European Union website, the official EU website

EU-recht

In de EU-wetgeving is er een verschil tussen "primaire" en "secundaire" wetgeving. De verdragen (primaire wetgeving) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten.

De secundaire wetgeving – verordeningen, richtlijnen en besluiten – is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de verdragen.

Hoe de EU besluiten neemt

De meeste besluiten van de EU worden volgens de "gewone wetgevingsprocedure" (voorheen de "medebeslissingsprocedure") genomen. Die bepaalt dat het rechtstreeks verkozen Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de 28 EU-landen) een EU-wetsvoorstel moet goedkeuren. Die laatste zorgt voor de uitvoering van de EU-wetgeving.

EU-verdragen

De Europese Unie is gebaseerd op het beginsel van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-landen zijn aanvaard.

Dankzij het Verdrag van Lissabon zijn er nu meer beleidsgebieden waar de gewone wetgevingsprocedure wordt gebruikt. Het Europees Parlement heeft nu ook meer macht om een voorstel tegen te houden als er geen overeenstemming met de Raad wordt bereikt.

Verordeningen, richtlijnen en andere besluiten

Om de doelstellingen van de verdragen te bereiken, kan de EU verschillende soorten besluiten nemen. Deze wetgeving omvat verordeningen, richtlijnen, aanbevelingen en adviezen. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor alle EU-landen, andere maar voor een paar.

Toepassing van EU-wetgeving

Het EU-recht brengt niet alleen voor de EU-landen rechten en plichten mee, maar ook voor burgers en bedrijven. Ook op hun is een aantal voorschriften rechtstreeks van toepassing. Het EU-recht maakt deel uit van het rechtstelsel van de EU-landen, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de goede toepassing van deze regels.

Wetgeving vinden

De EU-wetgeving omvat:

  • de verdragen waarbij de Europese Unie is opgericht en waarin de werking van de EU is geregeld
  • alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die (rechtstreeks of onrechtstreeks) toepasselijk zijn in de lidstaten van de EU

Jurisprudentie zoeken

De EU-jurisprudentie omvat alle beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarbij de EU-wetgeving wordt toegepast.

Zet u mee in voor het Europees beleid

Wilt u inspraak in het EU-beleid? Dat kan, op verschillende manieren zelfs: europees burgerinitiatief, openbare raadplegingen, verzoekschriften aan het europees parlement, transparantieregister, aankondigingen en transparantieregister, formele klachten.