Euroopa Liit

Osalege ELi poliitika kujundamises

Osalege ELi poliitika kujundamises

Soovite osaleda Euroopa poliitika kujundamises? Selleks on mitmeid võimalusi:

Euroopa kodanikualgatus

Kas soovite, et EL võtaks vastu õigusakti teile olulises küsimuses? Võiksite kaaluda Euroopa kodanikualgatuse kasutamist, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama asjaomast õigusakti ettepanekut. 

Kui algatus on kogunud üks miljon allkirja (minimaalne toetusavalduste arv vähemalt 7 ELi liikmesriigist), et tagada võimalikult laiaulatuslik toetus, otsustab komisjon, kas ja millist meedet võtta. 

Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamine

Võite Euroopa Parlamendile esitada kas üksikisiku (kodaniku, residendi) või organisatsiooni, ettevõtjana (jne) esitada petitsiooni teid otseselt mõjutavates ELi poliitikaga seotud küsimustes.

Konsultatsioonid ja muud tagasiside andmise võimalused

Komisjoni parema õigusloome tegevuskava on avanud uusi võimalusi ELi poliitika kujundamises osalemiseks.

• Andke oma panus seoses kavandatava ELi meetmega portaalis „Avaldage arvamust!“
• Jagage oma seisukohti ja ettepanekuid olemasolevate ELi õigusaktide lihtsustamise kohta portaalis „Avaldage arvamust: lihtsustage !“

Dialoogid kodanikega

Dialooge kodanikega peetakse erinevates linnades kõikjal ELis. Need annavad võimaluse arutada teile muret valmistavaid küsimusi Euroopa Parlamendi, komisjoni ja teiste ELi asutuste esindajatega.

Euroopa tuleviku teemaline konverents

Kui teil on arvamusi selle kohta, millise laiema suuna peaks EL tulevikus võtma, saate neid jagada uue üleeuroopalise algatuse, Euroopa tuleviku teemaline konverentsi raames, mida korraldavad ühiselt Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Parlament. 

Konverentsi eesmärk on anda teile suurem sõnaõigus Euroopa tuleviku kujundamisel. Konverents jõuab ELi pealinnadest kaugemale, jõudes igasse Euroopa nurka, et täielikult peegeldada meie mitmekesisust ning tugevdada eurooplaste ja neid teenivate institutsioonide vahelist seost. 

Konverentsi raames toimuvad erinevad üritused ja konverentsid kogu ELis, sealhulgas kodanike paneelarutelud, ning kasutusele on võetud ka uus interaktiivne, mitmekeelne digiplatvorm.

Ametlikud kaebused

Kui te ei ole kindel, kellele kaebust esitada, võtke ühendust talitusega Europe Direct.

Läbipaistvusregister

Kas esindate ELi poliitika kujundamise ja otsustusprotsesside mõjutamisega tegelevat organisatsiooni (või olete samalaadse tegevusega hõlmatud füüsilisest isikust ettevõtja)? 

Sel juhul saate end registreerida ELi läbipaistvusregistris, mida haldavad ühiselt Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Vastutasuks selle eest, et aitate muuta poliitikakujundamise protsessi läbipaistvamaks, on teil õigus saada teatavaid liikmesusega seotud hüvesid.

Back to top