European Union website, the official EU website

EU:n oikeus

EU:n lainsäädäntö jakaantuu primaarilainsäädäntöön ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilainsäädäntö eli perussopimukset ovat EU:n kaiken toiminnan perussääntöjä.

Sekundaarilainsäädäntöön kuuluu mm. asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä. Ne on johdettu perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja tavoitteista.

EU:n päätöksenteon eteneminen

EU:n päätöksenteossa käytetään yleisimmin ns. tavallista lainsäätämisjärjestystä (aiemmin "yhteispäätösmenettely"). Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti, jonka kansa on valinnut suorilla vaaleilla, hyväksyy EU:n säädökset yhdessä neuvoston kanssa, jonka muodostavat kaikkien EU-maiden hallitusten edustajat. Komissio laatii lakiehdotukset ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta.

EU:n perussopimukset

Euroopan unionin perustana ovat oikeusvaltion periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki EU:n toiminta perustuu EU:n jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymille perussopimuksille.

Lissabonin sopimuksen myötä tavallista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan entistä useammilla politiikan aloilla. Nyt myös Euroopan parlamentilla on aiempaa enemmän valtaa estää lakiehdotuksen läpimeno, jos se ei ole yhtä mieltä neuvoston kanssa.

Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Tällaisia säädöksiä ovat muun muassa asetukset, direktiivit, suositukset ja lausunnot. Niistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, toisia vain osassa maita.

EU:n oikeuden soveltaminen

EU:n lainsäädännössä annetaan oikeuksia ja asetetaan velvoitteita jäsenvaltioille, mutta lisäksi useat säännöt koskevat suoraan myös yksittäisiä kansalaisia ja yrityksiä. EU:n lainsäädännöstä on tullut keskeinen osa jäsenvaltioiden oikeudellista järjestelmää, sillä jäsenvaltiot ovat päävastuussa näiden sääntöjen täytäntöönpanosta ja moitteettomasta soveltamisesta. Kansalaisilla onkin oikeus odottaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset kaikkialla EU:ssa panevat oikeudet täytäntöön moitteettomasti.

Tietoa EU-lainsäädännöstä

EU:n lainsäädäntöön kuuluvat

  • Euroopan unionin perussopimukset, joilla säännellään unionin toimintaa
  • EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset, joita sovelletaan suoraan tai välillisesti EU:n jäsenvaltioihin.

Haku oikeuskäytännöstä

EU:n oikeuskäytäntö koostuu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioista, joissa tulkitaan EU:n lainsäädäntöä.

Vaikuta EU:n politiikkaan

Haluatko osallistua EU:n päätöksentekoon? Siihen on useita keinoja: eurooppalainen kansalaisaloite, julkiset kuulemiset, vetoomukset euroopan parlamentille, avoimuusrekisteri, syötteet ja avoimuusrekisteri, viralliset kantelut.