Európska únia

Zmluvy EÚ

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Znamená to, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky členské štáty EÚ. Konkrétne, ak sa určitá oblasť politiky neuvádza v zmluvách, Komisia nemôže v danej oblasti navrhovať právne predpisy.

Zmluva predstavuje záväznú dohodu medzi členskými štátmi EÚ. Ustanovuje ciele EÚ, pravidlá fungovania inštitúcií EÚ, postup prijímania rozhodnutí a vzťah medzi EÚ a jej členskými štátmi.

K zmene alebo doplneniu zmlúv dochádza, keď to pomáha zefektívniť fungovanie EÚ a jej transparentnosť, v rámci príprav na vstup nových členov a pri rozširovaní zmlúv o nové oblasti – ako to bolo napríklad v prípade jednotnej meny.

Na základe zmlúv môžu inštitúcie EÚ prijímať legislatívu, ktorú sú členské štáty následne povinné uplatňovať. Úplné znenia zmlúv, legislatívnych aktov, judikatúry a návrhov právnych predpisov si môžete vyhľadať v databáze európskeho práva EUR-Lex.

Najdôležitejšie zmluvy sú:

Lisabonská zmluva

Dátum podpisu : 13. decembra 2007

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. decembra 2009

Účel : umožniť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, transparentnejšou a schopnou lepšie reagovať jednotným spôsobom na globálne problémy, ako sú zmeny klímy.

Hlavné zmeny : posilnenie postavenia Európskeho parlamentu, zmena spôsobu hlasovania v Rade, iniciatíva občanov , trvalá pozícia predsedu Európskej rady, nová funkcia nazvaná vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Lisabonská zmluva prehľadným spôsobom upravuje:
- výlučné právomoci EÚ
- právomoci členských štátov EÚ
- spoločné právomoci.

Úplné znenie Lisabonskej zmluvy

Zmluva o Ústave pre Európu podpísaná v roku 2004 – podobné ciele ako Lisabonská zmluva, avšak nikdy nebola ratifikovaná vo všetkých štátoch EÚ.

Zmluva z Nice

Dátum podpisu : 26. februára 2001

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. februára 2003

Účel : reformovať inštitúcie tak, aby EÚ mohla efektívne fungovať aj po zvýšení počtu členských štátov na 25.

Hlavné zmeny : metódy na zmenu zloženia Komisie a prepracovanie spôsobu hlasovania v Rade.

Úplné znenie Zmluvy z Nice

Amsterdamská zmluva

Dátum podpisu : 2. októbra 1997

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. mája 1999

Účel : reforma inštitúcií EÚ v rámci príprav na pristúpenie nových členských štátov.

Hlavné zmeny : zmena a doplnenie, prečíslovanie a konsolidácia zmluvy o EÚ a zmluvy o EHS. Väčšia transparentnosť prijímania rozhodnutí (zvýšené využívanie riadneho legislatívneho postupu).

Úplné znenie Amsterdamskej zmluvy

Zmluva o Európskej únii – Maastrichtská zmluva

Dátum podpisu : 7. februára 1992

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. novembra 1993

Účel : príprava na Európsku menovú úniu a zavedenie prvkov politickej únie (občianstvo, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spoločná politika v oblasti vnútorných záležitostí).

Hlavné zmeny : vytvorenie Európskej únie a zavedenie postupu spolurozhodovania, ktorý posilnil postavenie Európskeho parlamentu pri prijímaní právnych aktov EÚ. Nové formy spolupráce vlád členských štátov EÚ – napríklad v oblasti obrany a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Úplné znenie Zmluvy o EÚ

Jednotný európsky akt

Dátum podpisu : 17. februára 1986 (v Luxemburgu) a 28. februára 1986 (v Haagu)

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. júla 1987

Účel : reforma inštitúcií v príprave na členstvo Portugalska a Španielska a zrýchlenie rozhodovacieho postupu kvôli zavedeniu jednotného trhu.

Hlavné zmeny : rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade (sťažila sa tým možnosť uplatniť právo veta schvaľovanej legislatívy zo strany jediného štátu), zavedenie postupu spolupráce a postupu súhlasu, ktoré posilnili postavenie Európskeho parlamentu.

Úplné znenie Jednotného európskeho aktu

Zmluva o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev – Bruselská zmluva

Dátum podpisu : 8. apríla 1965

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. júla 1967

Účel : zlúčenie hlavných inštitúcií EHS, Euratomu a ESUO.

Hlavné zmeny : vytvorenie spoločnej Komisie a Rady pre všetky tri Európske spoločenstvá (EHS, Euratom a ESUO). Zmluva bola zrušená Amsterdamskou zmluvou.

Úplné znenie Zmluvy o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev (Merger Treaty)

Rímske zmluvy – Zmluva o založení EHS a Zmluva o Euratome

Dátum podpisu : 25. marca 1957

Dátum nadobudnutia účinnosti : 1. januára 1958

Účel : vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európskeho spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom).

Hlavné zmeny : rozšírenie európskej integrácie na oblasť všeobecnej hospodárskej spolupráce.

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Dátum podpisu : 18. apríla 1951

Dátum nadobudnutia účinnosti : 23. júla 1952

Dátum skončenia platnosti : 23. júla 2002

Účel : vytvorenie previazanosti ťažby uhlia a výroby ocele, aby sa predišlo mobilizácii armády jednej krajiny bez vedomia ostatných štátov. Odstránila sa tým nedôvera a napätie po druhej svetovej vojne. Platnosť Zmluvy o ESUO uplynula v roku 2002.

Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele


Zakladajúce zmluvy boli zmenené a doplnené pri každom rozšírení EÚ o nové štáty:

  • 1973 (Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo)
  • 1981 (Grécko)
  • 1986 (Španielsko, Portugalsko)
  • 1995 (Fínsko, Rakúsko, Švédsko)
  • 2004 (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko)
  • 2007 (Bulharsko, Rumunsko)
  • 2013 (Chorvátsko).
Na prevzatie: 
Back to top