Evropska unija

Pogodbe EU

Pogodbe EU

Evropska unija temelji na načelu pravne države. To pomeni, da vsak ukrep EU temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice EU. Komisija denimo ne more predlagati zakonodajnega akta s področja, ki ni zajeto v pogodbi.

Pogodba je zavezujoč dogovor med državami članicami EU, ki določa cilje EU, pravila za institucije EU, postopke odločanja ter odnos med EU in državami članicami.

Dopolnitve in spremembe pogodb omogočajo učinkovitejše in preglednejše delovanje EU, pristop novih držav članic in nova področja sodelovanja – denimo enotno valuto.

V skladu s pogodbami institucije EU sprejemajo zakonodajo, ki jo države članice nato izvajajo. Celotna besedila pogodb, zakonodajna besedila, sodna praksa EU ter zakonodajni predlogi si je mogoče ogledati v podatkovni zbirki EUR-Lex.

Glavne pogodbe, razvrščene po kronološkem vrstnem redu (od najnovejše do najstarejše), so:

Lizbonska pogodba

Podpis: 13. decembra 2007
Začetek veljavnosti: 1. decembra 2009

Namen: demokratičnejša in učinkovitejša EU, enotnejša pri reševanju globalnih problemov, denimo podnebnih sprememb.

Glavne spremembe: Evropski parlament je dobil več pristojnosti, spremenjeni postopki glasovanja v Svetu, uvedena je državljanska pobuda, Evropski svet ima stalnega predsednika, nova funkcija visokega predstavnika za zunanje zadeve, nova diplomatska služba EU.

Lizbonska pogodba določa:
– pristojnosti EU
– pristojnosti držav članic
– skupne pristojnosti

Cilji in vrednote EU so določeni v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Celotno besedilo Lizbonske pogodbe

Pogodba o ustavi za Evropo (2004) – s podobnimi cilji kot Lizbonska pogodba – je bila podpisana, vendar nikoli ratificirana.

Pogodba iz Nice

Podpis: 26. februarja 2001
Začetek veljavnosti: 1. februarja 2003

Namen: reforma institucij za učinkovito delovanje EU po razširitvi na 25 držav članic.

Glavne spremembe: sprememba sestave Komisije in prenova sistema glasovanja v Svetu.

Celotno besedilo Pogodbe iz Nice

Amsterdamska pogodba

Podpis: 2. oktobra 1997
Začetek veljavnosti: 1. maja 1999

Namen: reforma institucij EU in priprava na prihod novih držav članic.

Glavne spremembe: sprememba in preštevilčenje Pogodb EU in EGS (prečiščeno besedilo). Preglednejše odločanje (pogostejša uporaba rednega zakonodajnega postopka).

Celotno besedilo Amsterdamske pogodbe

Pogodba o Evropski uniji – Maastrichtska pogodba

Podpis: 7. februarja 1992
Začetek veljavnosti: 1. novembra 1993

Namen: priprava na evropsko monetarno unijo in uvedba nekaterih elementov politične unije (državljanstvo, skupna zunanja in notranja politika).

Glavne spremembe: ustanovitev Evropske unije in uvedba postopka soodločanja, večja pristojnost Evropskega parlamenta v postopku odločanja. Nove oblike sodelovanja med državami EU, denimo na področju obrambe ter pravosodja in notranjih zadev.

Celotno besedilo Maastrichtske pogodbe

Enotni evropski akt

Podpis: 17. februarja 1986 (Luxembourg), 28. februarja 1986 (Haag)

Začetek veljavnosti: 1. julija 1987

Namen: reforma institucij in priprava na članstvo Portugalske in Španije ter hitrejše odločanje pri oblikovanju enotnega trga.

Glavne spremembe: razširitev glasovanja po načelu kvalificirane večine v Svetu (ena sama država težje vloži veto na predlagano zakonodajo), uvedba postopkov sodelovanja in privolitve ter s tem večji vpliv Evropskega parlamenta.

Celotno besedilo Enotnega evropskega akta

Pogodba o združitvi – Bruseljska pogodba

Podpis: 8. aprila 1965
Začetek veljavnosti: 1. julija 1967

Namen: učinkovitejše evropske institucije.

Glavne spremembe: ustanovitev enotne Komisije in enotnega Sveta za tedanje tri evropske skupnosti (EGS, Euratom, ESPJ). Razveljavi jo Amsterdamska pogodba.

Celotno besedilo Pogodbe o združitvi

Rimski pogodbi – Pogodbi EGS in EURATOM

Podpis: 25. marca 1957
Začetek veljavnosti: 1. januarja 1958

Namen: ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom).

Glavne spremembe: evropsko povezovanje se razširi na splošno gospodarsko sodelovanje.

Celotno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti
Celotno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo

Podpis: 18. aprila 1951

Začetek veljavnosti: 23. julija 1952

Konec veljavnosti: 23. julija 2002

Namen: vzpostavitev medsebojne odvisnosti pri proizvodnji premoga in jekla, tako da nobena država ne more mobilizirati svojih vojaških sil brez vednosti drugih. Manj nezaupanja in medsebojnih napetosti po drugi svetovni vojni. Pogodba ESPJ je prenehala veljati leta 2002.

Celotno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo


Dopolnitve in spremembe pogodb ob pridružitvah novih držav članic:

  • 2013 (Hrvaška)
  • 2007 (Bolgarija, Romunija)
  • 2004 (Češka, Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija)
  • 1995 (Avstrija, Finska, Švedska)
  • 1986 (Španija, Portugalska)
  • 1981 (Grčija)
  • 1973 (Danska, Irska, Združeno kraljestvo)
Back to top