European Union website, the official EU website

Pravo EU-a

Kako EU odlučuje

Standardni postupak odlučivanja u EU-u takozvani je redovni zakonodavni postupak (stari naziv „suodlučivanje”). To znači da izravno izabran Europski parlament mora odobriti zakonodavstvo EU-a zajedno s Vijećem (vlade 28 država članica EU-a). Europska komisija izrađuje nacrte zakonodavstva EU-a i provodi ga.

Ugovori EU-a

Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da se svako njezino djelovanje temelji na ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a.

Ugovorom iz Lisabona povećao se broj područja politike u kojima se primjenjuje redovni zakonodavni postupak. Europski parlament ima i veće ovlasti blokirati prijedlog ako se ne slaže s Vijećem.

Uredbe, direktive i ostali akti

Ciljevi utvrđeni ugovorima EU-a ostvaruju se različitim pravnim aktima. Ti zakonodavni akti uključuju uredbe, direktive, preporuke i mišljenja. Određeni su obvezujući, drugi nisu. Neki vrijede za sve države članice, a neki samo za pojedine.

Primjena prava EU-a

Pravo EU-a ima jednaku snagu kao i nacionalno pravo te se njime dodjeljuju prava i obveze nadležnim tijelima u svakoj državi članici, osobama i poduzećima. Nadležna tijela u svakoj državi članici odgovorna su za prijenos zakonodavstva EU-a u svoje nacionalno zakonodavstvo, njegovu ispravnu provedbu te moraju jamčiti prava građana u okviru tog zakonodavstva.

Pretraživanje zakonodavstva

Zakonodavstvo EU-a čine:

  • Ugovori o osnivanju Europske unije i njezinom funkcioniranju
  • Uredbe, direktive i odluke EU-a - koje imaju izravan i neizravan učinak na države članice EU-a.

Pretraživanje sudske prakse

Sudska praksa EU-a sastoji se od presuda Suda Europske unije koje tumače zakonodavstvo EU-a.

Sudjelujte u kreiranju politika EU-a

Želite li se uključiti u stvaranje europskih politika? Postoji više načina za to: europska građanska inicijativa, javne konzultacije, podnošenje molbe europskom parlamentu, registar transparentnosti, obavijesti i registar transparentnosti, službene pritužbe.