Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναζήτηση νομοθεσίας

Αναζήτηση νομοθεσίας


Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει:

  • τις Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας της
  • κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της ΕΕ, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα κράτη μέλη της.

Ισχύουσα νομοθεσία

Νομοθεσία στο στάδιο της προπαρασκευής

Back to top