Europese Unie

EU-verdragen

EU-verdragen

De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-lidstaten zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op onderwerpen die in de verdragen genoemd worden.

Een EU-verdrag is een bindende overeenkomst tussen de lidstaten. Het definieert de doelstellingen van de EU, de regels voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en haar lidstaten.

Af en toe worden die verdragen aangepast, bijvoorbeeld om de EU efficiënter en transparanter maken, nieuwe -landen op te nemen of nieuwe vormen van samenwerking, zoals de euro, mogelijk te maken.

Op grond van die verdragen kunnen de EU-instellingen wetgeving vaststellen die door de lidstaten moet worden toegepast. De volledige tekst van de verdragen, wetgeving, jurisprudentie en wetsontwerpen kan worden geraadpleegd via EUR-Lex, de databank van het EU-recht.

De belangrijkste verdragen zijn (in omgekeerd chronologische volgorde):

Verdrag van Lissabon

Ondertekend: 13 december 2007
In werking getreden: 1 december 2009

Doel: ervoor zorgen dat de EU democratischer wordt, efficiënter kan optreden en wereldwijde problemen zoals klimaatverandering gezamenlijk kan aanpakken

Belangrijkste veranderingen: meer bevoegdheden voor het Europees Parlement, nieuwe stemprocedures in de Raad, invoering van het burgerinitiatief, benoeming van een permanente voorzitter van de Europese Raad, een nieuwe hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en een nieuwe diplomatieke dienst van de EU

Het Verdrag van Lissabon maakt duidelijk welke bevoegdheden:
- het exclusieve domein van de EU zijn
- aan de lidstaten toekomen
- gedeeld worden

Deze doelstellingen en waarden van de EU staan beschreven in het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten.

Volledige tekst van het Verdrag van Lissabon

Het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (2004) – met soortgelijke doelstellingen als het Verdrag van Lissabon – werd nooit geratificeerd.

Verdrag van Nice

Ondertekend: 26 februari 2001
In werking getreden: 1 februari 2003

Doel: ervoor zorgen dat de EU-instellingen ook met 25 of meer lidstaten nog efficiënt konden werken

Belangrijkste veranderingen: een andere samenstelling van de Commissie en een nieuwe stemprocedure in de Raad

Volledige tekst van het verdrag van Nice

Verdrag van Amsterdam

Ondertekend: 2 oktober 1997
In werking getreden: 1 mei 1999

Doel: de EU-instellingen hervormen met het oog op de toetreding van nieuwe landen

Belangrijkste veranderingen: wijziging, hernummering en consolidatie van het EU- en het EEG-verdrag en transparantere besluitvorming (veelvuldiger gebruik van de gewone wetgevingsprocedure).

Volledige tekst van het Verdrag van Amsterdam

Verdrag betreffende de Europese Unie - Verdrag van Maastricht

Ondertekend: 7 februari 1992
In werking getreden: 1 november 1993

Doel: voorbereiding op de Europese Monetaire Unie en invoering van bepaalde elementen van een politieke unie (burgerschap, gemeenschappelijk beleid voor buitenlandse en binnenlandse zaken)

Belangrijkste veranderingen: oprichting van de Europese Unie en invoering van de medebeslissingsprocedure die het Parlement meer invloed op de besluitvorming gaf; nieuwe vormen van samenwerking tussen EU-regeringen, bijvoorbeeld op de gebieden defensie, justitie en binnenlandse zaken

Volledige tekst van het Verdrag van Maastricht

Europese Akte

Ondertekend: 17 februari 1986 (Luxemburg) / 28 februari 1986 (Den Haag)

In werking getreden: 1 juli 1987

Doel: het hervormen van de instellingen ter voorbereiding van de toetreding van Portugal en Spanje en de besluitvorming versnellen met het oog op de invoering van de interne markt

Belangrijkste veranderingen: vaker stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad (waardoor afzonderlijke landen minder gemakkelijk voorgestelde wetgeving konden tegenhouden), invoering van de samenwerkings- en de instemmingsprocedure, waardoor het Parlement meer macht kreeg

Volledige tekst van de Europese Akte

Fusieverdrag - Verdrag van Brussel

Ondertekend: 8 april 1965
In werking getreden: 1 juli 1967

Doel: stroomlijning van de Europese instellingen

Belangrijkste veranderingen: oprichting van één Commissie en één Raad voor de toen nog drie Europese Gemeenschappen (EEG, Euratom en EGKS); ingetrokken bij het Verdrag van Amsterdam

Volledige tekst van het Fusieverdrag

Verdragen van Rome: het EEG-verdrag en het EURATOM-verdrag

Ondertekend: 25 maart 1957
In werking getreden: 1 januari 1958

Doel: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

Belangrijkste veranderingen: uitbreiding van de Europese integratie tot algemene economische samenwerking

Volledige tekst van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Artikel 12 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Ondertekend: 18 april 1951

In werking getreden: 23 juli 1952

Verstreken: 23 juli 2002

Doel: de Europese landen van elkaar afhankelijk maken voor steenkool en staal zodat een land zich niet langer zonder medeweten van de rest zou kunnen bewapenen. Dit verminderde na WO II het wantrouwen en de spanning. Het EGKS-verdrag verstreek in 2002.

Volledige tekst van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal


Telkens wanneer nieuwe landen toetraden, werden de oprichtingsverdragen aangepast:

  • 2013 (Kroatië)
  • 2007 (Bulgarije en Roemenië)
  • 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië)
  • 1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden)
  • 1986 (Spanje en Portugal)
  • 1981 (Griekenland)
  • 1973 (Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)
Back to top