публично радио- и телевизионно разпространение — в Договора от Амстердам от 1999 г.се отчита тяхната роля за задоволяване на демократични, социални и културни потребности, които не се задоволяват от пазара, и за предотвратяване на доминирането на една или няколко големи компании в сектора.

Поради това към държавната помощ за публичните радио- и телевизионни оператори не се прилагат строгите правила на ЕС относно държавните субсидии — при положение че финансирането се използва за постигане на обществени цели и не поставя в неблагоприятно положение частните оператори.

Програма „Творческа Европа“

7-годишната програма „Творческа Европа“ има за цел укрепване на европейския културен и аудио-визуален сектор чрез предоставяне на финансиране за поне:

 • 250 000 творци и специалисти в областта на културата,
 • 2000 кина,
 • 800 филма,
 • 4500 превода на книги.

Чрез нея ще бъдат предоставени и до 750 млн. евро на малки предприятия от сектора във вид на гарантирани банкови заеми.

Основните цели на програма „Творческа Европа“ са:

 • популяризиране на европейското културно и езиково многообразие,
 • насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността в творческите сектори,
 • подпомагане на културните и творческите сектори да се възползват максимално от цифровите технологии и да развият нови бизнес модели,
 • предоставяне на достъп до творческо съдържание на по-широка аудитория в Европа и в света.

Опазване на филмовото наследство на Европа

ЕС се стреми да опазва и защитава важни творби от културно значение, включително филми. За целта бе публикувана препоръка относно европейското филмово наследство, в която от страните от ЕС се иска да събират, каталогизират, опазват и реставрират филми.Това означава, че бъдещите поколения ще могат също да се насладят на тези филми.

Back to top