Evropská unie

Smlouvy EU

Smlouvy EU

Evropská unie je založena na zásadách právního státu. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie. Evropská komise, která navrhuje nové předpisy, například nemůže podávat návrhy týkající se oblasti, jež není upravena některou ze smluv.

Smlouva je právní akt, jehož ustanovení jsou pro členské státy závazná. Smlouvy definují cíle EU a pravidla, jimiž se řídí činnost orgánů Unie. Dále vymezují způsob, jakým jsou přijímána rozhodnutí a také vztah EU vůči členským státům.

Smlouvy je třeba občas novelizovat, aby Unie mohla fungovat efektivně a transparentně a aby mohlo být udělováno členství novým státům a navazována spolupráce v nových oblastech (jako je například společná měna).

Smlouvy také stanoví způsob schvalování nových právních předpisů, které pak členské státy začleňují do svých právních systémů. Úplné znění smluv, právních předpisů, rozsudků a legislativních návrhů najdete v databázi EUR-Lex.

Toto jsou hlavní evropské smlouvy (řazeno chronologicky od té nejnovější po tu nejstarší):

Lisabonská smlouva

Podepsána: 13. prosince 2007
Vstoupila v platnost: 1. prosince 2009

Důvod přijetí: posílit demokratičnost a efektivitu Unie a vytvořit podmínky ke společnému řešení globálních problémů, jako je například změna klimatu

Přinesla tyto změny: Smlouva udělila rozsáhlejší pravomoci Evropskému parlamentu, změnila systém hlasování v Radě, zavedla tzv. občanskou iniciativu, funkce stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a diplomatický sbor EU.

Lisabonská smlouva stanoví:
pravomoci Evropské unie
pravomoci členských států
sdílené pravomoci

Cíle a hodnoty Evropské unie jsou stanoveny v Lisabonské smlouvěListině základních práv EU.

Úplné znění Lisabonské smlouvy

Smlouva o Ústavě pro Evropu (2004) – sledovala podobné cíle jako Lisabonská smlouva. Byla podepsána, ale nebyla nikdy ratifikována.

Niceská smlouva

Podepsána: 26. února 2001
Vstoupila v platnost: 1. února 2003

Důvod přijetí: reforma evropských institucí zaměřená na jejich zefektivnění poté, co se počet členských států zvýšil na 25

Přinesla tyto změny: Umožnila nové složení Evropské komise a pozměnila hlasovací systém v Radě.

Úplné znění Niceské smlouvy

Amsterodamská smlouva

Podepsána: 2. října 1997
Vstoupila v platnost: 1. května 1999

Důvod přijetí: reforma evropských institucí související s přípravou na přistoupení nových členských států

Přinesla tyto změny: doplnění, přečíslování a konsolidace Smlouvy o EU a Smlouvy o EHS, transparentnější rozhodovací proces (častěji se začal používat tzv. řádný legislativní postup)

Úplné znění Amsterodamské smlouvy

Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva

Podepsána: 7. února 1992
Vstoupila v platnost: 1. listopadu 1993

Důvod přijetí: přípravná opatření na zavedení evropské měnové unie a nových prvků politické unie (vymezila občanství, společnou zahraniční politiku a politiku v oblasti vnitřních záležitostí)

Přinesla tyto změny: Vytvoření Evropské unie a zavedení procesu spolurozhodování, díky kterému dostal při rozhodování větší slovo Evropský parlament. Nové formy spolupráce mezi členskými státy, například v oblasti obrany, spravedlnosti a vnitřních záležitostí.

Úplné znění Maastrichtské smlouvy

Jednotný evropský akt

Podepsán: 17. února 1986 (Lucemburk) / 28. února 1986 (Haag)

Vstoupil v platnost: 1. července 1987

Důvod přijetí: reforma evropských institucí v rámci příprav na přistoupení Portugalska a Španělska a urychlení rozhodovacího procesu umožňující zavedení jednotného trhu

Přinesl tyto změny: V Radě bylo na další oblasti rozšířeno hlasování kvalifikovanou většinou, které členským státům ztížilo možnost uplatnit při hlasování právo veta. Zavedení tzv. postupu spolupráce a postupu souhlasu, díky nimž získal větší vliv Evropský parlament.

Úplné znění Jednotného evropského aktu

Smlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouva

Podepsána: 8. dubna 1965
Vstoupila v platnost: 1. července 1967

Důvod přijetí: sloučení evropských orgánů

Přinesla tyto změny: Vytvoření společné Komise a Rady pro všechna tři Evropská společenství (EHS, Euratom a ESUO). Nahrazena Amsterodamskou smlouvou.

Úplné znění Smlouvy o jednotných orgánech

Římské smlouvy: Smlouvy o EHS a EURATOMU

Podepsány: 25. března 1957
Vstoupily v platnost: 1. ledna 1958

Důvod přijetí: založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

Přinesly tyto změny: prohloubení evropské integrace rozšířením hospodářské spolupráce

Úplné znění Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství
Úplné znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Podepsána: 18. dubna 1951

Vstoupila v platnost: 23. července 1952

Platnost skončila: 23. července 2002

Důvod přijetí: Dosažení provázanosti odvětví uhlí a oceli jednotlivých členských států, což mělo zamezit tomu, aby některá ze zemí začala mobilizovat své ozbrojené složky bez vědomí ostatních. Uvolnění napětí a posílení vzájemné důvěry po druhé světové válce. Platnost Smlouvy o ESUO vypršela v roce 2002.

Úplné znění Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli


Zakládající smlouvy byly pozměněny pokaždé, když přistupovaly nové státy:

  • 2013 (Chorvatsko)
  • 2007 (Bulharsko, Rumunsko)
  • 2004 (Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko)
  • 1995 (Finsko, Rakousko, Švédsko)
  • 1986 (Portugalsko, Španělsko)
  • 1981 (Řecko)
  • 1973 (Dánsko, Irsko, Spojené království)
Back to top