Европейски съюз

Договори на ЕС

Договори на ЕС

Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Това означава, че Съюзът предприема всяко действие въз основа на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички държави — членки на ЕС. Например, ако дадена област на политиката не е посочена в договорите, Комисията не може да предлага закони в тази област.

Договорите представляват обвързващи споразумения между държавите — членки на ЕС. С тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между ЕС и неговите страни членки.

Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка за присъединяването на нови страни и въвеждане на нови области на сътрудничество, като например единната валута.

Съгласно договорите институциите на ЕС могат да приемат закони, които след това страните членки прилагат. Можете да се запознаете с пълните текстове на договорите, законите, съдебната практика и законодателните предложения в базата данни за правото на ЕС EUR-Lex.

Подредени хронологично от най-нов до най-стар, основните договори са:

Договор от Лисабон

Подписан: 13 декември 2007 г.
Влязъл в сила: 1 декември 2009 г.

Цел: повишаване на демократичността, ефикасността и способността на ЕС да изразява единна позиция по глобални проблеми, като например изменението на климата.

Основни промени: повече правомощия за Европейския парламент, промени в процедурите за гласуване в Съвета, гражданска инициатива, постоянен председател на Европейския съвет, нов Върховен представител по въпросите на външните работи, нова дипломатическа служба на ЕС.

С Договора от Лисабон се уточняват:
- правомощията на ЕС
- правомощията на страните членки
- споделените правомощия.

Целите и ценностите на ЕС са залегнали в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.

Пълен текст на Договора от Лисабон

Договорът за създаване на Конституция за Европа, който имаше цели, подобни на тези на Лисабонския договор, бе подписан през 2004 г., но не бе ратифициран.

Договор от Ница

Подписан: 26 февруари 2001 г.
Влязъл в сила: 1 февруари 2003 г.

Цел: реформиране на институциите, за да може ЕС да функционира ефективно, след като броят на неговите страни членки достигне 25.

Основни промени: методи за промяна на състава на Комисията и системата на гласуване в Съвета.

Пълен текст на Договора от Ница

Договор от Амстердам

Подписан: 2 октомври 1997 г.
Влязъл в сила: 1 май 1999 г.

Цел: реформиране на институциите на ЕС във връзка с присъединяването на бъдещи страни членки.

Основни промени: изменение, преномериране и консолидиране на договорите за ЕС и ЕИО. По-прозрачно вземане на решения (засилено използване на обикновената законодателна процедура).

Пълен текст на Договора от Амстердам

Договор за Европейския съюз — Договор от Маастрихт

Подписан: 7 февруари 1992 г.
Влязъл в сила: 1 ноември 1993 г.

Цел: подготовка за Европейския валутен съюз и въвеждане на елементи на политически съюз (гражданство, обща външна и вътрешна политика).

Основни промени: създаване на Европейския съюз и въвеждане на процедурата за съвместно вземане на решения, която дава повече правомощия на Парламента в процеса на вземане на решения. Нови форми на сътрудничество между правителствата в ЕС — например в областта на отбраната, правосъдието и вътрешните работи.

Пълен текст на Договора от Маастрихт

Единен европейски акт

Подписан: 17 февруари 1986 г. (Люксембург) / 28 февруари 1986 г. (Хага)

Влязъл в сила: 1 юли 1987 г.

Цел: реформиране на институциите във връзка с присъединяването на Португалия и Испания и ускоряване на процеса на вземане на решения в подготовка за единния пазар.

Основни промени: по-широко използване на гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета (така става по-трудно една страна да налага вето върху предложен закон), създаване на процедури за сътрудничество и одобрение, с които се засилва ролята на Парламента.

Пълен текст на Единния европейски акт

Договор за сливане — Договор от Брюксел

Подписан: 8 април 1965 г.
Влязъл в сила: 1 юли 1967 г.

Цел: опростяване на организацията на европейските институции.

Основни промени: създаване на една единствена Комисия и един единствен Съвет за трите европейски общности, които съществуват по това време (ЕИО, Евратом, ЕОВС). Отменен с Договора от Амстердам.

Пълен текст на Договора за сливане

Римски договори Договори за ЕИО и Евратом

Подписани: 25 март 1957 г.
Влезли в сила: 1 януари 1958 г.

Цел: създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Основни промени: разширяване на обхвата на европейската интеграция до общо икономическо сътрудничество.

Пълен текст на Договора за създаване на Европейската икономическа общност
Пълен текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

Подписан: 18 април 1951 г.

Влезли в сила: 23 юли 1952 г.

Изтекъл: 23 юли 2002 г.

Цел: създаване на взаимозависимост по отношение на добива на въглища и стомана, което да направи невъзможна мобилизацията на въоръжените сили на една страна без знанието на другите. Това намалява недоверието и напрежението след Втората световна война. Договорът за ЕОВС изтече през 2002 г.

Пълен текст на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана


При всяко присъединяване на нови страни към ЕС, учредителните договори се изменят:

  • 2013 г. (Хърватия)
  • 2007 г. (България, Румъния)
  • 2004 г. (Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения, Словакия, Унгария, Чешка република)
  • 1995 г. (Австрия, Финландия, Швеция)
  • 1986 г. (Испания, Португалия)
  • 1981 г. (Гърция)
  • 1973 г. (Дания, Ирландия, Обединено кралство).
Back to top