European Union website, the official EU website

EU-lagstiftning

EU:s lagstiftning är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU:s verksamhet.

Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer.

Så fattar EU sina beslut

EU fattar främst sina beslut enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare ”medbeslutandeförfarandet”). Det betyder att det folkvalda EU-parlamentet måste godkänna EU:s lagstiftning tillsammans med ministerrådet (de 28 EU-ländernas regeringar). Kommissionen föreslår nya lagar och ser till att EU-lagstiftningen följs.

EU-fördragen

EU vilar på rättstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör bygger på de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna.

Med Lissabonfördraget utökades antalet politikområden där beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Europaparlamentet har också fått större makt att stoppa lagförslag om det inte är överens med ministerrådet.

Förordningar, direktiv och andra rättsakter

Det finns flera olika rättsakter som kan användas för att uppnå målen i EU-fördragen. Exempel på sådana rättsakter är förordningar, direktiv, rekommendationer och yttranden. En del är bindande, andra inte. Vissa gäller för samtliga EU-länder, andra bara för ett fåtal.

Tillämpning av EU-lagstiftningen

Tillämpning av EU-lagstiftningen

Hitta lagstiftning

EU-lagstiftningen omfattar följande:

  • Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar.
  • Förordningar, direktiv och beslut – som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna.

Sök i rättspraxis

EU:s rättspraxis består av EU-domstolens domar där EU-lagstiftningen tolkas.

Engagera dig i EU-politiken

Vill du engagera dig i EU-politiken? Det finns olika sätt du kan göra det på: medborgarinitiativ, samråd, framställningar till europaparlamentet, öppenhetsregistret, meddelanden och öppenhetsregister, formella klagomål.