Evropská unie

Smlouvy EU

Evropská unie používá vlastní soubor právních norem. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie. Evropská komise, která navrhuje nové předpisy, například nemůže podávat návrhy týkající se oblasti, jež není upravena některou ze smluv.

Smlouva je právní akt, jehož ustanovení jsou pro členské státy závazná. Smlouvy definují cíle EU a pravidla, jimiž se řídí činnost orgánů Unie. Dále vymezují způsob, jakým jsou přijímána rozhodnutí a také vztah EU vůči členským státům.

Smlouvy je třeba občas novelizovat, aby Unie mohla fungovat efektivně a transparentně a aby mohlo být udělováno členství novým státům a navazována spolupráce v nových oblastech (jako je například společná měna).

Smlouvy také stanoví způsob schvalování nových právních předpisů, které pak členské státy začleňují do svých právních systémů. Úplné znění smluv, právních předpisů, rozsudků a legislativních návrhů lze najít v databázi EUR-Lex.

Toto jsou hlavní evropské smlouvy:

Lisabonská smlouva

Podepsána: 13. prosince 2007

Vstoupila v platnost: 1. prosince 2009

Důvod přijetí: Posílit demokratičnost a efektivitu Unie a vytvořit podmínky ke společnému řešení globálních problémů, jako je například změna klimatu.

Přinesla tyto změny: Smlouva udělila rozsáhlejší pravomoci Evropskému parlamentu, změnila systém hlasování v Radě, zavedla tzv. občanskou iniciativu, funkce stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a diplomatický sbor EU.

Lisabonská smlouva stanoví:
- pravomoci Evropské unie
- pravomoci členských států
- sdílené pravomoci.

Lisabonská smlouva – úplné znění

Smlouva o Ústavě pro Evropu (2004) – sledovala podobné cíle jako Lisabonská smlouva. Byla podepsána, ale nebyla nikdy ratifikována.

Niceská smlouva

Podepsána: 26. února 2001

Vstoupila v platnost: 1. února 2003

Důvod přijetí: Reforma evropských institucí zaměřená na jejich zefektivnění poté, co se počet členských států zvýšil na 25.

Přinesla tyto změny: Umožnila nové složení Evropské komise a pozměnila hlasovací systém v Radě.

Úplné znění

Amsterodamská smlouva

Podepsána: 2. října 1997

Vstoupila v platnost: 1. května 1999

Důvod přijetí: Reforma evropských institucí související s přípravou na přistoupení nových členských států.

Přinesla tyto změny: Doplnění, přečíslování a konsolidace Smlouvy o EU a Smlouvy o EHS. Transparentnější rozhodovací proces (častější používání řádného legislativního postupu).

Úplné znění

Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva

Podepsána: 7. února 1992

Vstoupila v platnost: 1. listopadu 1993

Důvod přijetí: Přípravná opatření na zavedení evropské měnové unie. Zavedla nové prvky politické unie (vymezila občanství, společnou zahraniční politiku a politiku v oblasti vnitřních záležitostech).

Přinesla tyto změny: Vytvoření Evropské unie a zavedení procesu spolurozhodování, díky kterému dostal při rozhodování větší slovo Evropský parlament. Nové formy spolupráce mezi členskými státy, například v oblasti obrany, spravedlnosti a vnitřních záležitostí.

Úplné znění

Jednotný evropský akt

Podepsána: 17. února 1986 (Lucemburk) / 28. února 1986 (Haag)

Vstoupila v platnost: 1. července 1987

Důvod přijetí: Reforma evropských institucí v rámci příprav na přistoupení Portugalska a Španělska a urychlení rozhodovacího procesu umožňující zavedení jednotného trhu.

Přinesla tyto změny: V Radě bylo na další oblasti rozšířeno hlasování kvalifikovanou většinou, které členským státům ztížilo možnost uplatnit při hlasování právo veta. Zavedení tzv. postupu spolupráce a postupu souhlasu, díky nimž získal větší vliv Evropský parlament.

Úplné znění

Smlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouva

Podepsána: 8. dubna 1965

Vstoupila v platnost: 1. července 1967

Důvod přijetí: Sloučení orgánů EU

Přinesla tyto změny: Vytvoření společné Komise a Rady pro všechna tři Evropská společenství (EHS, Euratom a ESUO). Nahrazena Amsterodamskou smlouvou.

Úplné znění

Římské smlouvy – Smlouvy o EHS a EURATOMU

Podepsána: 25. března 1957

Vstoupila v platnost: 1. ledna 1958

Důvod přijetí: Založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii.

Přinesla tyto změny: Rozšíření hospodářské spolupráce.

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství
Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Podepsána: 18. dubna 1951

Vstoupila v platnost: 23. července 1952

Platnost skončila: 23. července 2002

Důvod přijetí: Dosažení provázanosti odvětví uhlí a oceli jednotlivých členských států, což mělo zamezit tomu, aby některá ze zemí začala mobilizovat své ozbrojené složky bez vědomí ostatních. Uvolnění napětí a posílení vzájemné důvěry po druhé světové válce. Platnost Smlouvy o ESUO vypršela v roce 2002.

Úplné znění


Zakládající smlouvy byly pozměněny pokaždé, když přistupovaly nové státy:

  • 1973 Dánsko, Irsko, Spojené království
  • 1981 Řecko
  • 1986 Portugalsko, Španělsko
  • 1995 Finsko, Rakousko, Švédsko
  • 2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko
  • 2007 Bulharsko, Rumunsko.
  • 2013 Chorvatsko.
Ke stažení: 
Back to top