Europese Unie

Hoe de EU besluiten neemt

Hoe de EU besluiten neemt

De meeste besluiten van de EU worden volgens de "gewone wetgevingsprocedure" (voorheen de "medebeslissingsprocedure") genomen. Die bepaalt dat het rechtstreeks verkozen Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de 27 EU-landen) een EU-wetsvoorstel moet goedkeuren.

Voorstel

Voordat de Commissie met een nieuwe initiatief komt, gaat zij na wat de gevolgen voor economie, samenleving en milieu zijn. Zij maakt een effectanalyse, waarin zij de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties op een rijtje zet.

De Commissie raadpleegt ook belanghebbenden, zoals niet-gouvernementele organisaties, lokale overheden en vertegenwoordigers van de industrie en het maatschappelijk middenveld. Voor technische kwesties wint zij advies in van deskundigengroepen. Zo zorgt zij ervoor dat haar wetsvoorstellen tegemoetkomen aan de behoeften van de meeste betrokkenen en voorkomt zij overbodige regelgeving.

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen aan de raadpleging deelnemen via de website Openbare raadplegingen.

Nationale parlementen kunnen formeel hun reserves kenbaar maken, als zij vinden dat een bepaalde zaak beter door de lidstaten zelf kan worden geregeld.

Amendementen en goedkeuring

Het Europees Parlement en de Raad buigen zich over de voorstellen van de Commissie en kunnen met wijzigingsvoorstellen komen. Als de Raad en het Parlement het niet eens worden over deze amendementen, volgt er een nieuwe behandeling.

In deze zogenaamde tweede lezing kunnen het Parlement en de Raad opnieuw met amendementen komen. Het Parlement kan het voorstel tegenhouden als er geen overeenstemming met de Raad wordt bereikt.

Als beide instellingen een compromis bereiken, wordt het voorstel goedgekeurd. Lukt dit niet, dan probeert een bemiddelingscomité eerst nog een oplossing te vinden. Zowel de Raad als het Parlement kunnen het voorstel in deze laatste lezing blokkeren.

De zittingen van het Europees Parlement en sommige vergaderingen van de Raad zijn rechtstreeks via internet te volgen.

Hoe wordt wetgeving aangenomen?

Back to top