Europeiska Unionen

Jordbruk

EU:s jordbrukspolitik har följande mål:

 • Hjälpa jordbrukarna att producera tillräckligt med mat i EU.
 • Se till att vår mat är säker (till exempel genom att den är spårbar).
 • Skydda jordbrukarna från marknadskriser och alltför stora prissvängningar.
 • Hjälpa jordbrukarna att modernisera sina gårdar.
 • Stödja en levande landsbygd med många olika försörjningsmöjligheter.
 • Skapa varaktiga jobb i livsmedelsindustrin.
 • Skydda miljön och djurens hälsa.

Hur har jordbrukspolitiken förändrats?

Mycket har hänt inom EU:s jordbrukspolitik under de senaste årtiondena. Jordbrukarna har ställts inför nya utmaningar och attityderna i samhället har ändrats. Efter de senaste reformerna fattas produktionsbesluten inte längre av EU, utan av jordbrukarna själva utifrån efterfrågan på marknaden.

Sedan den senaste reformen 2013 ligger fokus på

 • mer ekologiska jordbruksmetoder
 • forskning och kunskapsspridning
 • ett rättvisare stödsystem för EU:s jordbrukare
 • ett större inflytande för jordbrukarna i livsmedelskedjan.

Jordbrukspolitiken har också följande viktiga mål:

 • Hjälpa konsumenterna att välja vilka matvaror de ska köpa genom EU:s kvalitetsmärkningar. De olika EU-märkningarna av livsmedel – för geografiskt ursprung, traditionella ingredienser eller metoder eller ekologisk odling – gör också att EU:s jordbruksprodukter kan konkurrera på världsmarknaden.
 • Stimulera innovation inom jordbruk och livsmedelsförädling (med stöd från EU-forskningsprojekt) för att öka produktiviteten och minska miljöpåverkan, bland annat genom att använda bi- och avfallsprodukter för att producera energi.
 • Främja rättvis handel med utvecklingsländerna genom att inte längre subventionera exporten från EU. Då kan utvecklingsländerna lättare exportera sina produkter till EU.

Kommande utmaningar

Livsmedelsproduktionen måste fördubblas till 2050 för att försörja en växande befolkning där fler har råd att äta kött och andra produkter från djur. Samtidigt måste vi ta itu med klimatförändringarna som leder till minskad biologisk mångfald och sämre mark- och vattenkvalitet.

Jordbrukspolitikens uppgift är att ge jordbrukarna råd om investeringar och innovation så att de klarar detta.

Finansiering av jordbruket i EU

Jordbruk är ett politikområde där EU-länderna har enats om att dela hela ansvaret – även för den offentliga finansiering som krävs. EU-länderna bestämmer alltså inte själva om politiska riktlinjer eller ekonomiskt stöd, utan dessa beslut tas gemensamt på EU-nivå.

Jordbruksutgifternas andel av EU:s budget har minskat kraftigt från en topp under 1970-talet (närmare 70 procent) till cirka 38 procent i dag. Detta beror dels på att EU:s andra ansvarsområden har vuxit, dels på att man har minskat utgifterna genom reformer. Sedan 2004 har EU till exempel tagit emot 13 nya medlemsländer utan att behöva öka jordbruksutgifterna.

Jordbruk

Manuskriptet uppdaterat i december 2016

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top