Europos Sąjunga

ES sutartys

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurias savanoriškai ir demokratiškai patvirtino visos ES valstybės narės. Pavyzdžiui, jei tam tikra politikos sritis nėra paminėta Sutartyje, Komisija negali siūlyti tos srities teisės akto.

Sutartis yra teisiškai privalomas ES valstybių narių susitarimas. Sutartyje nustatyti ES tikslai, ES institucijoms taikomos taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka bei ES ir valstybių narių santykiai.

Sutartys iš dalies keičiamos tam, kad ES veiktų veiksmingiau bei skaidriau, siekiant pasirengti priimti naujas valstybes nares ir pradėti bendradarbiauti naujose srityse, pavyzdžiui, įvesti bendrąją valiutą.

Pagal Sutartis ES institucijos gali priimti teisės aktus, kuriuos po to įgyvendina valstybės narės. Visus Sutarčių ir kitų teisės aktų tekstus, teismų praktiką ir pasiūlymus dėl teisės aktų galite rasti ES teisės duomenų bazėje „EUR-Lex“.

Pagrindinės Sutartys

Lisabonos sutartis

Pasirašyta : 2007 m. gruodžio 13 d.

Įsigaliojo : 2009 m. gruodžio 1 d.

Tikslas – demokratiškesnė, veiksmingesnė ES, geriau galinti spręsti pasaulinio masto problemas, tokias kaip klimato kaita, laikydamasi vieningos pozicijos.

Pagrindiniai pakeitimai : daugiau galių Europos Parlamentui, pakeista balsavimo Taryboje procedūra, piliečių iniciatyva , nuolatinis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, nauja vyriausiojo užsienio reikalų įgaliotinio pareigybė, nauja ES diplomatinė tarnyba.

Lisabonos sutartyje aiškiai nustatoma, kurios galios:
- yra ES,
- yra ES valstybių narių,
- yra bendros.

Visas Lisabonos sutarties tekstas

Sutartis dėl Konstitucijos Europai (2004 m.), kuria buvo siekiama panašių tikslų kaip Lisabonos sutartimi ir kuri buvo pasirašyta, bet neratifikuota.

Nicos sutartis

Pasirašyta : 2001 m. vasario 26 d.

Įsigaliojo : 2003 m. vasario 1 d.

Tikslas – reformuoti institucijas taip, kad ES valstybių narių skaičiui padidėjus iki 25, ji galėtų funkcionuoti veiksmingai.

Pagrindiniai pakeitimai : Komisijos sudėties keitimo metodai ir iš naujo apibrėžta balsavimo Taryboje sistema.

Visas Nicos sutarties tekstas

Amsterdamo sutartis

Pasirašyta : 1997 m. spalio 2 d.

Įsigaliojo : 1999 m. gegužės 1 d.

Tikslas – rengiantis priimti naujas valstybes nares reformuoti ES institucijas.

Pagrindiniai pakeitimai : ES ir EEB sutartys iš dalies pakeistos, pernumeruotos ir konsoliduotos. Sprendimai priimami skaidriau (dažniau taikoma įprasta teisėkūros procedūra).

Visas Amsterdamo sutarties tekstas

Europos Sąjungos sutartis – Mastrichto sutartis

Pasirašyta : 1992 m. vasario 7 d.

Įsigaliojo : 1993 m. lapkričio 1 d.

Tikslas – pasirengti Europos pinigų sąjungai ir įtraukti politinės sąjungos elementus (pilietybė, bendra užsienio ir vidaus reikalų politika).

Pagrindiniai pakeitimai : įsteigta Europos Sąjunga ir įvesta bendro sprendimo procedūra, kuria Parlamentui suteikta daugiau svarumo priimant sprendimus. Naujos ES vyriausybių bendradarbiavimo formos, pavyzdžiui, gynybos, teisingumo ir vidaus reikalų srityse.

Visas Mastrichto sutarties tekstas

Suvestinis Europos aktas

Pasirašyta : 1986 m. vasario 17 d. (Liuksemburge), 1986 m. vasario 28 d. (Hagoje)

Įsigaliojo : 1987 m. liepos 1 d.

Tikslas – reformuoti institucijas rengiantis priimti naujas nares Ispaniją ir Portugaliją bei paspartinti sprendimų priėmimą rengiantis sukurti bendrąją rinką.

Pagrindiniai pakeitimai : sprendimai Taryboje pradėti dažniau priimti kvalifikuota balsų dauguma (taip vienai valstybei tapo sunkiau vetuoti siūlomą teisės aktą), sukurtos bendradarbiavimo ir pritarimo procedūros, kuriomis Parlamentui suteikiama daugiau įtakos.

Visas Suvestinio Europos akto tekstas

Sujungimo sutartis – Briuselio sutartis

Pasirašyta : 1965 m. balandžio 8 d.

Įsigaliojo : 1967 m. liepos 1 d.

Tikslas – pertvarkyti Europos Bendrijų institucijas taip, kad jos funkcionuotų veiksmingiau.

Pagrindiniai pakeitimai : įsteigta viena visų trijų Europos Bendrijų (EEB, Euratomo ir EAPB) komisija ir viena taryba. Panaikinta Amsterdamo sutartimi.

Visas Sujungimo sutarties tekstas

Romos sutartys – EEB ir Euratomo sutartys

Pasirašyta : 1957 m. kovo 25 d.

Įsigaliojo : 1958 m. sausio 1 d.

Tikslas – įsteigti Europos ekonominę bendriją (EEB) ir Europos atominės energijos bendriją (Euratomą).

Pagrindiniai pakeitimai : į Europos integracijos procesą įtrauktas bendras ekonominis bendradarbiavimas.

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis

Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis

Pasirašyta : 1951 m. balandžio 18 d.

Įsigaliojo : 1952 m. liepos 23 d.

Baigė galioti : 2002 m. liepos 23 d.

Tikslas – tarpusavio priklausomybė anglių ir plieno pramonės srityje, kad nė viena šalis nebegalėtų mobilizuoti ginkluotųjų pajėgų kitoms apie tai nežinant. Tai sumažino po Antrojo pasaulinio karo tvyrojusį nepasitikėjimą ir įtampą. EAPB sutartis baigė galioti 2002 m.

Visas Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties tekstas


Į ES įstojus naujoms narėms steigimo sutartys buvo iš dalies pakeistos:

  • 1973 m. (Airija, Danija, Jungtinė Karalystė)
  • 1981 m. (Graikija)
  • 1986 m. (Ispanija, Portugalija)
  • 1995 m. (Austrija, Suomija, Švedija)
  • 2004 m. (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija)
  • 2007 m. (Bulgarija, Rumunija)
  • 2013 m. (Kroatija).
Back to top