an tAontas Eorpach

Glac páirt i gceapadh beartais an Aontais

Glac páirt i gceapadh beartais an Aontais

Ar mhaith leat bheith páirteach i gceapadh beartais na hEorpa? Tá neart rudaí is féidir leat a dhéanamh:

An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Ar mhaith leat go rithfeadh an tAontas reachtaíocht maidir le ceist is cás leat? D’fhéadfá smaoineamh ar thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a bhunú, agus iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach gníomh dlí a mholadh maidir leis an gceist sin. 

Nuair a shroichfidh tionscnamh 1 mhilliún síniú (agus líon íosta díobh sin faighte as 7 mBallstát den Aontas ar a laghad, chun a chinntiú go bhfuiltear ag tacú go forleathan leis i ndáiríre), cinnfidh an Coimisiún aon bhearta atá le déanamh, más ann dóibh. 

Achainí ar Pharlaimint na hEorpa

Is féidir leat achainí ar Pharlaimint na hEorpa maidir le ceisteanna a bhaineann le beartais de chuid an Aontais a bhfuil tionchar díreach acu ortsa – mar dhuine aonair (saoránach, cónaitheoir) nó mar eagraíocht, cuideachta, srl.

Comhairliúcháin phoiblí agus bealaí eile le tuairimí a nochtadh

De thoradh chlár oibre an Choimisiún maidir le rialáil níos fearr tá tuilleadh deiseanna ann le bheith páirteach i gceapadh beartais ar leibhéal an Aontais:

• Tapaigh an deis do thuairimí a chur in iúl maidir le gníomhartha atá beartaithe ag an Aontas ar an tairseach Cloisimis uait! ar shuíomh an Choimisiúin
• Roinn do chuid tuairimí agus do chuid moltaí faoi na bealaí a bhféadfar dlíthe reatha an Aontais a shimpliú ar an tairseach Cloisimis uait - Simpligh!

Comhphlé leis na Saoránaigh

Reáchtáiltear na Comhphléite leis na Saoránaigh i gcathracha ar fud an Aontais. Deis iad chun na ceisteanna is cás leat a phlé le hionadaithe Pharlaimint na hEorpa, an Choimisiúin agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais.

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Má tá aon tuairimí agat maidir leis an treo ginearálta inar cheart an tAontas a stiúradh amach anseo, is féidir leat iad a roinnt leis an tionscnamh nua uile-Eorpach, an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a d'eagraigh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Eorpach le chéile. 

Is é atá mar aidhm ag an gComhdháil é a chur ar do chumas tionchar níos mó a imirt ar thodhchaí na hEorpa. Rachaidh sí i gcion ar dhaoine in áiteanna i bhfad ó phríomhchathracha an Aontais, i ngach cearn den Eoraip lenár n-éagsúlacht a léiriú go hiomlán agus chun an nasc idir saoránaigh na hEorpa agus na hInstitiúidí a fhreastalaíonn orthu a neartú. 

Déanfar é sin leis an iliomad imeachtaí agus díospóireachtaí ar fud an Aontais, 'Painéil na Saoránach' agus ardán digiteach ilteangach idirghníomhach nua ina measc.

Gearáin fhoirmiúla

Mura bhfuil tú cinnte cé chuige do ghearán a sheoladh, déan teagmháil le Europe Direct

An Clár Trédhearcachta

An ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó an duine féinfhostaithe thú a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí a mbíonn tionchar acu ar phróisis cheaptha beartais agus ar chinnteoireacht institiúidí an Aontais? 

Más ea, is féidir leat clárú le Clár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh, atá faoi chúram Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin araon. I gcomaoin cúnamh a thabhairt an próiseas ceaptha beartais a dhéanamh níos trédhearcaí, beidh tú i dteideal sochair áirithe comhaltaí.

Back to top