Eiropas Savienība

Kā pieņem ES lēmumus

Kā pieņem ES lēmumus

Visbiežāk izmantotā ES lēmumu pieņemšanas metode ir tā sauktā parastā likumdošanas procedūra (agrāk to sauca par koplēmuma procedūru). Tā izpaužas tādējādi, ka tieši ievēlētais Eiropas Parlaments kopīgi ar Padomi (tā pārstāv 27 ES dalībvalstu valdības) pieņem ES tiesību aktus.

ES tiesību aktu izstrāde

Pirms jaunu iniciatīvu ierosināšanas Komisija izpēta, kā tās varētu ietekmēt ekonomiku, sociālo jomu un vidi. Proti, tā sagatavo tā sauktos ietekmes novērtējumus, kuros izklāstīts, kādas ir ierosināto pasākumu priekšrocības un trūkumi.

Komisija arī konsultējas ar ieinteresētajām personām, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, nozaru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tehniskos jautājumos padomus dod ekspertu grupas. Tādējādi Komisija izvairās no nevajadzīgas birokrātijas un gādā par to, lai ierosinātie tiesību akti atbilstu to personu vajadzībām, kuru dzīvi vai darbu šādi akti visvairāk ietekmēs.

Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas var piedalīties konsultāciju procedūrā elektroniski — izmantojot tīmekļa vietni “Sabiedriskās apspriešanas”.

Ja dalībvalstu parlamenti uzskata, ka kādu problēmu iespējams veiksmīgāk risināt valsts nevis ES līmenī, tie var oficiāli izteikt iebildumus.

Izskatīšana un pieņemšana

Eiropas Parlaments un Padome izskata Komisijas priekšlikumus un vajadzības gadījumā ierosina grozījumus. Ja Padome un Parlaments nespēj savstarpēji vienoties par grozījumiem, notiek otrais lasījums.

Otrajā lasījumā Parlaments un Padome atkal var ierosināt grozījumus. Parlamentam ir tiesības bloķēt tiesību akta pieņemšanu, ja tas nespēj panākt vienošanos ar Padomi.

Savukārt tad, ja abas iestādes (Parlamens un Padome) savstarpēji vienojas par grozījumiem, tiesību aktu var pieņemt. Ja vienoties neizdodas, risinājumu mēģina rast samierināšanas komiteja. Gan Padome, gan Parlaments var tiesību aktu bloķēt šajā pēdējā lasījuma stadijā.

Internetā var skatīties Eiropas Parlamenta sēžu un dažu Padomes sēžu tiešraidi.

Kā tiek pieņemta likumdošana

Lejupielādes
Back to top