Európska únia

Ako EÚ prijíma rozhodnutia

Ako EÚ prijíma rozhodnutia

Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 27 vlád členských štátov EÚ.

Príprava právnych predpisov EÚ

Komisia pred predložením nových iniciatív posúdi ich možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy. Na tieto účely sa pripravuje dokument nazvaný posúdenie vplyvu, ktorý ozrejmuje pozitívne a negatívne stránky možných alternatív politiky.

Komisia takisto uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú mimovládne organizácie, samosprávne orgány a zástupcovia priemyslu či občianskej spoločnosti. V technických otázkach poskytujú poradenstvo expertné skupiny. Týmto spôsobom Komisia zabezpečuje, že legislatívne návrhy zodpovedajú potrebám tých, ktorých sa najviac týkajú, a nevytvárajú zbytočnú administratívnu záťaž.

Občania, podniky a organizácie sa môžu do procesu konzultácie zapojiť prostredníctvom webovej lokality pre verejné konzultácie.

Vnútroštátne parlamenty môžu formálne vyjadriť výhrady k návrhom, keď sa domnievajú, že dotknutá záležitosť sa dá lepšie riešiť na vnútroštátnej než na európskej úrovni.

Posúdenie a schválenie návrhu

Legislatívne návrhy Komisie posudzujú Európsky parlament a Rada, ktoré k nim môžu predkladať pozmeňujúce návrhy. V prípade, že sa Rada a Parlament dohodnú na znení textu a svojich pozmeneniach, môžu legislatívny návrh prijať už v tomto prvom čítaní. V opačnom prípade sa legislatívny postup posunie do tzv. štádia druhého čítania.

Aj v rámci druhého čítania môžu Parlament a Rada navrhovať zmeny a doplnenia. Za určitých podmienok môže v tomto štádiu Parlament zablokovať celý legislatívny návrh v prípade, že nesúhlasí s pozíciou Rady.

V prípade dohody oboch inštitúcií o texte návrhu po zmenách a doplneniach môže byť legislatívny návrh prijatý v druhom čítaní. Ak sa nedohodnú, zvoláva sa zmierovací výbor, ktorý sa pokúsi nájsť riešenie. V tomto záverečnom štádiu môžu legislatívny návrh zablokovať Rada aj Parlament.

Zasadnutia Európskeho parlamentu a niektoré zasadnutia Rady je možné sledovať naživo.

Ako sa prijímajú právne predpisy?

Na prevzatie
Back to top