Evropská unie

Zemědělství

Zemědělská politika EU – čili společná zemědělská politika – slouží mnoha účelům:

 • pomáhá zemědělcům produkovat dostatečné množství potravin pro evropské spotřebitele
 • zaručuje bezpečnost těchto potravin (např. díky vysledovatelnosti jejich původu)
 • chrání zemědělce před nadměrnou nestabilitou cen a nepříznivým vývojem na trhu
 • pomáhá jim investovat do modernizace zemědělských podniků
 • udržuje životaschopnost venkova s diverzifikovanými ekonomikami
 • vytváří a udržuje pracovní místa v potravinářském průmyslu
 • chrání životní prostředí a zlepšuje životní podmínky zvířat.

Změny v zemědělské politice

Zemědělská politika EU se v reakci na měnící se postoje veřejnosti během posledních desetiletí výrazně změnila, avšak i nadále pomáhá zemědělcům čelit novým výzvám. Díky jednotlivým reformám této politiky mohou nyní zemědělci rozhodovat o své produkci na základě poptávky na trhu a ne na základě rozhodnutí přijatých v Bruselu.

Poslední reforma z roku 2013 se zaměřila na:

 • ekologičtější zemědělské postupy
 • výzkum a šíření poznatků
 • spravedlivější systém podpory pro zemědělce
 • silnější postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Další důležité aspekty jsou:

 • pomáhat spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o tom, jaké potraviny budou nakupovat – díky evropským programům označení kvality. Takové označení (zeměpisného původu a použití tradičních složek či metod včetně ekologických) také pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost evropských zemědělských produktů na světových trzích
 • podporovat inovace v zemědělství a v potravinářském průmyslu (s pomocí výzkumných projektů EU) zaměřené na zvýšení produktivity a snížení dopadů na životní prostředí, např. využíváním vedlejších a odpadních produktů k výrobě energie
 • povzbuzovat spravedlivé obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi — konkrétně rušením vývozních dotací na zemědělské produkty a usnadněním odbytu produktů z rozvojových zemí v EU.

Budoucí výzvy

Do roku 2050 bude nutné zdvojnásobit světovou produkci potravin, aby se zohlednil nárůst světové populace a uspokojila zvýšená poptávka po mase ze strany movitějších spotřebitelů. Zároveň s tím bude třeba řešit dopady změny klimatu (ztrátu biologické rozmanitosti a zhoršující se kvalitu vody a půdy).

Naší strategií proto je poskytovat zemědělcům poradenství ohledně investic a inovací, aby se dokázali s těmito úkoly vypořádat.

Financování evropského zemědělství

Zemědělství je jednou z oblastí politiky, ve kterých se země EU dohodly plně sdílet odpovědnost – a také potřebnou výši společných peněz. Odpovědnost za politickou a finanční podporu v této oblasti tak nespočívá na jednotlivých zemích, ale na EU jako celku.

Podíl výdajů vynaložených z rozpočtu EU na zemědělství se však postupně výrazně snížil: z téměř 70 % v 70. letech 20. století na současných asi 38 %. Tento pokles odráží jednak rozšíření odpovědnosti EU na další oblasti a jednak úspory vyplývající z reforem. Od roku 2004 se navíc k EU připojilo 13 nových členských zemí, aniž by to způsobilo nárůst výdajů na zemědělství.

Zemědělství

Rukopis aktualizován v prosinci 2016

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top