European Union website, the official EU website

Pravo EU

Pravni red EU zajema primarno in sekundarno zakonodajo. Vsi ukrepi EU temeljijo na pogodbah (primarni zakonodaji).

Sekundarna zakonodaja, ki vključuje uredbe, direktive in sklepe, izhaja iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah.

Sprejemanje odločitev

Odločitve se običajno sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku (nekdanji postopek soodločanja). V tem postopku mora Evropski parlament, ki je neposredno izvoljen, predlagane zakone odobriti skupaj s Svetom (vlade 28 držav EU). Evropska komisija pripravi predloge predpisov in izvaja zakonodajo EU.

Pogodbe EU

Evropska unija temelji na načelih pravne države. To pomeni, da vsak ukrep EU temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice EU.

Z Lizbonsko pogodbo se je povečalo število področij, kjer se uporablja redni zakonodajni postopek. Evropski parlament ima tudi večjo moč, da zavrne predlog, kadar ne soglaša s Svetom.

Uredbe, direktive in drugi akti

Cilji iz pogodb EU se uresničujejo z različnimi pravnimi akti. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Med temi so uredbe, direktive, priporočila in mnenja. Nekateri se uporabljajo za vse države EU, drugi samo za nekatere.

Uporaba prava EU

Po evropski zakonodaji imajo pravice in obveznosti ne samo države članice, ampak tudi državljani in podjetja. Zanje se neposredno uporabljajo nekatera pravila. Evropska zakonodaja je sestavni del pravnega sistema držav članic, ki so zlasti odgovorne za izvajanje in pravilno uporabo teh pravil. Zato lahko upravičeno pričakujete, da bodo nacionalni organi po vsem ozemlju Evropske unije pravilno uresničevali vaše pravice iz evropske zakonodaje.

Iskanje zakonodaje

Zakonodaja EU zajema:

  • pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ki urejajo delovanje EU,
  • uredbe, direktive in sklepe EU, ki imajo neposredni ali posredni učinek na države članice EU.

Iskanje po sodni praksi

Sodna praksa EU obsega sodbe Sodišča Evropske unije, ki razlagajo zakonodajo EU.

Vaš prispevek k politikam EU

Želite sodelovati pri pripravi politik EU? Možnosti je več: evropska državljanska pobuda, javno posvetovanje, peticija evropskemu parlamentu, register za preglednost, obvestila in register za preglednost, uradne pritožbe.