Európska únia

Zmluvy EÚ

Zmluvy EÚ

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Znamená to, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky členské štáty EÚ. Konkrétne, ak sa určitá oblasť politiky neuvádza v zmluvách, Komisia nemôže v danej oblasti navrhovať právne predpisy.

Zmluva predstavuje záväznú dohodu medzi členskými štátmi EÚ. Ustanovuje ciele EÚ, pravidlá fungovania inštitúcií EÚ, postup prijímania rozhodnutí a vzťah medzi EÚ a jej členskými štátmi.

K zmene alebo doplneniu zmlúv dochádza, keď to pomáha zefektívniť fungovanie EÚ a jej transparentnosť, v rámci príprav na vstup nových členov a pri rozširovaní zmlúv o nové oblasti – ako to bolo napríklad v prípade jednotnej meny.

Na základe zmlúv môžu inštitúcie EÚ prijímať legislatívu, ktorú sú členské štáty následne povinné uplatňovať. Úplné znenia zmlúv, legislatívnych aktov, judikatúry a návrhov právnych predpisov si môžete vyhľadať v databáze práva Únie EUR-Lex.

Toto sú hlavné európske zmluvy (radené chronologicky od najnovšej po najstaršiu):

Lisabonská zmluva

Dátum podpisu: 13. decembra 2007
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. decembra 2009

Účel: umožniť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, účinnejšou a schopnou lepšie reagovať jednotne na globálne problémy, ako je zmena klímy.

Hlavné zmeny: posilnenie postavenia Európskeho parlamentu, zmena spôsobu hlasovania v Rade, iniciatíva občanov, trvalá pozícia predsedu Európskej rady, nová funkcia nazvaná vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Lisabonská zmluva prehľadným spôsobom upravuje:
– výlučné právomoci EÚ,
– právomoci členských štátov EÚ,
– spoločné právomoci.

Ciele a hodnoty EÚ sú stanovené v Lisabonskej zmluve a Charte základných práv Európskej únie.

Úplné znenie Lisabonskej zmluvy

Zmluva o Ústave pre Európu podpísaná v roku 2004 mala podobné ciele ako Lisabonská zmluva, nikdy však nebola ratifikovaná vo všetkých štátoch EÚ.

Zmluva z Nice

Dátum podpisu: 26. februára 2001
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. februára 2003

Účel: reformovať inštitúcie tak, aby EÚ mohla efektívne fungovať aj po zvýšení počtu členských štátov na 25.

Hlavné zmeny: metódy na zmenu zloženia Komisie a prepracovanie spôsobu hlasovania v Rade.

Úplné znenie Zmluvy z Nice

Amsterdamská zmluva

Dátum podpisu: 2. októbra 1997
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. mája 1999

Účel: reforma inštitúcií EÚ v rámci príprav na pristúpenie nových členských štátov.

Hlavné zmeny: zmena, prečíslovanie a konsolidácia zmluvy o EÚ a zmluvy o EHS. Väčšia transparentnosť prijímania rozhodnutí (rozšírenie používania riadneho legislatívneho postupu).

Úplné znenie Amsterdamskej zmluvy

Zmluva o Európskej únii – Maastrichtská zmluva

Dátum podpisu: 7. februára 1992
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. novembra 1993

Účel: pripraviť európsku menovú úniu a zaviesť prvky politickej únie (občianstvo, spoločná zahraničná politika a spoločná politika v oblasti vnútorných záležitostí).

Hlavné zmeny: zriadenie Európskej únie a zavedenie spolurozhodovacieho postupu, posilnenie postavenia Parlamentu pri rozhodovaní. Nové formy spolupráce medzi vládami EÚ, napríklad v oblasti obrany a spravodlivosti a vnútorných vecí.

Úplné znenie Maastrichtskej zmluvy

Jednotný európsky akt

Dátum podpisu: 17. februára 1986 (v Luxemburgu) a 28. februára 1986 (v Haagu)

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 1987

Účel: reforma inštitúcií v príprave na členstvo Portugalska a Španielska a zrýchlenie rozhodovacieho postupu kvôli zavedeniu jednotného trhu.

Hlavné zmeny: rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade (sťažila sa tým možnosť uplatniť právo veta schvaľovanej legislatívy zo strany jediného štátu), zavedenie postupu spolupráce a postupu súhlasu, ktoré posilnili postavenie Európskeho parlamentu.

Úplné znenie Jednotného európskeho aktu

Zmluva o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev – Bruselská zmluva

Dátum podpisu: 8. apríla 1965
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 1967

Účel: zlúčenie hlavných európskych inštitúcií.

Hlavné zmeny: vytvorenie spoločnej Komisie a Rady pre všetky tri Európske spoločenstvá (EHS, Euratom a ESUO). Zmluva bola zrušená Amsterdamskou zmluvou.

Úplné znenie Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev (Merger Treaty)

Rímske zmluvy: zmluvy o EHS a EURATOM-e

Dátum podpisu: 25. marca 1957
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. januára 1958

Účel: zriadiť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom).

Hlavné zmeny: rozšírenie európskej integrácie na oblasť všeobecnej hospodárskej spolupráce.

Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva
Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Dátum podpisu: 18. apríla 1951

Dátum nadobudnutia účinnosti: 23. júla 1952

Dátum uplynutia platnosti: 23. júla 2002

Účel: vytvorenie previazanosti ťažby uhlia a výroby ocele, aby sa predišlo mobilizácii armády jednej krajiny bez vedomia ostatných štátov. Odstránila sa tým nedôvera a napätie po druhej svetovej vojne. Platnosť Zmluvy o ESUO uplynula v roku 2002.

Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele


Zakladajúce zmluvy boli zmenené a doplnené pri každom rozšírení EÚ o nové štáty:

  • 2013 (Chorvátsko).
  • 2007 (Bulharsko, Rumunsko)
  • 2004 (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko)
  • 1995 (Fínsko, Rakúsko, Švédsko)
  • 1986 (Španielsko, Portugalsko)
  • 1981 (Grécko)
  • 1973 (Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo)
Na prevzatie
Back to top