Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεωργία

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ — η λεγόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική — εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς:

 • βοηθά τους γεωργούς να παράγουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων για την Ευρώπη
 • μεριμνά για την ασφάλεια των τροφίμων αυτών (π.χ. μέσω της ιχνηλασιμότητας)
 • προστατεύει τους αγρότες από την υπερβολική αστάθεια των τιμών και τις κρίσεις της αγοράς
 • βοηθά τους αγρότες να επενδύουν στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων
 • στηρίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων με τη διαφοροποίηση της οικονομίας
 • συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στον κλάδο των τροφίμων
 • προστατεύει το περιβάλλον & μεριμνά για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Αλλαγές στη γεωργική πολιτική

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες για να βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις νέες προκλήσεις, αλλά και για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα οι αγρότες να βασίζουν σήμερα τις αποφάσεις τους σχετικά με την παραγωγή περισσότερο στη ζήτηση της αγοράς παρά στις αποφάσεις των Βρυξελλών.

Οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, του 2013, δίνουν έμφαση κυρίως στα εξής:

 • πιο φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές πρακτικές
 • έρευνα και διάδοση γνώσεων
 • δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων για τους αγρότες
 • ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα.

Άλλες σημαντικές πτυχές είναι οι εξής:

 • διευκόλυνση των καταναλωτών να επιλέγουν τα τρόφιμά τους πλήρως ενημερωμένοι, μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών σήμανσης της ποιότητας. Η σήμανση αυτή – αναγραφή της γεωγραφικής προέλευσης και της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων ή συστατικών (π.χ. βιολογική γεωργία) – συμβάλλει επίσης ώστε τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ να είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές.
 • προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμων (με τη βοήθεια ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, π.χ. με τη χρήση γεωργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας
 • οικοδόμηση σχέσεων θεμιτού εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες – με την αναστολή των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων και τη διευκόλυνση των αναπτυσσόμενων χωρών να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.

Μελλοντικές προκλήσεις

Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση του πληθυσμού και την αυξημένη κατανάλωση ζωικών προϊόντων από τους πλουσιότερους καταναλωτές – αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του νερού).

Πολιτική μας είναι να διευκολύνουμε τους αγρότες παρέχοντάς τους συμβουλευτική υποστήριξη για επενδύσεις και καινοτομίες.

Χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής γεωργίας

Η γεωργία είναι ένας τομέας πολιτικής όπου οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να μοιράζονται πλήρως την ευθύνη - καθώς και την αναγκαία δημόσια χρηματοδότηση. Έτσι, αντί η οικονομική πολιτική και η χρηματοδοτική στήριξη να αποφασίζονται από κάθε επιμέρους χώρα, την ευθύνη για τις πολιτικές αυτές έχει η ΕΕ στο σύνολό της.

Το μερίδιο των γεωργικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά από 70%, που ήταν το μέγιστο ποσοστό και σημειώθηκε τη δεκαετία του ’70, σε 38% περίπου σήμερα. Αυτό αντανακλά την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε άλλους τομείς και την εξοικονόμηση πόρων χάρη σε διάφορες μεταρρυθμίσεις. Από το 2004 και μετά, για παράδειγμα, η ΕΕ έχει αποκτήσει 13 νέα κράτη μέλη χωρίς να αυξηθούν καθόλου οι γεωργικές δαπάνες.

Γεωργία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Δεκέμβριος του 2016.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Επίσης

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία και στατιστικές

Νομοθεσία

Back to top