European Union website, the official EU website

Право на ЕС

Право на ЕС

Правото на ЕС се състои от „първично“ и „вторично“ законодателство. Договорите (първично законодателство) са основата на всички действия на ЕС.

Вторичното законодателство – регламенти, директиви и решения – се изготвя на базата на принципите и целите, залегнали в договорите.

Как се вземат решенията в ЕС

Стандартната процедура за вземане на решения в ЕС се нарича „обикновена законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решение“). В нейните рамки пряко избраният Европейски парламент трябва да одобрява законодателството на ЕС заедно със Съвета (правителствата на 28-те държави от ЕС). Комисията изготвя законодателни предложения и прилага законодателството на Съюза.

Договори на ЕС

Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава. Това означава, че ЕС предприема всяко действие въз основа на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички страни членки на Съюза.

С Договора от Лисабон се увеличи броят на областите на политиката, в които се използва „обикновената законодателна процедура“. Освен това Европейският парламент има повече правомощия да блокира дадено предложение, ако не постигне съгласие със Съвета.

Регламенти, директиви и други актове

Целите, определени с договорите за ЕС, се постигат чрез няколко вида правни актове. Тези правни актове могат да бъдат регламенти, директиви, препоръки и становища. Някои са задължителни, а други не. Едни се отнасят до всички страни от ЕС, а други само до някои от тях.

Прилагане на правото на ЕС

Европейското законодателство предоставя права и налага задължения не само на държавите-членки, но и на гражданите и предприятията, спрямо които известен брой правила се прилагат пряко. Европейското право е неразделна част от правната система на държавите-членки, които отговарят преди всичко за въвеждането и правилното прилагане на неговите разпоредби. Ето защо вие сте в правото си да очаквате от националните органи в целия Европейски съюз да прилагат правилно вашите права на европейски граждани.

Намерете правен акт

Законодателството на ЕС е под формата на:

  • договори за създаване на Европейския съюз и определяне на начина му на работа
  • регламенти, директиви и решения на ЕС – с пряко или косвено отражение върху държавите от Съюза.

Търсене на съдебна практика

Съдебната практика на ЕС се състои от решения на Съда на Европейския съюз, с които се тълкува законодателството на Съюза

Участвайте в изготвянето на европейските политики

Искате да участвате в изготвянето на европейските политики? Има няколко начина да го направите: европейска гражданска инициатива, обществени консултации, петиции до европейския парламент, регистър за прозрачност, известия и регистър за прозрачност, официални жалби.