an tAontas Eorpach

Talmhaíocht

Beartas feirmeoireachta an Aontais Eorpaigh – an comhbheartas talmhaíochta – is iomaí sin feidhm atá leis:

 • cabhraíonn sé le feirmeoirí cainníochtaí leordhóthanacha bia a tháirgeadh don Eoraip
 • cinntíonn sé go bhfuil an bia sin slán sábháilte (trí inrianaitheacht mar shampla)
 • tugann sé cosaint d'fheirmeoirí ó luaineacht praghsanna iomarcach agus ó ghéarchéimeanna sa mhargadh
 • cabhraíonn sé leo infheistiú a dhéanamh ina gcuid feirmeacha chun iad a nuachóiriú
 • cothaíonn sé pobail tuaithe inmharthana, a bhfuil geilleagair ilghnéitheacha acu
 • cruthaíonn agus caomhnaíonn sé poist sa thionscal bia
 • cosnaíonn sé an comhshaol agus leas ainmhithe

Athruithe ar an mbeartas feirme

Tá athruithe móra tagtha ar bheartas feirme an Aontais Eorpaigh le fiche nó triocha bliain anuas chun cabhrú le feirmeoirí dul i ngleic le dúshláin nua agus mar fhreagra ar dearcadh an phobail a bheith ag athrú. Fágann na hathchóirithe leantacha a rinneadh gurb é an t-éileamh ón margadh bonn na gcinntí táirgthe a dhéanann feirmeoirí, níos mó ná cinntí a dhéantar sa Bhruiséil.

Leis na hathchóirithe is deireanaí, in 2013, díríodh níos mó ar an méid a leanas:

 • cleachtais feirmeoireachta atá níos fearr don chomhshaol
 • taighde agus scaipeadh eolais
 • córas tacaíochta níos féaráilte d'fheirmeoirí
 • seasamh níos láidre a bheith ag feirmeoirí sa bhiashlabhra.

I measc na ngnéithe tábhachta eile tá:

 • cúnamh a thabhairt do thomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh faoina gcuid bia trí scéimeanna um lipéid cháilíochta AE. Cabhraíonn na lipéid sin – a dtugann an tionscnamh geografach le fios, agus aon chomhábhar nó modhanna traidisiúnta a úsáideadh (cinn orgánacha san áireamh) – le táirgí feirme ón Aontais Eorpach a dhéanamh iomaíoch ar mhargaí an domhain
 • an nuálaíocht san fheirmeoireacht agus i bpróiseáil bia a chur chun cinn (le cúnamh ó thionscadail taighde de chuid an Aontais Eorpaigh) chun táirgiúlacht a mhéadú agus tionchar na feirmeoireachta ar an gcomhshaol a laghdú, e.g. trí seachtháirgí barr agus fuíolltáirgí a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint.
 • trádáil chóir le tíortha atá i mbéal forbartha a chur chun cinn – trí fhóirdheontais um easpórtáil táirgí talmhaíochta a chur ar fionraí agus trína dhéanamh níos fusa ag na tíortha i mbéal forbartha a gcuid táirgí a easpórtáil chuig an Aontas Eorpach.

Na dúshláin amach romhainn

Ní mór an méid bia a tháirgtear sa domhan a mhéadú faoi dhó faoi 2050 chun freastal ar an méadú atá ag teacht ar an daonra agus ar chustaiméirí níos saibhre a itheann níos mó feola – agus san am céanna ní mór aghaidh a thabhairt ar conas déileáil le tionchar an athraithe aeráide (cailleadh bithéagsúlachta, meath ar cháilíocht ithreach agus ar cháilíocht an uisce).

Is é an beartas atá againn comhairle maidir le hinfheistíocht agus le nualaíocht a chur ar fheirmeoirí, le cabhrú leo dul i ngleic leis na dúshláin seo.

Feirmeoireacht san Eoraip a mhaoiniú

Tá an talmhaíocht ar cheann de na réimsí beartais inar tháinig tíortha an Aontais Eorpaigh ar comhaontú an fhreagracht a chomhroinnt ina iomláine – i dteannta leis an sciar mór den mhaoiniú poiblí atá riachtanach. Mar sin, in ionad tacaíocht beartais agus airgeadais a bheith bainistithe ag gach tír as a stuaim féin, tá an fhreagracht sin ar an Aontas Eorpach ina hiomláine.

Tá an sciar de bhuiséad an Aontais Eorpaigh a chaitear ar an bhfeirmeoireacht tar éis titim go mór ón mbuaicphointe sna 1970idí tráth a caitheadh beagnach 70% den bhuiséad ar an bhfeirmeoireacht go dtí an lá atá inniu ann ina gcaitear timpeall 38 % den bhuiséad uirthi. Léiríonn sé sin an méadú atá tagtha ar na cúraimí eile atá ar an Aontas Eorpach agus, lena chois sin, gur laghdaíodh costais trí leasuithe a chur i bhfeidhm. Ón mbliain 2004, mar shampla, tháinig trí cinn déag de Bhallstáit nua isteach san Aontas Eorpach gan aon mhéadú a theacht ar an gcaiteachas ar an bhfeirmeoireacht.

Talmhaíocht

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Nollag 2017

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top