Eiropas Savienība

ES līgumi

Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums. Tas nozīmē, ka it viss, ko ES dara, pamatojas uz līgumiem, kurus brīvprātīgi un demokrātiski parakstījušas visas ES dalībvalstis. Piemēram, ja kāda politikas joma līgumos nav minēta, tad Eiropas Komisija nevar ierosināt tiesību aktu projektus, kas attiecas uz šo jomu.

Līgums ir juridiski saistoša vienošanās starp ES dalībvalstīm. Tajā izklāstīti ES mērķi, ES iestāžu darbības principi, lēmumu pieņemšanas mehānisms un attiecības starp ES un tās dalībvalstīm.

Lai ES darbību padarītu efektīvāku un caurskatāmāku, kā arī tādēļ, lai sagatavotos jaunu dalībvalstu uzņemšanai un ieviestu jaunas sadarbības jomas (piemēram, vienoto valūtu), līgumos dažkārt izdara grozījumus.

Līgumos noteikts, ka ES iestādēm ir tiesības pieņemt tiesību aktus, ko dalībvalstīm ir pienākums pēc tam pildīt. Līgumu un citu tiesību aktu, judikatūras un likumdošanas priekšlikumu pilnīgs teksts atrodams ES tiesību aktu datubāzē “EUR-Lex”.

Svarīgākie līgumi ir uzskaitīti turpinājumā.

Lisabonas līgums

Parakstīšanas datums : 2007. gada 13. decembris

Spēkā stāšanās datums : 2009. gada 1. decembris

Mērķis : padarīt Eiropas Savienību demokrātiskāku, efektīvāku un, vienoti rīkojoties, sekmīgāk risināt globālas problēmas, piemēram, mazināt klimata pārmaiņas.

Būtiskākās izmaiņas : plašākas pilnvaras Eiropas Parlamentam, balsošanas procedūras izmaiņas Eiropas Savienības Padomē, pilsoņu iniciatīva , pastāvīgs Eiropadomes priekšsēdētājs un divi jaunievedumi: augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un ES diplomātiskais dienests.

Lisabonas līgumā ir izskaidrots pilnvaru sadalījums:
- kas ir ES kompetencē;
- kas ir ES dalībvalstu pārziņā;
- par ko kopīgi atbild ES un tās dalībvalstis.

Viss Lisabonas līguma teksts

Konstitucionālais līgums (2004) — tā mērķi bija līdzīgi Lisabonas līguma mērķiem, un Konstitucionālo līgumu parakstīja, bet tā arī neratificēja.

Nicas līgums

Parakstīšanas datums : 2001. gada 26. februāris

Spēkā stāšanās datums : 2003. gada 1. februāris

Mērķis : reformēt ES iestādes, lai ES spētu efektīvi strādāt arī tad, kad dalībvalstu skaits sasniedzis 25.

Būtiskākās izmaiņas : metodes, kā izmainīt Komisijas sastāvu, un jauna balsošanas sistēma Padomē.

Viss Nicas līguma teksts

Amsterdamas līgums

Parakstīšanas datums : 1997. gada 2. oktobris

Spēkā stāšanās datums : 1999. gada 1. maijs

Mērķis : reformēt ES iestādes, gatavojoties tam, ka savienībā iestāsies jaunas dalībvalstis.

Būtiskākās izmaiņas : ES un Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) līgumu grozīšana, pantu pārnumurēšana un konsolidācija. Pārredzamāka lēmumu pieņemšana (plašāks parastās likumdošanas procedūras lietojums).

Viss Amsterdamas līguma teksts

Līgums par Eiropas Savienību jeb Māstrihtas līgums

Parakstīšanas datums : 1992. gada 7. februāris

Spēkā stāšanās datums : 1993. gada 1. novembris

Mērķis : sagatavot Eiropas Monetāro savienību un ieviest politiskas savienības elementus (pilsonību, vienotu ārlietu politiku).

Būtiskākās izmaiņas : Eiropas Savienības izveide un koplēmuma procedūra, kas Parlamentam dod plašākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā. Jauni ES dalībvalstu valdību sadarbības veidi, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar aizsardzību, tieslietām un iekšlietām.

Viss Māstrihtas līguma teksts

Vienotais Eiropas akts

Parakstīšanas datums : 1986. gada 17. februārī (Luksemburgā) un 1986. gada 28. februārī (Hāgā)

Spēkā stāšanās datums : 1987. gada 1. jūlijs

Mērķis : reformēt ES iestādes, lai sagatavotos Portugāles un Spānijas dalībai savienībā un paātrinātu lēmumu pieņemšanu (gatavojoties vienotā tirgus izveidei).

Būtiskākās izmaiņas : Eiropas Savienības Padomes balsojumos kvalificēta balsu vairākuma principu attiecina uz plašāku jautājumu loku (līdz ar to vienai pašai valstij ir grūtāk bloķēt kāda konkrēta tiesību akta pieņemšanu), sadarbības un piekrišanas procedūru ieviešana (pateicoties tām, pieaug Eiropas Parlamenta ietekme).

Viss Vienotā Eiropas akta teksts

Apvienošanās līgums jeb Briseles līgums

Parakstīšanas datums : 1965. gada 8. aprīlis

Spēkā stāšanās datums : 1967. gada 1. jūlijs

Mērķis : vienkāršot un racionalizēt iestādes.

Būtiskākās izmaiņas : izveido vienotu Komisiju un vienotu Padomi, kas kalpo visām trim toreizējām Eiropas Kopienām (EEK, EURATOM, EOTK). Šo līgumu atcēla ar Amsterdamas līgumu.

Viss Apvienošanās līguma teksts

Romas līgumi jeb EEK un EURATOM līgumi

Parakstīšanas datums : 1957. gada 25. marts

Spēkā stāšanās datums : 1958. gada 1. janvāris

Mērķis : izveidot Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienu (EURATOM).

Būtiskākās izmaiņas : Eiropas integrācijas principu attiecina arī uz vispārīgo ekonomisko sadarbību.

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums

Parakstīšanas datums : 1951. gada 18. aprīlis

Spēkā stāšanās datums : 1952. gada 23. jūlijs

Datums, no kura beigusies līguma darbība : 2002. gada 23. jūlijs

Mērķis : radīt valstu savstarpēju atkarību ogļu un tērauda nozarē, lai neviena valsts vairs nevarētu mobilizēt savu armiju tā, ka citas valstis to nepamana. Šis līgums mazināja neuzticēšanos un spriedzi pēc Otrā pasaules kara. Līguma termiņš beidzās 2002. gadā.

Viss Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma teksts


Dibināšanas līgumus grozīja, Eiropas Savienībā iestājoties jaunām dalībvalstīm. Hronoloģija ir šāda:

  • 1973. gads (Dānija, Īrija, Apvienotā Karaliste);
  • 1981. gads (Grieķija);
  • 1986. gads (Portugāle, Spānija);
  • 1995. gads (Austrija, Somija, Zviedrija);
  • 2004. gads (Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija);
  • 2007. gads (Bulgārija, Rumānija)
  • 2013. gads (Horvātija).
Lejupielādes: 
Back to top