Euroopan Unioni

Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

EU:n päätöksenteossa käytetään yleisimmin ns. tavallista lainsäätämisjärjestystä (aiemmin "yhteispäätösmenettely"). Se tarkoittaa, että kansan suoraan valitseman Euroopan parlamentin on hyväksyttävä EU:n lainsäädäntö yhdessä 27 EU-maan hallitusten muodostaman neuvoston kanssa.

EU-lainsäädännön laatiminen

Ennen kuin komissio tekee lakialoitteita, se arvioi niiden mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Tämä tapahtuu laatimalla vaikutustenarviointeja, joissa mahdollisten toimenpiteiden haitat ja hyödyt määritellään.

Komissio kuulee myös sidosryhmiä, kuten kansalaisjärjestöjä, paikallisia viranomaisia sekä eri tuotannonalojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Asiantuntijatyöryhmät neuvovat teknisissä kysymyksissä. Näin komissio varmistaa, että lakiehdotukset vastaavat niiden ryhmien tarpeita, joihin ne eniten vaikuttavat, mutta samalla vältetään tarpeetonta byrokratiaa.

Kansalaiset, yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kuulemismenettelyihin julkisten kuulemisten verkkosivun kautta.

Eri maiden parlamentit voivat esittää muodollisen varauksen, jos kysymystä pitäisi niiden mielestä käsitellä EU-tason sijasta kansallisella tasolla.

Arviointi ja hyväksyminen

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto arvioivat komission tekemät lainsäädäntöehdotukset ja ehdottavat niihin muutoksia. Jos neuvosto ja parlamentti eivät pääse muutoksista yksimielisyyteen, ehdotus päätyy toiseen käsittelyyn.

Toisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto voivat jälleen ehdottaa muutoksia. Parlamentti voi estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen, jos se ei pääse yksimielisyyteen neuvoston kanssa.

Jos molemmat toimielimet ovat yksimielisiä muutoksista, lainsäädäntöehdotus voidaan hyväksyä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, sovittelukomitea yrittää löytää ratkaisun. Lopullisen käsittelyn aikana sekä neuvosto että parlamentti voivat estää lainsäädäntöehdotuksen etenemisen.

Euroopan parlamentin istuntoja ja osaa neuvoston istunnoista voi katsella suorina lähetyksinä internetissä.

Lainsäädäntömenettely

Back to top