Europeiska Unionen

Tyck till om EU-politiken

Tyck till om EU-politiken

Vill du engagera dig i EU-politiken? Du kan göra på flera sätt:

EU:s medborgarinitiativ

Vill du att EU ska lagstifta i en viss fråga? Genom ett medborgarinitiativ kan du uppmana kommissionen att föreslå en rättsakt. Ditt initiativ måste få brett stöd och ska skrivas under av en miljon EU-invånare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 27).

Förordningen om medborgarinitiativet håller på att ses över – läs mer om översynen.

Framställningar till Europaparlamentet

Du som är medborgare eller bor i ett EU-land kan skicka in en framställning till Europaparlamentet om EU-politik som påverkar dig direkt. Även företag och organisationer med huvudkontor i EU har rätt att lämna in framställningar.

Samråd och andra sätt att lämna synpunkter

EU-kommissionens agenda för bättre lagstiftning har lett till fler möjligheter att påverka EU-politiken. Du kan

Kan en EU-lag bli mer effektiv och ändamålsenlig? Skicka in ditt förslag på hur vi kan minska regelbördan.

Sinapse är ett forum där experter kan framföra synpunkter på EU-politiken.

Medborgardialoger

Medborgardialoger hålls i städer runtom i EU. Här får du möjlighet att diskutera aktuella frågor med företrädare för Europaparlamentet, kommissionen och andra EU-organ.

Vilket EU vill du ha i framtiden?

Delta i det pågående webbsamrådet och bidra till att forma EU:s framtid.

Formella klagomål

Du kan

Öppenhetsregistret

Företräder du en organisation eller är egenföretagare som bedriver verksamhet som påverkar beslutsfattandet i EU?

Anmäl dig i så fall till EU:s öppenhetsregister.

Back to top