Unia Europejska

Rolnictwo

Polityka rolna UE – wspólna polityka rolna – służy wielu celom. Są to:

 • umożliwienie rolnikom wyprodukowania wystarczającej ilości żywości dla mieszkańców Europy
 • zagwarantowanie bezpiecznej żywności (np. poprzez umożliwienie prześledzenia drogi, jaką przeszedł dany produkt, zanim trafił na nasz stół)
 • ochrona rolników przed nadmiernymi wahaniami cen i kryzysem na rynku
 • pomoc dla rolników, dzięki której mogą inwestować w swoje gospodarstwa i je modernizować
 • pomoc w celu utrzymania dobrze funkcjonujących społeczności wiejskich o zróżnicowanej gospodarce
 • tworzenie nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy w sektorze spożywczym
 • ochrona środowiska i dbałość o warunki, w jakich żyją zwierzęta.

Zmiany w polityce rolnej

W ostatnich dziesięcioleciach w unijnej polityce rolnej wprowadzono pewne zmiany, które pomogą rolnikom stawić czoło nowym wyzwaniom. Zmiany w polityce rolnej podążają też za zmianami postaw społecznych. Kolejne reformy polityki rolnej doprowadziły do tego, że rolnicy dostosowują swoją działalność do popytu na rynku, a nie do decyzji podjętych w Brukseli.

Ostatnie reformy, z 2013 r., przeprowadzono z myślą o:

 • przyjaznej dla środowiska działalności rolniczej
 • badaniach naukowych i rozpowszechnianiu wiedzy
 • uczciwszym systemie wsparcia dla rolników
 • wzmocnieniu pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

Inne ważne aspekty to:

 • Ułatwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów przy zakupie żywności dzięki unijnym systemom znakowania produktów wysokiej jakości. Oznakowania te wskazują m.in. na pochodzenie geograficzne oraz stosowanie tradycyjnych składników lub metod produkcji (również ekologicznych) i pomagają produktom UE wyróżniać się na rynkach światowych.
 • Wspieranie innowacji w sektorze rolnym i przetwórczym (dzięki unijnym projektom badawczym), aby zwiększyć produktywność, niwelując przy tym negatywny wpływ na środowisko, np. poprzez wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych i odpadów do wytwarzania energii.
 • Budowanie opartych na zasadach uczciwego handlu relacji z krajami rozwijającymi się – poprzez zawieszenie subsydiów wywozowych dla produktów rolnych oraz ułatwienie krajom rozwijającym się eksportowania ich produktów do UE.

Przyszłe wyzwania

Aby zaspokoić potrzeby, które wynikają ze wzrostu liczby ludności i bogacenia się społeczeństwa, które spożywa coraz więcej mięsa, światowa produkcja żywności musi zwiększyć się dwukrotnie do 2050 r. Jednocześnie trzeba stawić czoło skutkom zmian klimatu (utrata różnorodności biologicznej, pogarszająca się jakość gleby i wód).

W tym celu unijna polityka rolna powinna zapewnić rolnikom porady na temat tego, jak inwestować i wybierać innowacyjne rozwiązania.

Finansowanie europejskiego rolnictwa

Rolnictwo jest jednym z obszarów polityki, za który kraje UE postanowiły w pełni ponosić wspólną odpowiedzialność, a co za tym idzie – przeznaczać na niego niezbędne fundusze. Dlatego zamiast administrować tym obszarem indywidualnie zdecydowały się na przekazanie Unii kompetencji w tym zakresie.

Udział wydatków na rolnictwo w unijnym budżecie zdecydowanie spadł – z rekordowych 70 proc. w latach 70. ubiegłego wieku do około 38 proc. obecnie. Świadczy to zarówno o tym, że kompetencje UE w innych dziedzinach zostały poszerzone, jak i o tym, że przeprowadzono reformy mające na celu ograniczenie wydatków. Od 2004 r. do dziś, mimo że w tym okresie do Unii przystąpiło 13 nowych państw, wydatki na rolnictwo pozostały takie same.

Rolnictwo

Tekst zaktualizowano w grudniu 2016 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top